Mládež a spoločnosť 2011

OBSAH  4/2011

ÚVAHY, PROBLÉMY

Tinka, J.: Vývojové tendencie a současný stav české sociologické výchovy

Macháček, L.: Názory pedagogických odborníkov na výučbu občianskej náuky v SR

Tkaczik, J.: Životný štýl a životný zpusob u současné mládeže v teoreticko-empirické reflexi

 
Z VÝSKUMU

Tomčíková, L.: Vzťah vzdelania a dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike

Niklová, M.: Sociálno-ekonomické problémy súčasných rodín so zameraním na nezamestnanosť a ich riešenie z aspektu profesie sociálneho pedagóga

 
INFORMÁCIE

Macháček, L.: Slovenská mládež v zrkadle výskumu

Mihálik, J.: MYPLACE

Nociar, T.: Demokracia a tiene totalitarizmu a populizmus: Slovenská skúsenosť (prehľad a analýza doteraz publikovaných záverov v rámci extrémizmu mládeže na Slovensku)

 
RECENZIE

Macháček, L.: Ako sa máte Maďari na Slovensku? (P.Cafíková)

Lampertová, A.: Druhé narodeniny časopisu PEDAGOGIKA.SK

Bargel, M.-Muhlpacher, P.: Inkluze vs. exkluze – dilema sociální patologie (S. Dončevová)

 

CONTENT no. 4/2011

REFLECTIONS, PROBLEMS

Tinka, J.: Trends and the recent state of Czech sociology of education

Macháček, L.: Opinions of pedagogical staff on Civics education in SR

Tkaczik, J.: Life style and way of life of the contemporary youth in the theoretical- empirical reflection 

 
Research

Tomčíková, L.: Relation of education to long-term unemployment in Slovak Republic Niklová, M.: Social- economic problems of the contemporary families with the emphasis on the unemployment and their solution from the aspect of social pedagogic profession


INFORMATIONS

Macháček, L.: Slovak youth in the mirror of research

Mihálik, J.: MYPLACE

Nociar, T.: Democracy and shadows of totalitarianism and populism: Slovak experience (survey and analysis of previously published findings on extremism of youth in Slovakia)

 
Reviews

Macháček, L.: How are you doing Hungarians in Slovakia? (P.Cafíková)

Lampertová, A.: The second anniversary of the journal PEDAGOGIKA.SK

Bargel, M.-Muhlpacher, P.: Inclusion vs. Exclusion – dilemma of social pathology (S. Dončevová)

OBSAH  3/2011

ÚVAHY, PROBLÉMY

Danišková, A.: Deti a mládež ako cieľová skupina pôsobenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Majerčíková, J.: Vplyv rodiny v prevencii drogových závislostí u dieťaťa predškolského veku

Emmerová, I.: Výskyt problémového správania žiakov základných a stredných škôl z pohľadu učiteľov

 
Z VÝSKUMU

Matisová, M.: Problémy detí a mládeže zo sociálne znevýhodneného prostredia

Ficová, L.: Pohľad na záškoláctvo cez pojmové správanie

Pétiová, M.: Fajčenie tabakových výrobkov, konzumácia alkoholu a užívanie nelegálnych drog u mladých ľudí v diagnostických a reedukačných centrách na Slovensku

 
INFORMÁCIE

Macháček, L.: Problematika mládeže na 10. kongrese ESA v Ženeve

Šatka, L.: POTRAIN – medzinárodný  projekt

 
RECENZIE

Labáth, V.- Smik, J. –Matula, Š.: EXPOPROGRAM  (A. Škoviera)

Macháček, L.: Úvod do sociológie mládeže (D. Gáborová)

Repková, K.: Dlhodobá starostlivosť v kontexte integrovanej sociálnej práce (B. Balogová)

OBSAH  2/2011

ÚVAHY, PROBLÉMY

Svitačová, E.: Hrozba občianskeho deficitu mládeže v súčasnej modernej spoločnosti

 

Z VÝSKUMU

Gáborová, D.: Volebné správanie prvovoličov vo voľbách do NR SR po roku 1993

Macháček, L.: „Očakávaná“ volebná participácia 14-ročných žiakov SR

Lampertová, A.: Demokratizácia na univerzitnej pôde, alebo čo si myslia študenti o demokratizácii na Slovensku

Romanová, P.-Krošlák, S.: Práca žiackych školských rád na vybraných stredných školách

 
INFORMÁCIE

Pokorný, M.: KomPrax- Kompetencie pre prax

Krošlák, S.: Aktuálne vo výskume mládeže

 
RECENZIE

Štefančík, R.: Politické mládežnícke organizácie na Slovensku (J. Bardiovská)

Konečný, S.- Konečný, B.: Otvorená komunálna politika (Z. Poklembová)

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung – vedecký časopis o mládeži v Nemecku (D.Víteková)

 

CONTENT no. 2/2011


REFLECTIONS, PROBLEMS

Svitačová, E.: Threat of the civic deficit of youth in the contemporary modern society

 
Research

Gáborová, D.: Electoral behavior of the first time electorate in the elections to NR SR after the year   1993

Macháček, L.: „Expected “  electoral participation of 14- years old pupils in SR

Lampertová, A.: Process of democratization at universities, or what students think about democratization in Slovakia

Romanová, P.- Krošlák, S.: Work of pupils´ school boards at selected high schools

 
INFORMATIONS

Pokorný, M.: KomPrax- Competencies for practice

Krošlák, S.: Actualities in youth research

 
Reviews

Štefančík, R.: Political youth organizations in Slovakia  (J. Bardiovská)

Konečný, S.- Konečný, B.: Open communal policy  (Z. Poklembová)

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung – Scientific journal on youth in Germany (D.Víteková)

OBSAH  1/2011

ÚVOD

Gliševičová, G.: Európsky rok dobrovoľníctva 2011 na Slovensku


ÚVAHY, PROBLÉMY

Brozmanová Gregorová, A.: Dobrovoľníctvo mládeže ako súčasť formálneho vzdelávania

Gabovičová, N.: Dobrovoľníctvo mládeže a možnosti jeho rozvoja


Z VÝSKUMU

Cintulová, L.: Dobrovoľníctvo ako životná hodnota mladých ľudí

Pavelek, L.: Spôsoby skúmania motivácie dobrovoľníkov


INFORMÁCIE

Matúš, J.: Spolupráca vysokých škôl a tretieho sektora

Fabianová, L.: Príprava a vysielanie dobrovoľníkov do Afriky

Vlašičová, J.: Virtuálne dobrovoľnícke centrumwww.dobrovolnictvo.sk

Kušková, H.: Program KOMPAS – klbko (mentoringových) vzťahov


RECENZIE

Brozmanová Gregorová, A.- Marček, E.-Mračková, A.: Analýza dobrovoľníctva na Slovensku (L. Gregorová)

Frič, P.-Pospíšilová, T. a kol.: Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století (A. Odlerová)

Brumovská,T.- Seidlová-Málková,G.:Mentoring. Výchova v profesionálním dobrovolnictví (L. Vavrinčíková)  

Články vydané v časopise Mládež a spoločnosť v roku 2010, ročník XVI.

Posledný update stránky: 2015-02-17 23:22