Mládež a spoločnosť 2007

OBSAH 4/2007

ÚVAHY, PROBLÉMY

Kraus, B.: Životní problémy mládeže a hledání sociální opory při jejich řešení

Olejniczuk-Merta, A.: Vplyv globalizácie na poľský mládežnícky trh

METODIKA PRÁCE S MLÁDEŽOU

Potočárová, M.: Hodnoty vo výchove

Z VÝSKUMU

Pukančík, M.: Postoje mládeže k utečencom

Kováčová B.: Perspektívny pohľad na organizovanie záujmovej činnosti v školskej praxi prostredníctvom vzdelávacích poukazov

Emmerová, I.: Koordinátor prevencie a výchovný poradca a ich úlohy v oblasti prevencie

INFORMÁCIE

Jenisová, I.: Seminár „Mládežnícka politika na Slovensku v zrkadle vedeckého výskumu“

Vasilenková, V.: MOST ako symbol partnerstva s deťmi a mladými

Jablonský, T.: Problematika sociálno-patologických javov v školskom prostredí – stav, prevencia, riešenie

Kožuchová, M.- Kikušová, S.: Seminár na tému: „Ako rozvíjať dopravnú gramotnosť detí“

RECENZIE

Sejčová, Ľ.: Motivácia žiakov na výkony (D. Šimečková)

Čukan, K a kol.: Mládež a armáda (I. Slobodová)

László, K. – Emmerová, I.: Prostitúcia – fenomén doby? (M. Niklová)

OBSAH 3/2007

ÚVAHY, PROBLÉMY

Kozoň, A.: Perspektívy rodovej príležitosti v socializácii

Kostrub, D.: Od tradičného školovania k individuálnej forme sociálne zdielaného vedeckého poznania

Rosinský, R.- Klein, V.: Sociálne znevýhodnené prostredie a Rómovia v kontexte kvality edukácie

ZO ZAHRANIČIA

Prunner, P.: Gemblerství a dospívající mládež

Mrvar, P.: Poradenský rozhovor cez telefón – pomoc deťom a mládeži

Z VÝSKUMU

Niklová, M.: Drogová závislosť ako sociálno-patologický jav a možnosti jej prevencie u detí a mládeže

INFORMÁCIE

Miháliková, J.: Rozvoj výskumu mládeže na Slovensku a mládežnícka politika EÚ

Macháček, L.: Život a dielo prof. Ondreja Baláža – k otázkam sociálnej pedagogiky

Klimeková, A.: Aktuálne o etike, etickej a občianskej výchove

RECENZIE

Colley, H. – Boetzelen, P. – Parveva, T.: Social inclusion and young people: breaking down the barriers (L. Macháček)

Democratic governance at schools (j. Miháliková)

Keast, J.: Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools (A. Kvasničková)

Macháček, L. a kol.: Participácia mládeže na samospráve školy (R. Štepanovič)

Mikloško, J. – Žarnay, Š.: Ohrozená rodina na Slovensku (A. Škoviera)

OBSAH 2/2007

ÚVAHY, PROBLÉMY

Kratochvílová, E.: Voľný čas – dôležitý spoločenský fenomén

Zeleiová, J.: Hodnoty a smerovanie vo výchove a vzdelávaní


METODIKA PRÁCE S MLÁDEŽOU

Janíková, K.: Nová forma voľnočasových a mimoškolských aktivít – peer dobrovoľníctvo


KONZULTÁCIE

Lehenová, A.: Prežívanie menejcennsoti a sebaúcta človeka

Dojčár, M.: Sila slabosť siekt


Z VÝSKUMU

Jablonský, T.: Kooperatívne učenie – determinant kvality interpersonálnych vzťahov

Požár, L.: Spoločné vzdelávanie postihnutých a nepostihnutých žiakov na Slovensku


INFORMÁCIE

Kudláčová, B.: Katedra pedagogických štúdií na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave má 15-ročnú históriu


RECENZIE

Kudláčová, B.: Fenomén výchovy. Historicko-filozoficko-antropologický aspekt (E. Kratochvílová)

Jablosnký, T.: Kooperatívne učenie vo výchove (B. Kudláčová)

Zeleiová, J.: Muzikoterapia – dialóg s chvením (B. Kováčová)

OBSAH 1/2007

ÚVAHY, PROBLÉMY

Hronec, M.: Komparácia vzťahu vzdelania a nezamestnanosti v SR v krajinách EÚ so zreteľom na ekonomické vzdelanie

Macháček, L.: Jazykové kompetencie mladých ľudí: európske komparatívne inšpirácie

Salo, R. – Wiegerová, A.: Voľnočasové aktivity a ich dosah na edukačný proces v podmienkach školy v prírode

Z VÝSKUMU

Čukan, K. – Polláková, E.: Študenti stredných škôl – cieľová skupina výskumného záujmu vojenských sociológov

Majerčíková, J.: L-otázky v dotazníku o rodine ako možnosť zvyšovania miery validity v empirickom výskume

INFORMÁCIE

Botťánek, M.: Európski sociológovia o mládeži na Slovensku

Mikšová, J.: Zvyšovanie profesijných kompetencií výchovných poradcov a žiakov základných škôl vo svete práce

Maková,A. – Tomašeková, L.: Pohľad na študentské fórum očami dvoch účastníčok

RECENZIE

Wiegerová, A.: Študentské fórum, zborník príspevkov (L. Macháček)

Mládež na stránkach časopisu Ost-West Gegeninformationen (D. Chovianková)

Tošner, J. – Sozanová, O.: Dobrovoľníci a metodika práce s nimi v organizáciách (N. Lohinová)

Články vydané v časopise Mládež a spoločnosť v roku 2006, ročník XII.

Posledný update stránky: 2015-02-17 21:35