Mládež a spoločnosť 2013

OBSAH  4/2013

ÚVAHY, PROBLÉMY

Macháček, L.: Politické vedomosti a participácia mládeže v regiónoch  Slovenska a v Maďarsku

Moravčíková, D. a kol.: Vybrané aspekty života vidieckej mládeže

Brozmanová Gregorová, A. a kol.: Životné dráhy mladých ľudí vyrastajúcich v náhradných rodinách v oblasti rodinného života

Ibl, P.-Kozoň, A.:  Vliv některých společenských jevu na mládež

 

INFORMÁCIE

Miháliková, J.: Záruky pre mladých: šanca na riešenie nezamestnanosti

Imrovič, M.: Dekáda výskumu mládeže – konferencia o problematike mládeže na Slovensku

 

RECENZIE

Bednárik, R.: Monitoring sociálnej ochrany členských krajín Európskej únie

Botošová, V.: Maďarská mládež 2012

Bednárik, R.: Práca na Slovensku (Indikátory kvality práce – M. Kordošová)

 

CONTENT no. 4/2013

Reflections, PROBLEMS

Macháček, L.: Political knowledge and paricipation of youth in regions of Slovakia and Hungary  

Moravčíková, D. a kol.: Selected aspects of life of rural Youth

Brozmanová Gregorová, A. a kol.: Family life careers of young people growing up in foster families

Ibl, P.-Kozoň, A.:  Impact of certain social phenomena on youth

 

INFORMATIONS

Miháliková, J.: Warrantly for youth: chance to tackle unemployment

Imrovič, M.: Decade of youth research

 

REVIEWS

Bednárik, R.: Social protection monitoring of European Union member countries

Botošová, V.: Hungarian Youth 2012

Bednárik, R.: Work in Slovakia  (Indicators of workz quality – M. Kordošová)

OBSAH  3/2013

ÚVAHY, PROBLÉMY

Šolcová, J.: Sociálne súvislosti chudoby a vzdelávania sa v živote chudobnej mládeže

Šavrnochová, M.: Mládež a rodič závislý od alkoholu 

Dankulincová Veselská, Z.- Madarásová Gecková, A.: Štúdia Health Behaviour in School-aged children.

 

Z VÝSKUMU

Bomba, L.: Rodové porovnanie hodnôt vzdelania. Prečo študujú muži a prečo ženy. Drabant, . : Vzťah slovenskej mládeže k pravicovému extrémizmu

Škoviera, A.- Nosková, I.: Komparácia a analýza vybraných hodnôt adolescentov z detských domovov a z rodín

 

INFORMÁCIE

Macháček, L.: Mládež v súčasnej ekonomickej kríze: téma medzinárodnej konferencie ESA v Toríne

Zoľáková, K.: Aktuálne vo výskume mládeže

Hudecová, A.- Brozmanová Gregorová, A.: Špecializácia sociálna práca s mládežou v štúdiu sociálnej práce na PF UMB v Banskej Bystrici 

Homolková, V.: Motivace hrou pro mimořádně nadané žáky  

RECENZIE

Irving, P. - Nevala A.M.: Vedenie ohrozenej mládeže k práci prostredníctvom vzdelávania (R. Bednárik)

Hanáček, J.- Javorka, K. a kol.: Vedecká príprava adeptov doktorandského štúdia (L. Macháček)

Matisová, M.: Možnosti boja proti zneužívaniu moderných technických prostriedkov (M. Dulovics)

 

 

CONTENT no. 3/2013

Reflections, PROBLEMS

Šolcová, J.: The social context of poverty and education in the lives of poor youth

Šavrnochová, M.: Youth and parent addicted to alcohol

Dankulincová Veselská, Z.- Madarásová Gecková, A.: Štúdia Health Behaviour in School-aged children.

 

RESEARCH

Bomba, L.: Gender comparison of values of education. Why study men and women.

Drabant, S.: Relationship of Slovak youth to right-wing extremism

Škoviera, A.- Nosková, I.: Comparison and analysis of selected values of adolescents in foster homes and families

 

INFORMATIONS

Macháček, L.: Youth in the current economic crisis: Topic of ESA International Conference in Torino

Zoľáková, K.: News in youth research  

Hudecová, A.- Brozmanová Gregorová, A.: Specialization socila work with youth in the study of social work at PF in Banska Bystrica

Homolková, V.: Motivation through play for exceptionally gifted pupils

 

REVIEWS

Irving, P. - Nevala A.M.: Guidance of risk youth to work through education (R. Bednárik)

Hanáček, J.- Javorka, K. a kol.: Scientific preparation of doctoral candidates (L. Macháček)

Matisová, M.: Options to combat misuse of modern technical tools (M. Dulovics)

OBSAH  2/2013

Bošňáková, M. –Macháček, L.- Miháliková, J.: Úvodom

Rok 2007

 1. Vrabec, N.: Úroveň mediálnej gramotnosti mladých ľudí na Slovensku
 2. Brozmanová Gregorová, A a kol.: Mládežnícka politika regiónov a miest na Slovensku
 3. Pétiová, M.: Sociálno-patologická problematika mládeže v SR
 4. Gallo, O.-Lenčo, P.: Čo si myslia mladí- ich voľný čas a aktívna účasť na živote spoločnosti

Rok 2009

 1. Macháček, L.: Prvovoliči - študenti stredných a vysokých škôl a voľby do Európskeho parlamentu 2009
 2. Guráň, P.- Filadelfiová, J.: Deti o svojich právach – Slovensko 2009
 3. Vrabec, N.: On-line generácia: informácie, komunikácia a digitálna participácia mládeže
 4. Moravčíková, D. a kol.: Sociálna a občianska participácia vidieckej  mládeže
 5. Kusá, Z.- Rusnáková, J.: Deti a mládež zo segregovaných rómskych sídiel a spoločenstiev
 6. Koršňáková, P. a kol.: OECD PISA 2009

Rok 2010

 1. Bieliková, M. a kol.: Prejavy intolerancie, násilia a extrémizmu u mladých ľudí vo veku 13 až 18 rokov

Rok 2011

 1. Nemcová, L. a kol.: Autonómia mládeže na Slovensku ako multidimenzionálny jav

 

Rok 2012

 1. Krošlák, S.- Macháček, L.: Školská samospráva a občianska aktivizácia mládeže na Slovensku
 2.  Jakubec, V.- Sobeková-Májková, M.- Solík, J.: Prieskum potrieb mladých podnikateľov a prekážok v ich podnikaní
 3. Brozmanová Gregorová, A. a kol.: Dobrovoľníctvo na Slovensku – výskumné reflexie
 4. Hlinčíková, M.- Sekulová, M.: Mladí Európania a Európanky bez hraníc

 

Rok 2013

Štefančík, R.- Lenč, J.: Integrácia mladých ľudí s migračným pozadím a ich vnímanie autochtónnou mládežou

 

Mládež a spoločnosť č. 2/2013

Bošňáková, M.- +Macháček, L.- Miháliková, J.: Introduction

Rok 2007

 1. Vrabec, N.:  Youth and media standard of young people media literacy in Slovakia
 2. Brozmanová Gregorová, A a kol.:  Regional and local youth policy in Slovakia
 3. Pétiová, M.:  Socio-pathological difficulties of the Slovak Youth
 4. Gallo, O.-Lenčo, P.:  Free time and active citizenship of young people, Youth Council of Slovakia

Rok 2009

 1. Macháček, L.: First voters – high school and university students and the European Parliament elections 2009
 2. Guráň, P.- Filadelfiová, J.: Children about their rights – Slovakia 2009
 3. Vrabec, N.: On-line generation: information, communication and digital participation of the youth
 4. Moravčíková, D. a kol.: Social and civil participation of rural youth
 5. Kusá, Z.- Rusnáková, J.: Children and youth from territorially segregated Roma settlements/communities
 6. Koršňáková, P. a kol.: OECD PISA 2009 (Programme for International Student Assessment)

Rok 2010

 1. Bieliková, M. a kol.: Expressions of intolerance, violence and extremism by young people aged 13 to 18

Rok 2011

 1. Nemcová, L. a kol.: Autonomy of the youth in Slovakia as a multidimensional phenomenon

Rok 2012

 1. Krošlák, S.- Macháček, L.: School self-government and civic activation of the youth in Slovakia
 2. Jakubec, V.- Sobeková-Májková, M.- Solík, J.: Survey of needs of young entrepreneurs and obstacles in their businesses
 3. Brozmanová Gregorová, A. a kol.: Volunteering in Slovakia – survey reflexions
 4. Hlinčíková, M.- Sekulová, M.: Young Europeans without borders

 

Rok 2013

 1. Štefančík, R.- Lenč, J.: Integration of young people with migration origin and their perception by autochthonous youth

OBSAH  1/2013

Posledný update stránky: 2015-02-17 23:55