ACADEMIA 1/2020

Celý časopis je dostupný vo formáte PDF [834 kB]

OBSAH

 

ŠTÚDIE

Mária Čikešová: Univerzity za osvetu. str. 4 - 9.

Tomáš Filčák: Prehľad absolventov slovenských vysokých škôl za školský rok 2018/2019. str. 10 - 18.

František Blanár: Rigorózne skúšky na slovenských vysokých školách: teoreticko-právny rámec a štatistiky. str. 19 - 33.

Mária Čikešová: Aplikácia Bolonského procesu v Slovenskej republike (3. časť). str. 34 - 48

INFORMÁCIE

Digitálne vzdelávanie v európskych školách. str. 49

 

CONTENTS

 

THEORETICAL ARTICLES

 

Mária Čikešová: Universities for Enlightenment. p. 4 - 9.

Tomáš Filčák: Overview of graduates of Slovak universities in the school year 2018/2019. p. 10 - 18.

František Blanár: Rigorous examinations at Slovak universities: theoretical-legal frame-work and statistics. p. 19 - 33.

Mária Čikešová: Application of the Bologna Process in the Slovak Republic (Part 3). p. 34 - 48

 

INFORMATIVE ARTICLES

Digital Education at School in Europe. str. 49

Posledný update stránky: 2020-06-02 07:00