Mládež a spoločnosť 2016

OBSAH  č. 4/2016

DOKUMENTY

REŠ, D.: Politická priorita predsedníctva SR v Rade EÚ v oblastiach mládeže

REŠ, D.: Záverečná správa EURÓPSKA KONFERENCIA MLÁDEŽE, Košice, Kulturpark  4.-6. október 2016

REŠ, D.: Záverečná správa STRETNUTIE GENERÁLNYCH RIADITEĽOV PRE OBLASŤ MLÁDEŽE, Košice, Hotel Jasmin 6.-7. október 2016

Spoločné odporúčania Štruktúrovaného dialógu s mládežou Umožniť mladým ľuďom zapojiť sa a byť aktívni v rôznorodej, prepojenej a inkluzívnej Európe

 

PROBLÉMY, STATE

POTOČÁROVÁ, M.: Úskalia socializácie dospievajúcich

JANKOVÁ, G.: Edukácia a socializácia v marketingovej komunikácii

 

Z VÝSKUMU 

TERNÉNYOVÁ, L.- VERNARCOVÁ, J.: Kvalita života u žiakov/žiačok so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

SELICKÁ, D.:  Uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl

 

INFORMÁCIE

ŠĽACHTA, M.: Aktivity Úradu splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity – oblasť mládeže     

 

RECENZIE

KOZOŇ, A. a kol.: Náhľad na tradičnú rómsku kultúru v procese socializácie (V. Kusin)

 

CONTENT no. 4/2016

DOCUMENTS

REŠ, D.: Political priority of Slovak presidency of the Council of the EU in the field of Youth

REŠ, D.: Final report EUROPEAN YOUTH CONFERENCE, Košice, Kulturpark  4th – 6th  October 2016

REŠ, D.: Final report Meeting of Directors General for Youth, Košice, Hotel Jasmin 6th -7th October 2016

Joint recommendations of the Structured Dialogue on Youth Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe.

 

PROBLEMS, treatises

POTOČÁROVÁ, M.: Pitfalls of socialization of adolescents

JANKOVÁ, G.: Education and socialization in marketing communication

 

RESEARCH

TERNÉNYOVÁ, L.- VERNARCOVÁ, J.: Quality of life of pupils with special educational needs

SELICKÁ, D.: Employability of higher education graduates

 

INFORMATION

ŠĽACHTA, M.: Activities of the Office of Government Representative for the matters relating to Roma communities – the youth sector

 

REVIEWS

KOZOŇ, A. et al.: View at the traditional Roma culture in the process of socialization (V. Kusin)

OBSAH  č. 3/2016

PROBLÉMY, STATE

SELICKÁ, D.: Kompetencie sociálneho pedagóga pri práci s rómskou mládežou

JAKUBOVSKÁ, V.: Sociálny pedagóg a kyberšikana

KALÁBOVÁ, H.: Porucha příjmu potravy- problém  v separačných vývojových fázích

ÁRPOVÁ, A.: Mediácia ako alternatívne riešenie patológie u adolescentov

 

Z VÝSKUMU

PÉTIOVÁ, M.: Kvalita vzťahov v školskom prostredí

ŠARVAJCOVÁ, M.: Fajčenie u mladých ľudí – dôvody a stereotypy

BOBEROVÁ, Z.:  „Chceme počuť ich hlas“ – kvalitatívny výskum interpretácií školákov ku kvantitatívnym výskumným zisteniam štúdie HBSC

 

INFORMÁCIE

ČIERNIKOVÁ, D.: Národná konferencia slovenskej mládeže pod názvom SOM TALENT

SELICKÁ, D.- ŠTRBOVÁ, M.: IV. Nitrianske sociologické kolokvium – Kultúra a náboženstvo vo verejnom priestore

LADICKÝ, B.: Príjemné a ničím nefalšované stretnutie odchovancov detského mestečka v Zlatovciach s ich náhradnými, ale skutočnými rodičmi

ŠRAMOVÁ, B.: Čestné uznanie pre Pedagogickú fakultu UK v Bratislave

                                                      

RECENZIE

ONDREJKOVIČ, P.: Kriminológia pre sociológov, sociálnych pracovníkov a sociálnych pedagógov (M. Šarvajcová)

SELICKÁ, D.- ŠARVAJCOVÁ, M.- ŠTRBOVÁ, M.: Sociológia voľného času (M. S. Szepański)

ŠARVAJCOVÁ, M.: Chudoba mladých ľudí ako celospoločenský problém (D. Selická)

 

CONTENT no. 3/2016

PROBLEMS, treatises

SELICKÁ, D.: Competences of social pedagogue in work with Roma youth 

JAKUBOVSKÁ, V.: The social pedagogue and cyberbullying

KALÁBOVÁ, H.: Eating disorders - problem in the separation stages of development

ÁRPOVÁ, A.: Mediation as alternative solution of pathology among adolescents

  

RESEARCH

PÉTIOVÁ, M.: The quality of relationships in the school environment

ŠARVAJCOVÁ, M.: Smoking among young people - the reasons and stereotypes

BOBEROVÁ, Z.: "We want to hear their voice" - qualitative research of schoolchildren interpretations on quantitative research findings of the HBSC study

 

INFORMATION

SELICKÁ, D. - ŠTRBOVÁ, M.: IV. Sociological colloquium in Nitra- Culture and Religion in Public Space

LADICKÝ, B.: Pleasant meeting of fosterlings from the children's village in Zlatovce with their foster, but real parents

 

REVIEWS

ONDREJKOVIČ, P.: Criminology for sociologists, social workers and social pedagogues (M. Šarvajcová)

SELICKÁ, D. - ŠARVAJCOVÁ, M. - ŠTRBOVÁ, M.: Sociology of leisure (M. S. Szepański)

ŠARVAJCOVÁ, M.: Poverty of young people as a social problem (D. Selická)

OBSAH  č. 2/2016

PROBLÉMY, STATE

 

ONDREJKOVIČ, P.: O mládeži 

SAK, P.: Generace, mládež a jej výzkum

ŠRAMOVÁ, B.: Generácia Y v škole a v práci

 

POTOČÁROVÁ, M.: Stav s „deťmi ulice“ na Slovensku a možnosti riešenia ich situácie a problémov

KALÁBOVÁ, H. - KORYCH, M.: Fenomén rodiny a výchova mládeže

 

Z VÝSKUMU

BIELIKOVÁ, M.: Ľudské práva očami učiteľov základných a stredných škôl (vývoj ukazovateľov za 10 rokov)

 

INFORMÁCIE

FRIMMEROVÁ, A.: Konferencia Koordinátor dobrovoľníkov ako profesia - ideál alebo realita

ŠOLCOVÁ, J.: Medzinárodná vedecká konferencia: perspektívy v ochrane detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku a v iných krajinách

                                                      

RECENZIE

ŠTRBOVÁ, M.: Kriminalita a Rómovia  (D. Selická)

JAŠKOVÁ, A.-BALOGOVÁ, B.: Vybrané aspekty mobbingu z pohľadu sociálnej práce (L. Bartková)

SELICKÁ, D.: Nezamestnanosť a jej vplyv na spôsob života (M. Štrbová)

 

CONTENT no. 2/2016

PROBLEMS, treatises

ONDREJKOVIČ, P.: About the youth

SAK, P.: Generation, youth and their research

ŠRAMOVÁ, B.: Generation Y in school and work

 

POTOČÁROVÁ, M.: Status of "street children" in Slovakia and possible solutions of their situation and problems

KALÁBOVÁ, H. - KORYCH, M.: The phenomenon of Family and the education of youth

 

Research

BIELIKOVÁ, M.: Human Rights through the eyes of teachers in primary and secondary schools (development of indicators in 10 years)

 

INFORMATIONs

FRIMMEROVÁ, A.: Conference Coordinator of volunteers as a profession - ideal and reality

ŠOLCOVÁ, J.: International Scientific Conference: Perspectives in the protection of children and youth in the context of social work in Slovakia, Norway and other countries

                                                      

REVIEws

ŠTRBOVÁ, M.: Crime and Romas (D. Selická)

JAŠKOVÁ, A.-BALOGOVÁ, B.: Selected aspects of mobbing from the perspective of social work (L. Bartková)

SELICKÁ, D.: Unemployment and its impact on life style (M. Štrbová)

OBSAH  č. 1/2016

DOKUMENTY

Koncepcia rozvoja práce s mládežou na roky 2016-2020

 

Z VÝSKUMU

BAKOVÁ, D.: Kvalita života mladých ľudí s mentálnym postihnutím v podporovanom bývaní 

ŠAVRNOCHOVÁ, M.: Špecifické potreby detí a mládeže s FASD (poruchy fetálneho alkoholového spektra) v oblasti vzdelávania 

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T.- PETRUŠKOVÁ, D.: Globálne rozvojové vzdelávanie v edukačnom procese stredných škôl

CHMELÁROVÁ, Z.- ČONKOVÁ, A.: Vývin úrovne trémy u žiakov v sekundárnom vzdelávaní

 

INFORMÁCIE

MIHÁLIKOVÁ, J.: Samospráva a mládež 2015

LADICKÝ, B.: Dilema o výchove detí v detských domovoch

                                                       

RECENZIE

ÚLOHA MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ V SOCIOLOGICKOM VÝSKUME (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie – D. Selická)

ŠEBEN ZAŤKOVÁ,T.- PECHOČIAK, T.-ROVNÝ, P.-PALUCHOVÁ, J.-LAJDOVÁ, Z.- CENKER, M.: Globálne rozvojové vzdelávanie na ekonomických fakultách (E. Petlák)

KOL. AUTOROV: Stojaci na prahu (Sociometrický prieskum maďarských stredoškolských absolventov na Slovensku- D. Selická)

 

CONTENT no. 1/2016

DOCUMENTS

Conception of development of work with youth for the period 2016-2020

  

Research

BAKOVÁ, D.: Life quality of young mentally disabled people in supported housing

ŠAVRNOCHOVÁ, M.: Specific needs of children and youth with FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) in education 

ŠEBEN ZAŤKOVÁ, T.- PETRUŠKOVÁ, D.: Global development education  at secondary schools

CHMELÁROVÁ, Z.- ČONKOVÁ, A.: The development of anxiety level among pupils in secondary education

 

INFORMATIONS

MIHÁLIKOVÁ, J.: Local government and youth 2015

LADICKÝ, B.: The dilemma for the upbringing of children in foster homes

                                                      

REVIEWS

The role of modern technology in sociological research (Proceedings of the International Scientific Conference – D. Selická)

ŠEBEN ZAŤKOVÁ,T.- PECHOČIAK, T.-ROVNÝ, P.-PALUCHOVÁ, J.-LAJDOVÁ, Z.- CENKER, M.: Global development education at faculties of economics (E. Petlák)

KOL. AUTOROV: Standing on the threshold (Sociometric survey of hungarian secondary school graduates in Slovakia - D. Selická)

Posledný update stránky: 2019-12-19 08:50