Mládež a spoločnosť 2008

OBSAH 4/2008

ÚVAHY, PROBLÉMY

Zákon o podpore práce s mládežou

Macháček, L.-Brozmanová, A.: Mládež a mládežnícka politika na Slovensku

Dončevová, S.: Ako predchádzať sociálno-patologickým javom ako dôsledkom rodových stereotypov vo výchove a vzdelávaní v škole?

 

VÝSKUM MLÁDEŹE A POLITIKA

Kalamenová, M.- Sejčová, Ľ.: Šikanovanie medzi mládežou základných a stredných škôl

Smetanová, D.: Možnosti internetového poradenstva v oblasti porúch emocionality a správania

Niklová, M.: Vzťah žiakov základných a stredných škôl k drogám

 

INFORMÁCIE

Potočárová, M.-Patyková, M.: Pohľad na multiproblémové rodiny a mládež s problémovým správaním v Holandsku

Lenčo, P.: Neformálna výchova a vzdelanie v práci s deťmi a mládežou

Ondrejkovič, P.: Anómia v spoločnosti – anómia v rodine

 

RECENZIE

Határ, C.: Agresia očami sociálneho pedagóga (B. Kováčová)

Niklová, M.- Kamarášová, L. : Sociálny pedagóg a prevencia sociálno-patologických javov (J. Hroncová)

Čukan, K.: Názory mládeže na obranu vlasti a armádu (R. Zoričáková)

OBSAH 3/2008

ÚVAHY, PROBLÉMY

Horváth, P.: Aspekty politického systému Slovenskej republiky

Štefančík, R.: Nové výzvy vo výskume migrácie a mládeže

Svatuška, M.: Rozdelenie Česko-Slovenska: pohľad na vzťahy Slovákov a Čechov s odstupom pätnástich rokov

Lenč, J.: Špecifiká spoločenského a politického života. Porovnanie islamského a katolíckeho prístupu.

 

VÝSKUM MLÁDEŽE A POLITIKA

Macháček, L.: Premeny vzťahov politiky a výskumu v oblasti práce s mládežou na Slovensku

Macháček, L.: Metodologická charakteristika empirického výskumu mládeže na Slovensku

 

INFORMÁCIE

Štefančík, R.: Slovenská politologická revue

Mihálik, J.: POLITIMES – časopis študentov politológie

 

RECENZIE

Macháček, L.: Úvod do politickej sociológie mládeže (Ľ. Kráľová)

Horváth, P.: Politický systém Slovenskej republiky (M. Hrušovský)

Čáky, M. : Čína – cesty k premenám (J. Lenč)

OBSAH 2/2008

ÚVODNÍK

Macháček, L.: Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 -2013

 

DOKUMENT

Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v Slovenskej republike na roky 2008 -2013

 

ÚVAHY, PROBLÉMY

Balogová, B.: Neúspešná sanácia dysfunkčnej rodiny a jej dôsledky na vývin dieťaťa v náhradnej starostlivosti

Emmerová, I.: Nelátkové závislosti a nežiaduce návyky u detí a mládeže a ich prevencia

 

Z VÝSKUMU

Chovaniaková, D.: Obrazy Nemecka a Nemcov u slovenskej mládeže


INFORMÁCIE

Zoričáková, R.: Informácia z workshopu „Podpora mladých výskumníkov v oblasti výskumu mládeže na Slovensku“

Miháliková, J.: Politici- výskumníci- mládež: Regionálna politika mládeže 

Kimák, I.: Mládežnícke a študentské parlamenty na miestnej úrovni


RECENZIE

Macháček, L.: Tri recenzie publikácii o práci s mládežou v Európe

Danek, J. a kol: Prevencia kriminality v prostredí detí a mládeže  (T. Zaťková)

Porubčan, P.: Recenzia na zvláštne číslo časopisu Perspektívy č. 11 z roku 2007

OBSAH 1/2008

ÚVAHY, PROBLÉMY

Kratochvílová, E.: Výchova vo voľnom čase

Bednarik, R.: Situácia interných doktorandov na Slovensku

Z VÝSKUMU

Macháček, L.: Politická a hodnotová polarizácia študujúcej mládeže na Slovensku


INFORMÁCIE

Lohynová, N.: Pedagogika voľného času – teória a prax

vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Macháček, L.: Pedagogická reflexia problematiky výchovy mládeže na Slovensku 

Jenisová, I.: Ku kľúčovým otázkam v oblasti štátnej politiky vo vzťahu k mládeži

Repková, K.: Inštitút pre výskum práce a rodiny: Kto sme, kam smerujeme a s kým

Bačkorová, E.: Výchova v škole, v rodine a vo voľnom čase

RECENZIE

Ondrejkovič, P.: Úvod do metodológie spoločenskovedného výskumu  (M. Sirotová)

Kráľová, Ľ: Sociálne inštitúcie  (R. Štefančík)

Škoviera, A.: Trendy náhradnej výchovy  (D. Smetanová)

Higher Education and Democratic Culture  (L. Macháček)

Články vydané v časopise Mládež a spoločnosť v roku 2007, ročník XIII

Posledný update stránky: 2015-02-17 21:47