Mládež a spoločnosť 2018

OBSAH  č. 3-4/2018

DOKUMENTY

Správa o mládež 2018 alebo „Dva milióny budúcností“

 

Z VÝSKUMU

LUDVIGH CINTULOVÁ, L.-NOVOTNÁ, J.: Stereotypné predstavy a predsudky voči telesne postihnutým prezentované očami ich osobných asistentov

STEPANAYOVÁ, S.-SEJČOVÁ, Ľ.: Násilie v školskom prostredí a jeho predchádzanie

PÉTIOVÁ, M.: Názory a postoje žiakov k osobám patriacim k inej rase a etnickej skupine FICO, M.: Dôsledky konfrontácie so závažným fyzickým a sexuálnym násilím na zapojenie dieťaťa do školského kolektívu

 

INFORMÁCIE

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

STRANOVSKÁ, E a kol.: Podpora čitateľskej gramotnosti v materinskom a  cudzom jazyku

BOBOŇOVÁ, I.: Živá knižnica- Búranie predsudkov a stereotypov

BAĎOVÁ, P.-MAGOVÁ, L.: Stretnutie riešiteľov projektu APVV-14-0446 Hodnotenie kompetencií učiteľov

 

RECENZIE

POTOČÁROVÁ, M.: Etika v rodinných vzťahoch (M. Pétiová)

 

CONTENT no. 3-4/2018

DOCUMENTS

Youth report 2018 or “Two million future”

  

RESEARCH

LUDVIGH CINTULOVÁ, L.-NOVOTNÁ, J.: Stereotypical ideas and prejudices against the physically handicapped presented through the eyes of their personal assistants

STEPANAYOVÁ, S.-SEJČOVÁ, Ľ.: Violence in the school environment its prevention

PÉTIOVÁ, M.: Opinions and attitudes of pupils towards people belonging to another race or ethnic group

FICO, M.: The consequences of confrontation with severe physical and sexual violence on the child inclusion into school groups

 

INFORMation

BROZMANOVÁ GREGOROVÁ, A.: Conception of education of children and youth for volunteering

STANOVSKÁ, E. a kol.: Support for reading literacy in mother tongue and foreign languages

BOBOŇOVÁ, I.: Live  library  - Demolition of prejudices and stereotypes

BAĎOVÁ, P.- MAGOVÁ, L.: Meeting of projects investigators APVV-14-0446 Evaluation of teachers competencies

 

REviews

POTOČÁROVÁ, M.: Ethics in family relationships (M. Pétiová)

OBSAH  č. 2/2018

PROBLÉMY, STATE

HRONCOVÁ, J.: Marginalizované sociálne skupiny ako predmet záujmu sociálnej pedagogiky a profesie sociálneho pedagóga

SAK, P.: Sociální jevy a procesy formujíci současnou českou mladou generaci aneb kam směřuje mládež

SELICKÁ, D.: Mladí ľudia a nezamestnanosť

 

Z VÝSKUMU

ČAVOJSKÁ, K.: Politická participácia mladých ľudí v krajinách V4

ŠARVAJCOVÁ, M.- MIČÁNYIOVÁ, L.: Absolventi na trhu práce - očakávania a požiadavky

NOVOTNÁ, J.- LUDVIGH CINTULOVÁ, L.: Významné aspekty dětství a dospívaní jedincu s parafilií

 

INFORMÁCIE

LADICKÝ, B. –ŠTRBÁKOVÁ, L.: Ako sa sen stal skutočnosťou

JAKUBOVSKÁ, V.: Hodnotenie kompetencií učiteľov

SELICKÁ, D.: Študentská vedecká a odborná umelecká činnosť Sociologická sekcia FF UKF v Nitre

 

RECENZIE

MAGOVÁ, L.: Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte (I. Lomnický)

 

CONTENT no. 2/2018

PROBLEMS, treatises  

HRONCOVÁ, J.: Marginalized social groups as an object of interest in social pedagogy and the profession of social pedagogue

SAK, P.: Social phenomena and processes shaping the current Czech young generation or where young people are heading

SELICKÁ, D.: Young people and unemployment

 

Research

ČAVOJSKÁ, K.: Political participation of young people in V4 countries

ŠARVAJCOVÁ, M.- MIČÁNYIOVÁ, L.: Graduates in the labour Market - Expectations and Requirements

NOVOTNÁ, J.- LUDVIGH CINTULOVÁ, L.: Significant aspects of childhood and adolescence of individuals with paraphilia

 

INFORMATION

LADICKÝ, B. –ŠTRBÁKOVÁ, L.: How the dream became reality

JAKUBOVSKÁ, V.: Teacher competence assessment

SELICKÁ, D.: Student scientific and professional artistic activity Sociological section of Constantine the Philosopher University in Nitra

 

REVIEWS

MAGOVÁ, L.: Teacher competence assessment in the European and Slovak contexts (I. Lomnický) 

OBSAH  č. 1/2018

PROBLÉMY, STATE

BAKOVÁ, D.: Problémy maloletých matiek

SELICKÁ, D.: Zmeny a aspekty voľného času

 

Z VÝSKUMU

JAKUBOVSKÁ, K.: Multikulturalita a multikulturalizmus – v kontexte multikultúrnej výchovy ako prierezovej témy na SŠ

BIELIKOVÁ, M.: Životné postoje mladých ľudí (analýza postojov žiakov základných a stredných škôl k modelovým situáciám)

PÉTIOVÁ, M.: Pohľad pedagógov v základných a stredných školách na prejavy extrémizmu

JAKUBOVSKÁ,V.: Selfies ako prejav súčasného narcizmu mladých ľudí

 

INFORMÁCIE

ŠOLCOVÁ, J.: Príprava na prácu s mládežou v rámci projektu The Award goes to universities na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

RECENZIE

SELICKÁ, D.-VONDRÁKOVÁ, E.: Sociálno-právna pomoc rodinám v súčasnej spoločnosti (Š. Chudý)

KOZOŇ, A.: Návrat pedagogiky do detských domovov (V. Kusin)

 

CONTENT no. 1/2018

PROBLEMS, TREATISES

BAKOVÁ, D.: Problems of underage mothers

SELICKÁ, D.: Changes and aspects of leisure time

 

RESEARCH 

JAKUBOVSKÁ, K.: Multiculture and Multiculturalism - in the context of multicultural education as cross-cutting theme at secondary schools

BIELIKOVÁ, M.: Life attitudes of young people (analysis of primary and secondary school pupils’ attitudes to model situations)

PÉTIOVÁ, M.: The views of elementary and secondary schools teachers on the manifestations of extremism

JAKUBOVSKÁ,V.: Selfies as an expression of the contemporary narcissism of young people

 

INFORMation

ŠOLCOVÁ, J.: Preparing for Youth Work as part of the project The Award goes to universities at Matej Bel University in Banská Bystrica

 

REviews

SELICKÁ, D.-VONDRÁKOVÁ, E.: Social and legal assistance to families in contemporary society (Š. Chudý)

KOZOŇ, A.: Return of pedagogy to foster homes (V. Kusin)

Posledný update stránky: 2019-12-19 09:03