85vyrocie.cvtisr.sk

Analýza činnosti CVČ v roku 2013

V článku sú prezentované údaje zamerané na zmapovanie činnosti centier voľného času v školskom roku 2012/2013 (ďalej len 2013). Analýza obsahuje rozbory, komentáre, grafy a tabuľky dokumentujúce pravidelnú a príležitostnú činnosť CVČ, počty pedagogických zamestnancov, členov záujmových krúžkov a letných táborov. Poukazuje na problémy zistené v činnosti zariadení a kladie dôraz na potrebu kvalitnej voľnočasovej činnosti pre deti a mládež ako účinnej formy prevencie sociálno-patologických javov.

Voľný čas je špecifickou a dôležitou súčasťou života detí, mládeže a dospelých. Slúži na odpočinok, relaxáciu, obnovenie fyzických a psychických síl, rozvoj záujmov a sebarealizáciu v rôznych aktivitách podľa vlastného výberu jedinca. Centrá voľného času (ďalej len CVČ) patria medzi školské výchovno-vzdelávacie zariadenia. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Od 1.1. 2013 platí na Slovensku novela zákona, podľa ktorej sa školské strediská záujmovej činnosti (ďalej len ŠSZČ) transformovali na centrá voľného času zároveň boli realizované pomerne výrazné zmeny vo financovaní CVČ.


1.        Centrá voľného času -sieť

V roku 2013 bolo na Slovensku evidovaných 495 CVČ. Najčastejšie boli zriadené v Prešovskom (136-27,47%), Žilinskom (97-19,59%), Košickom (84-16,96%) a Banskobystrickom kraji (61-12,33%). V nižšej miere bola ich činnosť zaznamenaná aj v Trenčianskom (35-7,08%), Trnavskom (34-6,86%) a Nitrianskom kraji (30-6,06%). V Bratislavskom kraji (18-3,64%) bol zistený najnižší počet CVČ.

V  roku 2012 bolo na Slovensku evidovaných 247 CVČ a 250 ŠSZČ. Z celkového počtu 497 voľnočasových zariadení mali miernu prevahu školské strediská záujmovej činnosti. Po zmene vyplývajúcej zo zákona klesol počet voľnočasových zariadení o 2 (2012: 497, 2013: 495). Najvyšší nárast počtu CVČ bol evidovaný v Žilinskom kraji (+4). Dve voľnočasové centrá pribudli aj v Nitrianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji. V Bratislavskom kraji sa situácia nezmenila. Zníženie počtu CVČ bolo zaznamenané v Trnavskom (-1), Trenčianskom (-4) a  Prešovskom kraji (-7).

V skupine štátnych CVČ bol ich počet znížený až o 5 (2012: 343, 2013: 338). V skupine cirkevných voľnočasových centier ich počet klesol o 1 (2012: 57, 2013: 56). Iba v CVČ patriacich súkromným zriaďovateľom bol zistený nárast o 4 CVČ (2012: 97, 2013:  101). 


2.         Pedagogickí zamestnanci 

V roku 2013 pracovalo vo všetkých voľnočasových zariadeniach na Slovensku 6 728 pedagogických zamestnancov. Deťom a mládeži sa vo vyššom počte venovali ženy (4 307-64,01%) než muži (2 421-35,98%). Voľnočasové zariadenia vo výrazne vyššej miere  zamestnávali externistov (4 428-65,81%) než interných pracovníkov (2 300-34,18%).  Najvyšší počet pedagogických zamestnancov bol evidovaný v štátnych voľnočasových zariadeniach (5 037-74,86%). Už omnoho menej zamestnancov mali CVČ patriace súkromnému (994-14,77%) alebo cirkevnému zriaďovateľovi (697-10,36%).

Porovnanie zistení za roky 2012 a 2013 ukázalo, že počet zamestnancov v CVČ sa znížil až o 4 907 (2012: 11 635, 2013: 6 728). Najvýraznejší pokles počtu zamestnancov CVČ bol zistený v Prešovskom (-1 742, 2012: 3 555, 2013: 1 813), Žilinskom (-1 230, 2013: 2 615, 2013: 1 385), Košickom (-939, 2012: 2 353, 2013: 1 414) a Banskobystrickom kraji (-510, 2012: 1 206, 2013: 696). Zníženie počtu zamestnancov evidovali aj CVČ so sídlom v Nitrianskom (-177, 2012: 514, 2013: 337), Trnavskom (-156, 2012: 558, 2013: 402), Trenčianskom (-88, 2012: 560, 2013: 472) a Bratislavskom kraji (-65, 2012: 274, 2013: 209).

Znižovanie sa vo výrazne vyššom počte týkalo externistov (-4 808, 2012: 9 236, 2013: 2 399) než interných pracovníkov (-99, 2012: 2 300, 2013: 2 399). Redukcia miest sa vo vyššej miere dotkla  žien (-2 968, 2012: 7 275, 2013: 4 307) než mužov (-1 939,  2012: 4 360, 2013: 2 421). Výrazné zníženie počtu pedagogických zamestnancov CVČ najviac zasiahlo štátne (-3 233, 2012: 8 270, 2013: 5 037) a súkromné voľnočasové centrá (-1 225, 2012: 2 219, 2013: 994). V cirkevných CVČ bol evidovaný omnoho nižší pokles počtu zamestnancov (-449, 2012: 1 146, 2013: 697).

Tabuľka č. 1        Pedagogickí zamestnanci vo voľnočasových zariadeniach

Rok

Spolu

Ženy

Muži

Externí

Interní

Štátne

Súkromné

Cirkevné

2013

6 728

4 307

2 421

4 428

2 300

5 037

994

697

2012

11 635

7 275

4 360

9 236

2 399

8 270

2 219

1 146


3.        Útvary pravidelnej záujmovej činnosti

V CVČ v roku 2013 existovalo 12 717 pravidelných útvarov záujmovej činnosti. Najvyšší počet bol evidovaný v Žilinskom (3 179-24,99%), Prešovskom (2 720-21,39%) a Košickom kraji (2 191-17,23%).  Nižší počet záujmových krúžkov ponúkli svojim klientom CVČ so sídlom v Banskobystrickom (1 307-10,27%), Trenčianskom (976-7,68%), Nitrianskom (912-7,17%) a Trnavskom kraji (856-6,74%). Najnižší počet pravidelných útvarov záujmovej činnosti bol zistený v  Bratislavskom kraji (576-4,52%). 

Najvyšší počet záujmových krúžkov bol zameraný na telovýchovu a šport (4 815-37,87%). Už v omnoho nižšej miere bola v CVČ venovaná pozornosť aj kultúre a umeniu (2 954-23,23%), spoločenským vedám (1 371-10,78%), cudzím jazykom (1 122-8,82%),  prírodným vedám (658-5,17%) a informatike (642-5,05%). Menej než 5,0% pravidelných útvarov záujmovej činnosti bolo orientovaných na turistiku, branné športy (522-4,10%) a vedu a techniku (361-2,83%). Vo voľnočasových zariadeniach boli v najnižšej miere organizované záujmové krúžky zamerané na ekologickú výchovu (117-0,92%) a spoločné prežívanie voľného času rodičov a detí (155-1,22%).

Porovnanie zistení za roky 2012 a 2013 potvrdilo, že v CVČ v roku 2013 klesol počet útvarov pravidelnej záujmovej činnosti až o 8 230 (2012: 20 947, 2013: 12 717). Najvýraznejší pokles počtu záujmových krúžkov bol zistený v Žilinskom (-2 956), Prešovskom (-2 597),  Košickom (-1 146) a Banskobystrickom kraji (-838). Už miernejšie zníženie počtu útvarov pravidelnej záujmovej činnosti bolo zaznamenané v CVČ so sídlom v Trenčianskom (-235), Trnavskom (-222), Nitrianskom (-191) a  Bratislavskom kraji (-45).

Najvyšší pokles počtu útvarov pravidelnej záujmovej činnosti bol evidovaný v  štátnych (-4 939, 2012: 14 190, 2013: 9 251) a súkromných CVČ  (-2 566, 2012: 4 747, 2013: 2 181). V najnižšej miere sa znížil počet záujmových krúžkov organizovaných v cirkevných voľnočasových zariadeniach (-725, 2012: 2 010, 2013: 1 285). 

Aj v  rámci obsahového zamerania útvarov pravidelnej záujmovej činnosti boli zistené výraznejšie zmeny, pričom znižovanie sa dotklo všetkých oblastí. Najviac zasiahlo telovýchovu a šport (-3 681). Znížil aj počet útvarov pravidelnej záujmovej činnosti zameraných na kultúru a umenie (-1 497), spoločenské vedy (-881), výučbu cudzích jazykov (-580), prírodné vedy (-424), informatiku (-323), turistiku a branné športy (-314), vedu a techniku (-282), ekologickú výchovu (-149) a spoločnú aktivitu rodičov a detí (-99).4.        Členovia útvarov pravidelnej záujmovej činnosti v CVČ

Záujmové krúžky realizované v CVČ navštevovalo 181 624 osôb. Necelá tretina členov bola evidovaná vo voľnočasových centrách so sídlom v Žilinskom (49 285-27,13%) a Prešovskom kraji (42 593-23,45%). Omnoho nižší počet členov bol zaznamenaný v  Košickom (29 781-16,39%), Banskobystrickom (17 724-9,76%), Trenčianskom (12 701-6,99%), Nitrianskom (11 649-6,42%) a Trnavskom kraji (11 327-6,23%). Najnižší počet členov záujmových krúžkov bol evidovaný  v CVČ so sídlom v  Bratislavskom kraji ( 6 564-(3,62%).  

Necelú polovicu členov predstavovali dievčatá (87 147-47,98%) a 52,01 % (94 477) členskej základne  tvorili chlapci.  Záujmové krúžky organizované v CVČ vo výrazne vyššom počte navštevovali deti mladšie ako 15 rokov (147 631-81,28%) než staršie osoby (33 993-18,71%). Najsilnejšiu členskú základňu si vytvorili štátne CVČ (127 833-70,38%). Omnoho menej detí a mladých ľudí navštevovalo záujmové krúžky vo voľnočasových centrách patriacich  súkromným (35 879-19,75%) alebo cirkevným zriaďovateľom (17 912-9,86%).

Tabuľka č. 2  Členská základňa záujmových krúžkov v CVČ v roku 2013

Rok

Počet krúžkov

Počet členov

Priemerný počet členov v krúžku

Z toho

dievčatá         chlapci

Z toho

do 15               nad 15 rokov

2013

12 717

181 624

14

87 147

94 477

147 631

33 993

 

Porovnanie zistení za roky 2012 a 2013 ukázala, že v roku 2013 klesol počet členov záujmových krúžkov až o 136 752 osôb (2012: 318 376, 2013: 181 624). Vo vyššom počte sa zníženie dotklo chlapcov (-74 410, 2012: 168 887, 2013: 94 477) než dievčat (-62 342, 2012: 149 489, 2013: 87 147). Redukcia počtu členov v jednotlivých záujmových krúžkoch sa týkala najmä detí mladších ako 15 rokov (-115 927 2012: 263 558, 2013: 147 631). Počet starších osôb, ktoré sa zapojili do tejto pravidelnej činnosti sa v roku 2013 znížil až o 20 825 (2012:  54 818, 2013: 33 993).

Výrazné zníženie členov útvarov pravidelnej záujmovej činnosti evidovali štátne CVČ, v ktorých sa počet členov znížil až o 74 944 osôb (2012: 202 777, 2013: 127 833). Miernejšie zníženie členskej základne bolo zaznamenané aj v súkromných (-52 822, 2012: 88 701, 2013: 35 879)  a cirkevných (-8 986, 2012: 26 898, 2013: 17 912) voľnočasových centrách.

 

Tabuľka č.  3      Porovnanie členskej základne za  roky 2012 a 2013

Členská základňa CVČ

Rok 2013

Rok 2012

rozdiel

Pohlavie:

 

 

 

dievčatá

87 147

149 489

-62 342

chlapci

94 477

168 887

-74 410

Vek:

 

 

 

menej ako 15 rokov

147 631

263 558

-115 927

viac ako 15 rokov

33 993

54 818

-20 825

Zriaďovateľ:

 

 

 

štátne

127 833

202 777

-74 944

súkromné

35 879

88 701

-52 822

cirkevné

17 912

26 898

-8 986

spolu

181 624

318 376

-136 752

 

Mapovanie počtu členov vo vzťahu k jednotlivým záujmových oblastiam ukázalo, že až 74 450 (41,00%) osôb navštevovalo útvary pravidelnej záujmovej činnosti zamerané na telovýchovu a šport a asi pätina (38 179-21,02%) členskej základne preferovala záujmové krúžky venované kultúre a umeniu. O problematiku spoločenských vied sa zaujímalo 20 358 (11,20%) členov CVČ, pričom o záujmové krúžky zamerané na výučbu cudzích jazykov (13 835-7,62%), prírodné vedy (8 744-4,81%), informatiku (8 163-4,49%), turistiku a branné športy (7 987-4,39%), vedu a techniku (4 536-2,49%) sa deti a mladí ľudia zaujímali v omnoho nižšej miere. Najmenej  členov uvádzali  útvary pravidelnej záujmovej činnosti venované spoločnému prežívaniu voľného času rodičov a detí (3 506-1,94%) a ekologickej výchove (1 866-1,03%).

Porovnanie počtu členov v záujmových krúžkoch podľa obsahového zamerania za roky 2012 a 2013

Zistené údaje potvrdili v roku 2013 výrazný pokles počtu členov záujmových krúžkov (-136 752, 2012: 318 376, 2013: 181 624). Veľké zníženie členskej základne sa najviac dotklo útvarov pravidelnej záujmovej činnosti, ktoré boli zamerané na telovýchovu a šport (-74 878) a kultúru a umenie (-23 626). V nižšej miere sa znížil aj počet členov záujmových krúžkov, ktoré sa venovali spoločenským vedám (-10 921), cudzím jazykom (-9 323), prírodným vedám (-5 431), turistike a branným športom (-5 215), informatike (-3 637), vede a technike (-3 150) a ekologickej výchove (-2 008). Najmenej klesol počet členov útvarov pravidelnej záujmovej činnosti, ktoré sa venovali spoločnému prežívaniu voľného času rodičov a detí  (-563).

Tabuľka č.    Počet členov v záujmových krúžkoch podľa oblastí za roky 2012 a 2013

Obsahové zameranie

2013

2012

rozdiel

jazyky

11 835

21 158

-9 323

spoločenské vedy

20 358

31 279

-10 921

prírodné vedy

8 744

14 175

-5 431

veda a technika

4 536

7 686

-3 150

kultúra a umenie

38 179

61 805

-23 626

telovýchova a šport

74 450

149 328

-74 878

turistika a branné športy

7 987

13 202

-5 215

ekologická výchova

1866

3 874

-2 008

informatika

8 163

11 800

-3 637

rodičia a deti

3 506

4 069

-563

Spolu

181 624

318 376

-136 752

 

5.    Príležitostná záujmová činnosť

Centrá voľného času  popri pravidelnej záujmovej činnosti organizovali pre deti a mládež rôzne aktivity, ktoré sa konali len občas (príležitostne, nepravidelne). V roku 2013 zorganizovali voľnočasové centrá pôsobiace na Slovensku 37 284 príležitostných podujatí, pričom najviac aktivít bolo evidovaných v CVČ so sídlom v Trnavskom kraji (8 226-22,06%). Nižší počet príležitostných podujatí pripravili pre svojich členov aj voľnočasové centrá pôsobiace v Nitrianskom (5 697-15,28%), Prešovskom (5 419-14,53%), Košickom (5 184-13,91%), Žilinskom (4 991-13,39%) a Trenčianskom kraji (3 918-10,50%). Menej než 10,0% príležitostných aktivít zrealizovali pracovníci voľnočasových centier pôsobiacich v Banskobystrickom (2 908-7,79%) a Bratislavskom kraji (941-2,53%).

Až 33 089 (88,75%) príležitostných aktivít zabezpečovali štátne voľnočasové zariadenia. Omnoho nižší počet týchto činností  evidovali súkromné (2 902-7,78%)  a cirkevné (1 293-3,46%) CVČ.

Až 28 724 (77,04%) aktivít bolo  určených pre deti mladšie ako 15 rokov a 8 560 (22,95%) nepravidelných činností bolo adresovaných pre staršiu populáciu. Všetky tri typy voľnočasových zariadení preferovali v rámci príležitostných aktivít činnosti  venované deťom do 15 rokov.

Príležitostné podujatia boli najčastejšie zamerané na kultúru a umenie (11 474-30,77%) a telovýchovu a šport (8 263-22,16%).  Nižší počet týchto aktivít sa zaoberal spoločenskými vedami (4 579-12,28%), inými, bližšie neurčenými oblasťami (3 976-10,64%), prírodnými vedami (2 909-7,80%) a spoločným prežívaním voľného času rodičov a detí (1 912-5,12%). Už omnoho menej príležitostných podujatí bolo zameraných na výučbu cudzích jazykov (979-2,62%), turistiku a branné športy (969-2,59%), vedu a techniku (940-2,52%), ekológiu (866-2,32%) a informatiku (417-1,18%).

Komparácia údajov za roky 2012 (34 038) a 2013 (37 284) potvrdila, že CVČ zrealizovali v roku 2013 o 3 246 príležitostných podujatí viac než v predchádzajúcom roku. Výrazne stúpol najmä počet aktivít určených pre deti mladšie  ako 15 rokov (+4 858, 2012: 23 866, 2013: 28 724) , avšak výraznejšie klesol počet príležitostných podujatí venovaných osobám starším ako 15 rokov (-1 612, 2012: 10 172, 2013: 8 560).  Z uvedených zistení je zrejmé, že zamestnanci voľnočasových centier sa snažili realizáciou príležitostných aktivít kompenzovať nižší počet útvarov pravidelnej záujmovej činnosti.

 

Tabuľka č.    Porovnanie počtu príležitostných podujatí v CVČ za  roky 2012 a 2013

Príležitostná činnosť

Rok 2013

Rok 2012

rozdiel

pre deti do veku 15 rokov

28 724

23 866

4 858

pre osoby staršie ako 15 rokov

8 560

10 172

-1 612

Spolu

37 284

34 038

+3 246

 

6.        Účastníci príležitostnej záujmovej činnosti

Príležitostných  podujatí realizovaných v CVČ sa zúčastnilo až 1 119 691 osôb. Týmito aktivitami oslovili deti a mládež najmä voľnočasové centrá so sídlom v Žilinskom (221 053-19,74%), Prešovskom (184 360-16,46%), Trenčianskom (163 407-14,59%), Košickom (139 107-12,42%), Banskobystrickom (134 674-12,03%) a Trnavskom kraji (125 866-11,24%). Menej než 10,0% účastníkov príležitostných podujatí bolo zaznamenaných v CVČ pôsobiacich v  Nitrianskom (99 203-8,86%) a Bratislavskom kraji (52 021-4,65%).

Príležitostných aktivít sa zúčastnilo až 540 579 (48,72%) chlapcov a 579 112 (51,72%) dievčat. Tieto aktivity oslovili až  807 626  (72,12%) detí mladších ako 15 rokov a  312 065 (27,87%) tvorili osoby staršie ako 15 rokov. Podrobnejšia analýza zistení v rámci jednotlivých krajov ukázala, že vo všetkých krajoch mali prioritné zastúpenie príležitostné aktivity určené pre mladšiu vekovú skupinu.

Až 1 012 220 (90,40%) osôb zapojených do týchto podujatí evidovali  štátne voľnočasové centrá. V súkromných (62 025-5,53%) a cirkevných (45 446-4,06%) CVČ sa do príležitostných aktivít zapojilo  omnoho menej detí a mladých ľudí. 

Účastníkov príležitostných podujatí najviac zaujímali aktivity zamerané na telovýchovu a šport (335 304-29,95%) a kultúru, umenie (314 554-28,09%). Už omnoho menej osôb sa zapojilo do podujatí venovaných spoločenským vedám (127 162-11,36%), spoločnému prežívaniu voľného času rodičov a detí (88 641-7,92%) alebo absolvovali iné, bližšie neurčené činnosti (90 559-8,08%). Účastníkov príležitostných podujatí v nižšom počte zaujali aktivity zamerané na prírodné vedy (47 165-4,22%), vedu a techniku (33 824-3,02%), turistiku a branné športy (28 612-2,55%), výučbu cudzích jazykov (25 206-2,25%), ekológiu (20 162-1,80%) a informatiku (8 502-0,75%).

Porovnanie zistení  za roky 2012 a 2013 ukázalo, že počet účastníkov príležitostných podujatí od roku 2012 (1 274 953, 2013: 1 119 691) klesol až o 155 262 osôb. Príležitostné aktivity absolvovali vo výrazne nižšom počte chlapci (-88 604) než dievčatá  (-66 658).

Tieto podujatia v omnoho nižšom počte než minulý rok absolvovali osoby staršie ako 15 rokov (-82 327), avšak aj deti mladšie ako 15 rokov sa do príležitostných podujatí zapájali omnoho menej  (-72 935). Najvýraznejšie zníženie počtu účastníkov príležitostných podujatí zaznamenali štátne voľnočasové centrá (-145 526). CVČ patriace súkromnému zriaďovateľovi evidovali miernejší pokles počtu týchto osôb (-12 094). Iba v cirkevných  voľnočasových centrách  bolo evidované mierne navýšenie počtu osôb, ktoré sa zapojili do príležitostnej činnosti (+2 358).

 

Tabuľka č.    Porovnanie počtu účastníkov príležitostnej činnosti za roky 2012 a 2013

Účastníci príležitostnej činnosti v CVČ

Rok 2013

Rok 2012

rozdiel

Pohlavie:

 

 

 

dievčatá

579 112

667 716

-88 604

chlapci

540 579

607 237

-66 658

Spolu

1 119 691

1 274 953

-155 262

 

 

 

 

Vek:

 

 

 

menej ako 15 rokov

807 626

880 561

-72 935

viac ako 15 rokov

312 065

394 392

-82 327

spolu

1 119 691

1 274 953

-155 262

Zriaďovateľ:

 

 

 

štátne

1 012 220

1 157 746

-145 526

súkromné

62 025

74 119

-12 094

cirkevné

45 446

43 088

2 358

spolu

1 119 691

1 274 953

-155 262

 

7.    Víkendové podujatia

Centrá voľného času  v roku 2013 realizovali  4 349 víkendových podujatí. Najčastejšie ich organizovali voľnočasové zariadenia pôsobiace v Žilinskom (962-22,12%),  Prešovskom (882-20,28%), Košickom (727-16,71%) a Banskobystrickom kraji (532-12,24%). Menej než 10,0% zastúpenie vo víkendových aktivitách evidovali CVČ so sídlom v Trenčianskom (413-9,49%), Nitrianskom (334-7,68%), Trnavskom (309-7,10%) a Bratislavskom kraji (190-4,37%).

Štátne voľnočasové centrá zrealizovali až 3 454 (79,42%) aktivít konaných počas sobôt a nedieľ, zatiaľ čo súkromné voľnočasové centrá uvádzali 921 (12,71%) týchto akcií. CVČ s cirkevným zriaďovateľom zorganizovali  najmenej, len 342 (7,86%) víkendových podujatí.

Najčastejšie boli zamerané na telovýchovu a šport (1 347-30,97%) a kultúru a umenie (1 202-27,63%). Už omnoho nižší počet aktivít sa venoval spoločnému prežívaniu voľného času rodičov a detí (423-9,72%), spoločenským vedám (417-9,58%), turistike a branným športom (349-8,03%) alebo iným, bližšie nešpecifikovaným oblastiam (224-5,15%). Víkendové podujatia v CVČ boli v malej miere zamerané na výučbu cudzích jazykov (134-3,09%), rozvoj vedy a techniky (92-2,12%) a prírodné vedy (90-2,07%). Najmenej týchto aktivít bolo zameraných na ekologickú výchovu (42-0,96%) a informatiku (29-0,66%).

Porovnanie údajov za roky 2012 (4 843) a 2013 (4 349) ukázalo, že počet víkendových aktivít klesol až o 494. Z analýzy údajov za jednotlivé kraje vyplynulo, že päť krajov zrealizovalo v roku 2013 nižší počet víkendových podujatí než vlani. Najhoršia situácia bola evidovaná v  Prešovskom (-214, 2012: 1 096, 2013: 882), Banskobystrickom (-157, 2012: 689, 2013: 532), Košickom (-153, 2012: 880, 2013: 727) a Trenčianskom kraji (-136, 2012: 549, 2013: 413). V Bratislavskom kraji klesol počet  aktivít zorganizovaných počas sobôt a nedieľ o 11 (2012: 201, 2013: 190). Vyšší počet víkendových podujatí bol zistený najmä v Žilinskom kraji (+122, 2012: 840 , 2013: 962) a v malej miere sa zvýšil aj počet aktivít, ktoré zorganizovali voľnočasové centrá so sídlom v Trnavskom (+42, 2012: 267, 2013: 309) a Nitrianskom kraji (+13, 2012: 321, 2013: 334).


8.        Účastníci víkendových podujatí

Víkendových podujatí sa zúčastnilo 225 239 osôb. Najvyšší počet účastníkov bol evidovaný vo voľnočasových centrách so sídlom v Žilinskom (45 822-20,34%) a Prešovskom kraji (39 158-17,38%). Nižší počet osôb, ktoré sa zapojili do víkendových aktivít bol zistený v CVČ  pôsobiacich v Trenčianskom (30 576-13,57%), Nitrianskom (28 093-12,48%), Banskobystrickom (24 752-10,99%), Košickom (22 216-9,86%) a Trnavskom kraji (21 385-9,49%).  V najnižšom počte absolvovali tieto podujatia členovia CVČ v  Bratislavskom kraji (13 237-5,88%).

Až 195 559 (86,82%) osôb sa zúčastnilo víkendových podujatí v štátnych CVČ. V súkromných voľnočasových centrách absolvovalo tieto aktivity 18 705 (8,30%) účastníkov a najnižší počet (10 975-4,87%) osôb, ktoré sa zapojili do podujatí organizovaných v sobotu a v nedeľu bol zaznamenaný v cirkevných CVČ.

Účastníkov víkendových podujatí najčastejšie oslovili aktivity venované kultúre a umeniu (79 791-35,43%) a telovýchove a športu (54 803-24,33%). V nižšom počte sa členovia voľnočasových centier zúčastnili aj na akciách, ktoré boli zamerané na spoločné trávenie voľného času rodičov a detí (39 345-17,46%) a spoločenské vedy (21 490-9,55%). Účastníci víkendových podujatí organizovaných v CVČ prejavili omnoho menší záujem o aktivity venované turistike a branným športom (8 294-3,68%) a iným, bližšie neurčeným oblastiam (12 449-5,52%). Osoby, ktoré absolvovali aktivity realizované v CVČ v sobotu a v nedeľu v najnižšej miere zapojili do podujatí zameraných na vedu a techniku (3 344-1,48%), prírodné vedy (2 961-1,32%), ekologickú výchovu (1 377-0,61%), výučbu cudzích jazykov (893-0,39%) a informatiku (492-0,22%).

Porovnanie počtu účastníkov víkendových podujatí ukázalo, že v roku 2013 absolvovalo tieto aktivity až o 53 133 osôb menej (2012: 278 372, 2013: 225 239) než vlani. Z analýzy údajov za jednotlivé kraje vyplynulo, že vyšší počet osôb, ktoré absolvovali tieto aktivity uvádzali CVČ v Trnavskom (+5 164, 2012:16 221, 2013:21 385),  Nitrianskom (+2 656, 2012: 25 437, 2013: 28 093) a Bratislavskom kraji (+550, 2012:12 687, 2013:13 237). Výrazné zníženie počtu účastníkov víkendových podujatí bolo zaznamenané vo voľnočasových centrách pôsobiacich v Prešovskom (-33 002, 2012: 72 160, 2013: 39 158),  Trenčianskom (-14 157, 2012: 44 733, 2013: 30 576), Žilinskom (-8 712, 2012: 54 534, 2013: 45 822) a Košickom kraji (-5 525, 2012: 27 741, 2013: 22 216). Mierny pokles počtu členov CVČ, ktorí absolvovali podujatia realizované počas sobôt a nedieľ uvádzali voľnočasové centrá so sídlom v Banskobystrickom kraji (-107, 2012: 12 687, 2013: 13 237).


9.        Letné tábory

V roku 2013 zorganizovali zamestnanci CVČ pre svojich členov 860 letných táborov. Najviac z nich zrealizovali voľnočasové centrá pôsobiace v Žilinskom kraji (196-22,79%). Pomerne širokú ponuku letných táborov pripravili aj voľnočasové centrá so sídlom v Prešovskom, Trenčianskom (zhodne po 108-12,55%), Košickom (107-12,45%) a Banskobystrickom kraji (100-11,63%). Menej ako 100 letných táborov zrealizovali CVČ so sídlom v Trnavskom (87-10,12%), Nitrianskom (86-10,00%) a Bratislavskom kraji (68-7,90%).

Najširšiu ponuku táborov pripravili zamestnanci štátnych CVČ (685 -79,65%). V súkromných (118-13,72%) a cirkevných (57-6,62%) voľnočasových zariadeniach bol zrealizovaný omnoho nižší počet týchto podujatí.  

Zamestnanci CVČ najčastejšie realizovali tábory prímestské (627-72,91%) alebo stále (175-20,34%). Deti a mládež sa mohli v omnoho nižšom počte zúčastniť na putovnom (27-3,14%) alebo zahraničnom letnom tábore (31-3,60%). 

Porovnanie údajov ukázalo, že v roku 2013 zorganizovali pracovníci CVČ o 73 letných táborov nemej ako vlani (2012: 933, 2013: 860). Svoju ponuku rozšírili iba voľnočasové centrá pôsobiace v Trnavskom (+21, 2012: 66, 2013: 87) a Nitrianskom kraji (+7, 2012: 79, 2013: 86), pričom v Bratislavskom kraji (0, 2012 a 2013: zhodne po 68) sa situácia oproti minulému roku vôbec nezmenila.  Menej o 43 letných táborov uvádzali  zamestnanci CVČ so sídlom v Košickom kraji (2012: 150, 2013:107). V nižšom počte ubudli tieto podujatia aj z ponuky voľnočasových centier pôsobiacich v Žilinskom (-29, 2012: 225, 2013: 196), Prešovskom (-24, 2012: 132, 2013: 108), Banskobystrickom (-3, 2012: 103, 2013: 100) a Trenčianskom kraji (-2, 2012: 110, 2013: 108).

Najlepšia situácia bola zistená v súkromných voľnočasových centrách, ktoré zorganizovali iba o jeden  tábor menej ako vlani (2012: 119, 2013: 118). Cirkevné CVČ zrealizovali v roku 2013 o 28 letných táborov menej (2012: 85, 2013: 57) než v predchádzajúcom roku. Najvýraznejší pokles počtu letných táborov bol evidovaný v štátnych voľnočasových centrách, ktoré zorganizovali až o 44 týchto aktivít menej než vlani (2012: 729, 2013: 685).

 

 10.    Účastníci letných táborov

Z  celkového počtu 27 837 účastníkov letných táborov pochádzal najvyšší počet zo Žilinského (5 551-19,94%), Trenčianskeho (4 870-17,49%), Košického (4 492-16,14%) a Prešovského kraja (4 470-16,05%). Už omnoho menej účastníkov letných táborov uvádzali CVČ pôsobiace v  Nitrianskom (2 514-9,04%), Banskobystrickom (2 419-8,69%) a Trnavskom kraji (2 047-7,35%). Približne 5,0% z celkového počtu účastníkov evidovali  voľnočasové centrá so sídlom v Bratislavskom kraji (1 474-5,29%).

Až 22 574 (79,65%) detí a mladých ponuku štátnych CVČ. Asi  2 940 (13,72%) osôb absolvovalo letný tábor pripravený pracovníkmi súkromných voľnočasových centier a  2 323 (6,62%) účastníkov využilo letné aktivity CVČ patriacich cirkevnému zriaďovateľovi.

Až 24 939 (89,58%) účastníkov letných táborov malo menej ako 15 rokov a 2 689 (9,65%) osôb bolo starších.  Letných táborov sa zúčastnilo aj 209 (0,76%) detí a mladých ľudí zo zahraničia. Až 11 353 (40,78%) účastníkov letných táborov patrilo k členom pravidelných záujmových krúžkov v CVČ.

Porovnanie počtu účastníkov letných táborov za roky 2012 (27 333) a 2013 (27 837) ukázalo, že v tomto roku  sa zvýšil počet osôb o 504. Výraznejší nárast počtu účastníkov letných táborov uvádzali CVČ so sídlom v Trenčianskom kraji (+805). Menšie navýšenie počtu účastníkov letných táborov bolo evidované aj vo voľnočasových centrách so sídlom v Košickom (+288), Trnavskom (+175), Nitrianskom (+133), Prešovskom (+126) a Bratislavskom kraji (+44). Výrazný pokles počtu absolventov letných táborov bol zaznamenaný v CVČ pôsobiacich v Žilinskom (- 561) a Banskobystrickom kraji (-506).

Výrazne klesol počet účastníkov letných táborov konaných v cirkevných voľnočasových centrách (-1 277, 2012: 3 600, 2013: 2 323). Vyšší nárast počtu týchto osôb uvádzali štátne CVČ (+1 661, 2012: 20 913, 2013: 22 574) a v súkromných voľnočasových centrách (+120, 2012: 2 820, 2013: 2 940) bolo zistené len mierne zvýšenie počtu účastníkov letných táborov.11.    Metodická činnosť

V roku 2013 bolo v rámci metodickej činnosti zrealizovaných  721 podujatí. Až 466 (64,63%) sa konalo priamo vo voľnočasových centrách  a 255 (35,36%) aktivít (najčastejšie išlo o prednášky) prebiehalo mimo zariadení. Väčšinu aktivít realizovaných v CVČ predstavovali semináre a odborné kurzy (418 – 89,69%) a 48  (10,30%) podujatí tvorili konferencie a sympóziá.

V rámci celkovej metodickej činnosti najviac podujatí zorganizovali zamestnanci CVČ so sídlom v Košickom (192-26,62%), Trenčianskom (152-21,08%) a Prešovskom kraji (136-18,86%). Nižší počet metodických činností bol zaznamenaný vo voľnočasových centrách  pôsobiacich v Banskobystrickom (81-11,24%), Žilinskom (58-8,05%), Trnavskom (52-7,21%) a Nitrianskom kraji (32-4,44%). Najmenej aktívne v rámci metodickej činnosti boli voľnočasové centrá pôsobiace v Bratislavskom kraji (18-2,49%).

V rámci metodickej činnosti uvádzali najvyšší počet aktivít pracovníci štátnych CVČ (600 -83,21%). Omnoho  nižší počet týchto podujatí evidovali súkromné (62-8,59%) a cirkevné (59-8,18%) voľnočasové centrá.

Porovnanie údajov ukázalo, že v roku 2013 (721) zorganizovali pracovníci CVČ až o 238  metodických aktivít menej než v roku 2012 (959). Vyšší počet metodických činností pripravili iba voľnočasové centrá so sídlom v Trenčianskom kraji (+19, 2012: 133, 2013: 152). Výrazné zníženie počtu metodických aktivít bolo zaznamenané v Prešovskom (-124, 2012: 260, 2013:136), Žilinskom (-60, 2012:118, 2013: 58) a Košickom kraji (-44, 2012: 236, 2013: 192). Mierny pokles počtu týchto činností bol evidovaný aj v Bratislavskom (-11, 2012: 29, 2013: 18), Nitrianskom (-15, 2012: 47, 2013: 32) a Banskobystrickom kraji (-3, 2012: 84, 2013: 81). V Trnavskom kraji (2012 a 2013: zhodne po 52) sa situácia nezmenila.

Zníženie počtu vzdelávacích aktivít zasiahlo najmä súkromné (-168, 2012: 230, 2013: 62) a štátne (-99, 2012: 699, 2013: 600) voľnočasové centrá. Mierne zvýšenie počtu týchto aktivít bolo evidované iba v cirkevných CVČ (+29, 2012: 30, 2013: 59). 


12.    Adresát metodickej činnosti

Metodická činnosť realizovaná vo voľnočasových centrách je určená pre osoby pracujúce s deťmi a mládežou. Jej adresátom boli najmä zamestnanci CVČ (185-25,65%), učitelia a vychovávatelia (177-24,55%), vedúci záujmových krúžkov (144-19,97%) a súkromné osoby (119-16,50%). Metodické aktivity boli v najnižšej miere organizované pre zamestnancov iných organizácií (96-13,32%).

Najširšie spektrum metodických činností pre všetkých spomenutých adresátov bolo realizované v Košickom (192-26,63%), Trenčianskom (152-21,08%) a Prešovskom  kraji (136-18,88%). Omnoho menej príležitostí bolo vytvorených v Banskobystrickom (81-11,23%), Žilinskom (58-8,04%), Trnavskom (52-7,21%) a Nitrianskom kraji (32-4,43%). Len veľmi malú možnosť zúčastniť sa na týchto podujatiach mali adresáti metodických činností v Bratislavskom kraji (18-2,49%).

Porovnanie zistení za roky 2012 a 2013 ukázalo, že klesli metodické aktivity určené pre všetky typy adresátov.  Zníženie počtu činností (-238, 2012: 959, 2013:721) sa najviac dotklo vedúcich záujmových krúžkov (-55, 2012: 199, 2013:144), učiteľov a vychovávateľov (-53, 2012: 230, 2013: 177), súkromných osôb (-51, 2012: 170, 2013: 119, ale aj zamestnancov CVČ (-41, 2012: 226, 2013:185) a  iných organizácií (-38, 2012: 134, 2013: 96).


13.    Účastníci metodickej činnosti

Z celkového počtu 11 392 účastníkov metodických podujatí sa viac než polovica osôb zúčastnila na prednáškach (5 998-52,65%), 1 400  (12,28%) účastníkov absolvovalo konferencie a sympóziá a 3 994 (35,06%) osôb navštívilo prednášky konané mimo zariadenia.

Najvyšší počet účastníkov metodických podujatí uvádzali CVČ so sídlom v Košickom kraji (3 446-30,24%). Nižší počet absolventov metodických činností bol zistený vo voľnočasových centrách pôsobiacich v  Trenčianskom (2 343-20,57%), Banskobystrickom (1 914-16,80%), Prešovskom (1 730-15,18%) a Žilinskom kraji (1 005-8,83%). Účastníci metodických činností realizovaných v CVČ v najnižšej miere pochádzali z  Trnavského (570-5,00%), Nitrianskeho (346-3,03%) a Bratislavského kraja (38-0,34%).

V Bratislavskom, Trnavskom, Žilinskom, Prešovskom Banskobystrickom a Košickom kraji mali výraznú prevahu účastníci seminárov a odborných kurzov. V Trenčianskom a Nitrianskom kraji bol zistený vyšší počet osôb, ktoré absolvovali prednášky.

Sledovanie počtu účastníkov metodických podujatí vo vzťahu k zriaďovateľovi potvrdilo, že najvyšší počet absolventov týchto aktivít uvádzali štátne voľnočasové centrá (8 932-78,40%). Omnoho nižší počet účastníkov metodických činností evidovali CVČ patriace súkromnému (1 448-12,71%) a cirkevnému zriaďovateľovi (1 012-8,88%).

Z celkového počtu 11 392 účastníkov metodických podujatí patril najvyšší počet k súkromným osobám (3 060-26,86%), učiteľom a vychovávateľom (3 052-26,79%) a približne pätinu tvorili  zamestnanci iných organizácií (2 246-19,71%). Vzdelávacie podujatia v najnižšej miere absolvovali vedúci záujmových krúžkov (1 793-15,74%) a zamestnanci CVČ (1 241-10,89%).

Porovnanie počtu účastníkov metodickej činnosti ukázalo, že v roku 2013 absolvovalo tieto aktivity o 2 014 osôb menej než vlani  (2012: 13 406, 2013: 11 392). Vyšší počet účastníkov metodických aktivít uvádzali iba CVČ pôsobiace v Trenčianskom (+128, 2012: 2 215, 2013: 2 343), Banskobystrickom (+32, 2012: 1 882, 2013:1 914) a Trnavskom kraji (+8, 2012: 562, 2013: 570). Výrazné zníženie počtu absolventov metodických činností  bolo zistené vo voľnočasových centrách so sídlom v Prešovskom (-682, 2012: 2 412, 2013: 1 730), Žilinskom (-631, 2012: 1 636, 2013: 1 005) a Nitrianskom kraji (-424, 2012: 770, 2013: 346). Nižší počet účastníkov týchto podujatí bol evidovaný v CVČ v Košickom (-272, 2012: 3 718, 2013: 3 446) a Bratislavskom kraji (-173, 2012: 211, 2013: 38).

Zistené údaje potvrdili, že sa výrazné znížil počet účastníkov metodických činností v štátnych CVČ (-1 663, 2012: 10 595, 2013: 8 932) a  klesol aj počet osôb, ktoré ich absolvovali v súkromných voľnočasových centrách (-708, 2012: 2 156, 2013: 1 448). Iba v CVČ patriacich cirkevnému zriaďovateľovi (+357, 2012: 655, 2013: 1 012) bolo zaznamenané zvýšenie počtu účastníkov týchto vzdelávacích aktivít.


14.    Poradenská činnosť

V roku 2013 zrealizovali zamestnanci voľnočasových centier  6 805 konzultácií. Touto formou poskytovali rady najmä zamestnanci voľnočasových centier so sídlom v Žilinskom kraji (2 175-31,96%). V nižšom počte bolo poradenstvo evidované aj v CVČ pôsobiacich v Banskobystrickom (1 063-15,62%), Bratislavskom (902-13,25%), Košickom (864-12,69%), Prešovskom (663-9,74%), Trenčianskom (586-8,62%) a Trnavskom kraji (467-6,86%). Tieto aktivity v omnoho nižšej miere uvádzali zamestnanci voľnočasových centier pôsobiacich v  Nitrianskom kraji (85-1,24%).

Až 5 872 (86,28%) všetkých konzultácií bolo poskytnutých v  štátnych voľnočasových zariadeniach. V malej miere realizovali poradenstvo aj súkromné CVČ (933-13,71%), pričom je zaujímavé v cirkevných voľnočasových centrách ho neuvádzalo ani jedno zariadenie (0).

Najčastejším adresátom poradenských aktivít boli súkromné osoby (2 914-42,82%) alebo vedúci záujmových krúžkov (1 883-27,68%). Zamestnanci CVČ (1 182-17,36%),  učitelia a vychovávatelia (555-8,15%) a zamestnanci iných organizácií (271-3,98%) si vyžadovali poradenskú činnosť v omnoho nižšom počte. 

Porovnanie údajov ukázalo, že v roku 2013 (6 805, 2012: 6 569) zrealizovali zamestnanci  CVČ o 236 poradenských činností viac ako vlani. Svoju aktivitu výrazne rozšírili najmä voľnočasové centrá pôsobiace v Banskobystrickom (+882, 2012: 181, 2013:1 063) kraji. V nižšej miere sa zvýšil aj počet poradenských aktivít organizovaných v CVČ so sídlom v Trenčianskom (+110, 2012: 476, 2013: 586), Košickom (+57, 2012: 807, 2013: 864), Bratislavskom (+55, 2012: 847, 2013: 902) a Nitrianskom kraji (+16, 2012: 69, 2013: 85). Výrazne klesol počet poradenských činností vo voľnočasových zariadeniach pôsobiacich v Žilinskom kraji (-624, 2012: 2 799, 2013: 2 175) a znížil sa aj počet týchto podujatí v Trnavskom (-159, 2012: 626, 2013: 427) a Prešovskom kraji (-101, 2012: 764, 2013: 663). 


15.    Edičná činnosť

Centrá voľného času vydali v  roku 2013 spolu 1 096 metodických materiálov. Viac než tretinu materiálov predstavovali publikácie ktoré prebrali od iných autorov (409-37,32%) a vlastné metodické materiály (355-32,39%), medzi ktoré patrili vlastné metodické materiály (350), preklady (3) a reedície (2). Okrem toho vydávali zamestnanci CVČ aj iné, bližšie neurčené tlačoviny (280-25,54%) a vlastné časopisy (52-4,74%).

Vydávaniu časopisov a iných materiálov sa najčastejšie venovali v Žilinskom kraji (457-41,69%). Omnoho menej tlačovín sprostredkovali svojim členom zamestnanci CVČ pôsobiacich v Trnavskom (213-19,44%), Banskobystrickom (117-10,67%), Trenčianskom (92-8,39%), Košickom (78-7,11%), Prešovskom (75-6,84%) a Nitrianskom kraji (60-5,48%). Len 4 vydané materiály boli evidované vo voľnočasových centrách v Bratislavskom kraji (0,37%).

Až 1 016  (92,70%) tlačovín vydali štátne voľnočasové centrá. Len 63 (5,74%) materiálov pripadlo na súkromné CVČ a 17 (1,55%) publikácií vydali voľnočasové zariadenia patriace cirkevnému zriaďovateľovi.

Porovnanie údajov ukázalo, že v roku 2013 (1 096) vydali pracovníci CVČ o 127 edičných materiálov menej než vlani 2012: 1 223). V malom počte stúplo vydávanie vlastných časopisov (+4, 2012: 48, 2013: 52), prekladov (+2, 2012: 1, 2013: 3) a reedícií (+1, 2012: 1, 2013: 2). Výraznejšie kleslo vydávanie iných bližšie neurčených materiálov (-95, 2012: 375, 2013: 280) a znížil sa aj počet vydaných vlastných materiálov (-34, 2012: 384, 2013: 350) a publikácií (-5, 2012: 414, 2013: 409). 

Vyšší počet vydaných materiálov bol v roku 2012 zaznamenaný iba v Banskobystrickom (+58, 2012: 117, 2013: 58) a Trenčianskom kraji (+28, 2012:, 2013:). Výrazne klesol počet vydaných tlačovín vo voľnočasových zariadeniach v Nitrianskom kraji (-101, 2012:, 2013:) a znížilo sa aj vydávanie publikácií, časopisov a materiálov v Košickom (-39, 2012:, 2013:), Prešovskom (-38, 2012:, 2013:), Žilinskom (-20, 2012:, 2013:), Trnavskom (-8, 2012:, 2013:) a Bratislavskom kraji (-7, 2012:, 2013:). 

Výrazne klesol aj počet vydaných materiálov v štátnych CVČ (-117, 2012:, 2013:) a znížil sa  aj počet tlačovín vydaných v súkromných voľnočasových centrách (-11, 2012:, 2013:). Iba v CVČ patriacich cirkevnému zriaďovateľovi (+1, 2012:, 2013:) bolo zaznamenané veľmi mierne zvýšenie.

 

Závery

Prezentované zistenia potvrdili, že novelizácia zákona a zmeny zamerané na finančnú podporu činnosti CVČ zasiahli tieto zariadenia väčšinou negatívne. Oproti zisteniam z roku 2012 sa počet voľnočasových zariadení zmenil len vo veľmi malom počte. Avšak bol zaznamenaný výrazný pokles počtu pedagogických zamestnancov, počtu záujmových krúžkov a ich členov. Zvýšil sa počet príležitostných aktivít, ktoré však  absolvovalo menej účastníkov než v roku 2012. Klesol počet víkendových podujatí a znížil sa aj počet osôb, ktoré sa do nich zapojili. V tomto roku bol zrealizovaný aj nižší počet letných táborov, v ktorých sa však rekreoval vyšší počet účastníkov než v roku 2012. Zamestnanci CVČ zorganizovali menej metodických činností, ktoré zároveň poskytli nižšiemu počtu účastníkov. Zvýšila sa len poradenská činnosť, ale bol vydaný nižší počet tlačovín než vlani. Z uvedených zistení je zrejmé, že centrám voľného času je potrebné venovať výraznejšiu pozornosť a snažiť sa vytvoriť pre ne také podmienky, aby mohli i naďalej poskytovať hodnotné a zmysluplné voľnočasové činnosti deťom a mládeži vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Literatúra:

Pétiová, M. – Polčicová, S.: Analýza činnosti centier voľného času v roku 2013. CVTI SR, Bratislava  2014, interný materiál

Posledný update stránky: 2016-04-15 16:36