ACADEMIA 2/2019

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [1,88 MB]

OBSAH

 

ŠTÚDIE

Eva Pechočiaková Svitačová, Tomáš Pechočiak: Ekogramotnosť a udržateľnosť – nové vízie reality a výzvy k reforme školstva. str 4 - 15.

František Blanár: Vzdelávanie seniorov na slovenských vysokých školách – univerzity tretieho veku a ostatné vzdelávacie aktivity slovenských vysokých škôl v oblasti ďalšieho vzdelávania. str. 16 - 30.

Mária Strenáčiková: Rodina a hudobné nadanie profesionálnych hudobníkov – história (1. časť). str. 30 - 39.

Vladimír Strečko: Pohľad do histórie matematiky (1. časť) Pravek a starovek. str. 39 - 62.

INFORMÁCIE

Informácie národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti 

Noví profesori

 

CONTENTS

THEORETICAL ARTICLES


Eva Pechočiaková Svitačová, Tomáš Pechočiak: Ecoliteracy and sustainability – new visions of reality and challenges
to education reform. p. 4 - 15

František Blanár: Senior Education at Slovak HEIs - Universities of the Third Age and Other Educational Activities of Slovak HEIs in the Field of Further Education. p. 16 -30. 

Mária Strenáčiková: Family and musical talent in professional musicians – history (Part I). p. 30 - 39.

Vladimír Strečko: View into the history of mathematics 1st part: Prehistory and ancient times. p. 39 - 62.

 
INFORMATIVE ARTICLES

Information of National Centre for the Popularisation of Science and Technology in Society

New professors

Posledný update stránky: 2019-10-25 11:03