Mládež a spoločnosť 2010

OBSAH  4/2010

ÚVAHY, PROBLÉMY

Škrabský, T.- Hajtmánková, M.: Správa o mládeži v Slovenskej republike (2010)

Kováčová, B.:  Problematika integratívneho a inkluzívneho prístupu v oblasti výchovy vo     voľnom čase

Macháček, L.: Generačné hľadisko: premeny maďarskej menšinovej identity na Slovensku

 

Z VÝSKUMU

Brestovanský, M.: Dobrodružná fikcia ako prostredie pre morálnu reflexiu a hľadanie miest rezonancie detí na výchovné iniciatívy

Žúborová, V.: A-politická generácia  Prvovoliči- žiaci stredných škôl  Trnavského kraja vo voľbách do NR SR 2010

Gregussova, M.- Tomková, J.- Balážová, M.: Identita, atraktivita a nadväzovanie vzťahov vo virtuálnom priestore

Kiripolská, N.: Ekologické zmýšľanie mladých ľudí

INFORMÁCIE

Pešek, T.: Aké informácie (ne)priniesla Správa o mládeži 2010?

Šťava, E.: Základné informácie o výsledkoch štúdie IEA ICCS 2009

 

RECENZIE

Komássy, Á.: National report on youth policy in Hungary (P. Cafíková)

Lechta, V.: Základy inkluzivní pedagogiky. Dítě s postižením, narušením a ohrožením v škole (J. Gajdošíková - Zeleiová)

Rajský, A.: Nihilistický kontext kultivácie mladého človeka (B. Kudláčová)

Hroncová, J. - Emmerová, I.: Sociológia výchovy a vzdelávania (L. Tomčíková)

 

 CONTENT no. 4/2010

REFLECTIONS, PROBLEMS

 Škrabský, T.- Hajtmánková, M.: Report on youth in Slovak Republic (2010)

Kováčová, B.:  Problems of integrated and inclusive approach in leisure time education Macháček, L.: Generational aspect: changes in Hungarian minority identity in Slovakia

Research

Brestovanský, M.: Adventurous fiction as environment for moral reflexion and finding the places of children resonance on educational initiatives

Žúborová, V.: Apolitical generation. First time electorate – High school students of Trnava in the elections to the national Council of Slovak Republic 2010

Gregussova, M.- Tomková, J.- Balážová, M.: Identity, attractiveness and creating relationship in virtual space

Kiripolská, N.: Ecological thinking of young people

 

INFORMATIONS

Pešek, T.: What information (did not) provide Report on youth 2010?

Šťava, E.: Basic information about results IEA ICCS 2009 study

 

Reviews

Komássy, Á.: National report on youth policy in Hungary (P. Cafíková)

Lechta, V.: Fundamentals of inclusive education. Child with disability, disturbance and threats at schol (J. Gajdošíková - Zeleiová)

Rajský, A.: Nihilistic context of young man cultivation (B. Kudláčová)

Hroncová, J. - Emmerová, I.: Sociológy of education   (L. Tomčíková)

OBSAH  3/2010

ÚVAHY, PROBLÉMY

Miháliková, J.: Dobrovoľníctvo a mládež

Bieliková, M.:  Porušovanie ľudských  práv v školskom prostredí

Pétiová, M.: Šikanovanie a prejavy násilia u žiakov základných a stredných škôl

 

Z VÝSKUMU

Jurkovičová, A.: Voľný čas, jeho aktívne a zmysluplné využívanie ako prevencia sociálno-patologických javov 

Lukáč, M.: Vzťah Rómov k vzdelaniu

 

KONZULTÁCIE

Rybárik, J.: Proces globalizácie a humanizácie vzdelávania na technických univerzitách

 

INFORMÁCIE

Juhás P.: Mládežnícka politika v EÚ na roky 2010 a 2011

Gavora, P.: Pedagogika.sk, nový slovenský časopis

Koprla, M.: Letná škola kvalitatívneho výskumu pre mladých výskumníkov a výskumníčky

 

RECENZIE

Dolejšiová, D.- Garcia Lopéz, M.A.:  European citizenship- In the process of construction Chalenges for citizenship education a democratic practice in Europe (J. Mihálik)

Macháček, L.:  Občianska participácia a volebné správanie študentov na Slovensku (S. Dončevová)

Dytrtová, R.- Krhutová, M.:  Učitel. Příprava na profesi (T. Majerová)

 

CONTENT no. 3/2010

REFLECTIONS, PROBLEMS

Miháliková, J.: Volunteering and the youth 

Bieliková, M.:  Breaking in the human rights in the school environment

Pétiová, M.: Bullying and aggression of pupils at primary and secondary schools in Slovakia

 

Research

Jurkovičová, A.: Leissure time, its´Sactive and purposeful usage as prevention of social-pathologic phenomena

Lukáč, M.: Attitudes of Romanies to education

TUTORIAL

Rybárik, J.: Process of globalization and humanization in education at technical universities

 

INFORMATIONS

Juhás P.: Yuoth policy in EU for the years   2010 and 2011

Gavora, P.: Pedagogika.sk, new Slovak journal

Koprla, M.: Summer school of qualitative research for young researchers

 

Reviews

Dolejšiová, D.- Garcia Lopéz, M.A.:  European citizenship - In the process of construction Chalenges for citizenship education a democratic practice in Europe (J. Mihálik)

Macháček, L.:  Civic participation and electoral behavior of students in Slovakia (S. Dončevová)

Dytrtová, R.- Krhutová, M.:  Teacher. Preparation for the profession (T. Majerová)

OBSAH  2/2010

ÚVAHY, PROBLÉMY

Macháček, L., Podoláková, E., Mihálik, J.: Prvovoliči a ich volebné správanie

Štefančík, R.: Úloha politických mládežníckych organizácií v procese politickej socializácie

Plávková, O. – Čukan, K.: Vysokoškolská mládež na Slovensku – bezpečnosť, ohrozenia a participácia

 

ZO ZAHRANIČIA

Tkaczik, J.: Současné názory žáku středních škol v české republice na svuj budoucí život ve vztahu k založení rodiny

Tinka, J.: Agresivita a šikana v České republice z pohledu středoškolské mládeže

  

INFORMÁCIE

Rosová, D., Podracká, V., Ružiková, M.: Poradenské programy pre žiakov končiacich základnú školu zamerané na profesijnú orientáciu

Machalík, T.: Výzkumné aktivity NIDM v období 2009 – 2010

 

RECENZIE

Kol. autorov: Publikácie z oblasti výskumu mládeže vydané Ústavom pre výskum mládeže vo Viedni FACTS (E. Bačkorová)

Švec, Š.: Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky (L. Šírová)
Gajdošíková - Zeleiová, J.: Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike (N. Bizová)

OBSAH  1/2010

ÚVAHY, PROBLÉMY

Guráň, P.- Filadelfiová, J.: Deti o svojich právach –Slovensko 2009

Moravčíková, D.- Hanová, M.- Barát, P.: Participácia vidieckej mládeže optikou aktérov obecných samospráv

Vrabec, N.: Digitálna participácia mládeže – nové vnímanie občianskej spoločnosti

 

Z VÝSKUMU

Emmerová, I.:  Agresívne správanie žiakov- prevencia a riešenie v školskom prostredí

Čech, T.- Kantor, D.: Fenomén mobbingu a bossingu v českých školách

 

INFORMÁCIE

Bačkorová, E.: Facts OJI  Wien – informatívny prehľad publikácií z oblasti výskumu mládeže

Macháček, L.: Aktivity Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV

 

RECENZIE

Prucha, J.: Interkulturní komunikace (P. Gavora)

Danek, J.: Pedagogická komunikácia (T. Zaťková)

Ondrejkovič, P.: Sociálna patológia (Ľ. Pavelová)

Brozmanová- Gregorová, A. a kol.: Tretí sector a mimovládne organizácie (P. Jusko)

Bakošová, Z.: Sociálna pedagogika ako životná pomoc (S. Dončevová)

 

Články vydané v časopise Mládež a spoločnosť v roku 2009, ročník XV.

Posledný update stránky: 2015-02-17 22:39