Academia-4-2006

OBSAH

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc.: Vedomostná spoločnosť

prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.: Inštitucionálne hodnotenie slovenských vysokých škôl,

Prioritné úlohy ministerstva školstva vyplývajúce z programového vyhlásenia vlády

Etický index zamestnancov vysokých škôl

prof. Ing. Anton Vrban: Uvažovanie po prečítaní etického kódexu

Mgr. Irena Fonodová, PhDr. Denisa Filkornová: Program celoživotného vzdelávania - nová etapa európskej spolupráce vo vysokoškolskom vzdelávaní

Ing. Darina Orbánová, PhD.: Pedagogická prax vo vysokoškolskej príprave učiteľov

Ing. Eva Tóblová: Poznámky o kvalite elektronického vzdelávania

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Je slovenčina ťažká?

doc. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.: O iniciovaní záujmu o štúdium

PhDr. Gabriela Knutová, PhD., PhDr. Božena Molnárová, Mgr. Janka Smreková: Dištančné jazykové kurzy – angličtina a francúzština pre energetikov

doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.: Lepob – pilotný projekt celoživotného vzdelávania

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Vychádza slovník súčasného slovenského jazyka

Mgr. Katarína Potoková: Seminár združenia Casprio o komunikácii

Noví profesori vymenovaní prezidentom 2. 11. 2006

Knihy, ktoré nás zaujali

Posledný update stránky: 2014-12-03 23:09