Mládež a spoločnosť 2012

OBSAH  4/2012

ÚVAHY, PROBLÉMY

Macháček, L.: Desať rokov občianskeho hnutia mládeže o posilnenie jej participácie

Brozmanová Gregorová, A.- Nemcová, l.- Zolyomiová, P.: Autonómia mladých ľudí na Slovensku – vybrané zistenia z výskumu

 

Z VÝSKUMU

Macháček, L.- Bartoš, F.-Palásek, V.: Mládež a pravicový extrémizmus na Slovensku

Poláková, E.- Spálová, L.- Szabo, P.: Facebook ako nástroj diskriminácie Rómov

 

INFORMÁCIE

Machyniak, J.- Šebík, K.: Konferencia Mládež a pravicový extrémizmus 

Janková, M.: Európska komisia: Pracovný dokument Európskej komisie o situácii mládeže v EÚ

 

RECENZIE

COYOTE: RECOGNOTION APP (J. Miháliková)

Štefančík, R.- Lenč, J.: Imigranti a azylanti na Slovensku (L. Macháček)

Brozmanová, A a kol.: Dobrovoľníctvo na Slovensku  (J. Šolcová)

Macháček, L.- Šťava, E.: Občianske vzdelávanie a výchova mládeže k občianstvu (R. Štefančík)

CONTENT no. 4/2012

REFLECTIONS, PROBLEMS

Macháček, L.: Ten years of civic youth movement for their participation strengthening

Brozmanová Gregorová, A.- Nemcová, l.- Zolyomiová, P.: Autonomy of young people in Slovakia – selected research results

 

Research

Macháček, L.- Bartoš, F.-Palásek, V.: Youth and rightward extremism  in Slovakia

Poláková, E.- Spálová, L.- Szabo, P.: Facebook as a tool of Roma discrimination

 

INFORMATIONS

Machyniak, J.- Šebík, K.: Conference on Youth and rightward extremism 

Janková, M.: European commission: Work document of European commission on youth situation in EU

 

REVIEWS

COYOTE: RECOGNOTION APP (J. Miháliková)

Štefančík, R.- Lenč, J.: Immigrants and refugees in Slovakia (L. Macháček)

Brozmanová, A a kol.: Volunteering in Slovakia  (J. Šolcová)

Macháček, L.- Šťava, E.: Civic education of youth to their citizenship (R. Štefančík)

OBSAH  3/2012

ÚVAHY, PROBLÉMY

Štefančík, R.: Pohľady mladých ľudí na migráciu a migrantov

Macháček, L.: Občianske vedomosti a participácia študentov na školskej samospráve

 

Z VÝSKUMU

Klocoková, J.- Milová, S.: Enviromentálna výchova a vzdelávanie detí a mládeže na Slovensku

Veselský, M.: Postoje žiakov základnej školy a gymnázia k problémom životného prostredia a ich riešenie 

 

INFORMÁCIE

Ondrejkovič, P.: K životnému jubileu Prof. Mgr. Ladislava Macháčka, CSc.  

Reš, D.: Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK) a jej aktivity v oblasti participácie mládeže na živote školy

 

RECENZIE

Sprenger, M.: Damit was hängen bleibt! Wie so unterrichten, dass ihre Schuller behalten

(I. Ištván)

Tománek, P.: Teoretické východiská rodinnej výchovy (A. Škoviera)

Young people and socila change after the fall of the Berlin (L. Macháček)

 

Content no. 3/2012

REFLECTIONS, PROBLEMS

Štefančík, R.: Views of young people at migration and migrants

Macháček, L.: Civic knowledge and participation of students in school self-government

 

RESEARCH

Klocoková, J.- Milová, S.: Environmental education and education of children and youth in Slovakia

Veselský, M.: Attitudes of pupils of primary school and secondary grammar school toward the problems of environment and their solution 

 

INFORMATIONS

Ondrejkovič, P.:  To the jubilee of Prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.  

Reš, D.: Youth council in Žilina county (RMŽK) and its´ activities in the field of youth participation in the school life 

 

REVIEWS

Sprenger, M.: Damit was hängen bleibt! Wie so unterrichten, dass ihre Schuller behalten

(I. Ištván)

Tománek, P.: Theoretic grounds of family education (A. Škoviera)

Young people and social change after the fall of the Berlin (L. Macháček)

OBSAH  2/2012

ÚVAHY, PROBLÉMY

Ondrejkovič, P.: Prejavy anómie v slovenskej rodine

Emmerová, I.: Spolupráca školy s rodinou v oblasti prevencie a riešenia problémového správania žiakov

Tomčíková, T.: Riziková mládež v kontexte kriminality

 

Z VÝSKUMU

Bieliková, M.:  Žiacka samospráva na stredných školách

Pétiová, M.: Názory žiakov stredných škôl na činnost žiackej školskej rady

 

INFORMÁCIE

Macháček, L.: Konferencia o politike a sociologickej edukácii vysokoškolskej mládeže na Slovensku

Drtilová, S.: Od výskumu k tvorbe politiky

Dončevová, S.: PEDAGOGIKA.SK- nový vedecký časopis Slovenských pedagógov (2011)

 

RECENZIE

Slovenská mládež v zrkadle sociologicklých výskumov po roku 1993 (P.Porubčan)

Ondrejkovič, P.: Kriminológia (L. Macháček)

Hrabal, V.-Pavelková, I.: Jaký jsem učitel (D. Snopková)

CONTENT no. 2/2012

REFLECTIONS, PROBLEMS

Ondrejkovič, P.: Signs of anomy in Slovakian family

Emmerová, I.: Cooperation of school and family in preventing and dealing with problem behavior of pupils

Tomčíková, T.: Endangered youth in the context of crime

 

RESEARCH

Bieliková, M.:  Pupils´ self-government at secondary schools

Pétiová, M.: Opinions of secondary school pupils on the activity of pupils´ school board

 

INFORMATIONS

Macháček, L.: Conference on policy and sociologic education of university students in Slovakia

Drtilová, S.: From research to policy development

Doncevova, S.: PEDAGOGIKA.SK- New Slovak journal for educational sciences (2011)

 

REVIEWS

Slovak youth in the mirror of sociologic researches after the year 1993 (P.Porubčan)

Ondrejkovič, P.: Criminology (L. Macháček)

Hrabal, V.-Pavelková, I.: What I am a teacher? (D. Snopková)

Sprenger, M.: Damit was hängen bleibt! Wie so unterrichten, dass ihre Schuller behalten

(I. Ištván)

OBSAH  1/2012

ÚVAHY, PROBLÉMY

Miháliková, J.: Dobrovoľníctvo mládeže v kontexte výchovy k aktívnemu občianstvu

Macháček, L.: Občianske názory a aktivity 14- ročných žiakov

Solík, J.-Sobeková Májková, M.: Prieskum potrieb mladých podnikateľov a prekážok v podnikaní mladých

Pétiová, M.: Rodinné prostredie klientov reedukačných a diagnostických centier na Slovensku

 

ZO ZAHRANIČIA

Snopková, D. a kol.:  Dílčí výsledky výzkumu hodnocení vědomostí žáku základních škol v oblasti ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí v olomouckém regionu

Pěčková, L.- Snopková, D. –Švestková, K.: Dílčí výsledky výzkumu hodnotové orientace u žáku 2. stupně základní školy v Olomouckém kraji

 

INFORMÁCIE

Škrabský, T.: Činnosť Akreditačnej komisie pre špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou

Kostelníková ,M.: Buď pripravený...na výzvy súčasnej spoločnosti

Macháček, L.: Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV v rokoch 2010-2012

 

RECENZIE

Gollob, R. a kol.: Living in the democracy. (S. Krošlák)

Škoviera, A.: Prevýchova (Z. Brunclíková)

Schmidt, T.: Forderung von Kindern mit Migrationshintergrund (R. Štefančík)

 

 

CONTENT no. 1/2012

REFLECTIONS, PROBLEMS

Miháliková, J.: Youth volunteering in the context of education in active citizenship

Macháček, L.: Civic opinions and activities of 14-years pupils

Solík, J.-Sobeková Májková, M.: Survey on needs and obstacles in business of young entrepreneurs

Pétiová, M.: Family environment of clients in reeducation and diagnostic centers in Slovakia

 

FROM ABROAD

Snopková, D. a kol.:  Partial results of the survey on the evaluation of primary chool pupils knowledge in the area of protection of Population  in the case of Emergency in region og Olomouc

Pěčková, L.- Snopková, D. –Švestková, K.: Partial results of research on value orientation of secondary school pupils in Olomouc county

INFORMATIONS

Škrabský, T.: Activities of the Accreditation Commisssion for specialized activities in the field of work with the youth

Kostelníková , M.: Be ready...to challenges of contemporary society

Macháček, L.: Slovak Educational Society at the Slovak Academy of Sciences in years 2012-2012

 

REVIEWS

Gollob, R. a kol.: Living in the democracy. (S. Krošlák)

Škoviera, A.: Reeducation (Z. Brunclíková)

Schmidt, T.: Forderung von Kindern mit Migrationshintergrund (R. Štefančík)

Posledný update stránky: 2015-02-17 23:40