Mládež a spoločnosť 2009

OBSAH 4/2009

 

ÚVAHY, PROBLÉMY

Walther, A. – Loncle, P.- Macháček, L.- Miháliková, E.: Participácia mladých ľudí ako aktér v spoločenskej zmene

Dončevová, S.: Fenomén násilia v rodine a škole z pohľadu gender

Fekete, M.: Vplyv médií na deti a mládež

Zacharová, J.: Sociálny pedagóg a sociálna komunikácia

 

KONZULTÁCIE

Loran, T.: Školské prostredie- prvý činiteľ v kreovaní primárnej gramotnosti Rómov

 

INFORMÁCIE

Miháliková, J.: 20 rokov po.... Výskum mládeže na Slovensku po roku 1989

Alnerová, Z.: Konferencia UNICEF Slovensko v 20. výročiu prijatia Dohovoru o právach dieťaťa

Kol. autorov: FACTS OJI WIEN – informatívny prehľad publikácií z oblasti výskumu mládeže 

 

RECENZIE

Bakošová, Z.: Sociálna pedagogika ako životná pomoc (S. Dončevová)

Denstad, F Y.: Youth Policy Manual  (M. Gáborová)

Kol. autorov.: Psychoedukácia I.  (D. Smetanová)

Niklová, M.: Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí (I. Emmerová)

OBSAH 3/2009

ÚVAHY, PROBLÉMY

Macháček, L.: Problematika mládeže na konferencii českých a slovenských sociológov

Ondrejkovič, P.: Násilie a mládež

Sak, P.: Přelom věku, generace národní gramotné kultury a generace kyberkultury a globálních sítí

 

ZO ZAHRANIČIA

Feketeová, K.: Vplyv zadlženosti na vzdelanosť mládeže v rozvojových krajinách

Kriviradeva, B.: Inštitucionálna politika a sociálno-pedagogické inštitúcie v Bulharsku

 

INFORMÁCIE

Macháček, L.: Problematika mládeže na kongrese ESA- Lisabon 2009

Brozmanová- Gregorová, A.: Európska sieť expertov v oblasti výskumu mládeže

Štrbová, M.: Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Šramková, M.: Technologické závislosti a ich vplyv na deti v období pubescencie

 

RECENZIE

Macháček, L.: Jugend, Jugendpolitik und Jugengarbeit in der Slowakei nach 1989 (D. Chovaniaková)

Škoviera. A.: Kapitoly z výchovy a prevýchovy (D. Smetanová)

Emmerová, I.: Poruchy správania u žiakov základných a stredných škôl- ich prevencia a riešenie (L. Žigová)

OBSAH 2/2009

Macháček, L.: Nová stratégia investícií do mládeže v EÚ

Stratégia EÚ pre mládež – investovanie a posilnenie postavenia mládeže

Obnovená otvorená metóda koordinácie s cieľom riešiť výzvy a príležitosti týkajúce sa mládeže

 

Z VÝSKUMU

Emmerová, I.: Sociálny pedagóg ako poradenský a preventívny pracovník na škole

Škoviera, A. – Skokánková, V.: Hodnotrová orientácia chlapcov a dievčat v prevýchovných zariadeniach

Pétiová, M.: Prejavy rasizmu, intolerancie a extrémizmu na Slovensku z pohľadu mladých ľudí 

 

INFORMÁCIE

Chisholm, L. – Zacharová, L.: M.A. Európske štúdiá mládeže

Miklovičová, A.: Mládež, internet a občianska participácia

Lenčo, P.: Zaostrené na mladých

 

RECENZIE

Macháček, L. – Bošňáková, M.: Dokumenty mládežníckej politiky v SR a EÚ (E. Podoláková)

Pétiová, M. – Bieliková, M.: Situačná analýza postavenia mládeže v SR (L. Macháček)

Repková, K. – Brichtová, L.: Sociálna ochrana starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím (B. Balogová)

OBSAH 1/2009

ÚVAHY, PROBLÉMY

Kaščák, O.: Mladosť a generačné vzťahy z pohľadu sociálnej a kultúrnej antropológie

Emmerová, I.: Poruchy správania žiakov základných a stredných škôl  - ich etiológia a riešenie

Prunner, P.: Komparativní analýza patologického hráčství z aspektu pohlaví

 

Z VÝSKUMU

Lenčo, P. – Gallo, O.: Voľný čas mládeže a jej aktívna účasť na živote spoločnosti

Pétiová, M.: Problematika sociálno-patologických javov na základných a stredných školách z  pohľadu pedagógov

Brutovská, G. – Roháč, P.: Uplatnenie absolventov denného štúdia odboru andragogika Prešovskej univerzity Filozofickej fakulty na trhu práce

 

INFORMÁCIE

Macháček, L.: Mladí občania Slovenska a ich participácia na voľbách do Európskeho parlamentu

Štefančík, R.: Konferencia „Mládež ako faktor sociálnych zmien“

Chovaniaková, D.: Rakúsky inštitút pre výskum mládeže (OJI)

 

RECENZIE

Chovaniaková, D.: Ich war dort, also, ich weis dass dort alles geordnet ist…(R. Kozmová)

Čambáliková, M: Sociálne partnerstvo: inštitúcia, stratéga, vízia (S. Dončevová)

Labáth, V.: Východiská resocializácie porúch správania  (A. Škoviera)

Kováč, L.: Prírodopis komunizmu. Anatómia jednej utópie. (V. Žúborová)

Články vydané v časopise Mládež a spoločnosť v roku 2008, ročník XIV.

Posledný update stránky: 2015-02-17 22:25