Časopisy, e-časopisy

vstup do online katalógu

periodiká vo všeobecnej študovni – voľne prístupný bežný ročník a posledné 3 ročníky časopisov.

Staršie ročníky sú ako zväzky uložené v sklade a vypožičateľné prezenčne do študovne na základe papierovej žiadanky.

  • návrh na zakúpenie dokumentu - ak ste nenašli v našom katalógu/zozname časopis, ktorý ste hľadali, pošlite nám svoj návrh na jeho zakúpenie

 

e-časopisy - licencované

 Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB)
  • licencované periodiká (elektronická knižnica časopisov v EZB) dostupné na internetových pracoviskách v študovniach alebo odkiaľkolvek po prihlásení sa do vzdialeného prístupu
     
  • vstup do EZB : nemecká verzia    anglická verzia   návod + info k EZB
     
  • Elektronické plnotextové časopisy:

e-periodiká

Logo časopisu

Názov časopisu

Prístup z priestorov CVTI SR

   Vzdialený prístup (mimo CVTI SR)

logo GEN

GEN – Genetic engineering and biotechnology news

prístup v priestoroch CVTI SR

GEN

logo WRR

Water resources research

prístup v priestoroch CVTI SR

WRR

logo LabAnimal

Lab Animal

prístup v priestoroch CVTI SR

LabAnimal

JoVE

JoVE - Journal of Visualized Experiments

JoVE JoVE
Intelligent Buildings International

Intelligent Buildings International

Intelligent Building International Intelligent Buildings International
info o e-časopisoch

GEN – Genetic engineering and biotechnology news - časopis zameraný na oblasť biotechnológie, aktuálnych klinických štúdií, bioprocesov, molekulárnej diagnostiky, genomiky a proteomiky.

Water resources research - interdisciplinárny časopis, ktorý publikuje pôvodné výskumy v oblasti prírodných a spoločenských vied, ktoré zahŕňajú úlohu vody vo fyzikálnych, chemických, biologických a ekologických vedách, verejné zdravie a súvisiace sociálne a politické vedy.

Lab Animal - recenzovaný časopis pre profesionálov v oblasti výskumu na zvieratách, ktorý vydáva nové informácie z akademického sveta a aplikovaného výskumu v genetickom inžinierstve, liečbe zvierat aj ľudí a farmaceutického vývoja nových liekov.

JoVE - Journal of Visualized Experiments - recenzovaný a indexovaný časopis venovaný biologickým, medicínskym, chemiským a fyzikálnym výskumom publikovaným formou videí, bol založený ako nový nástroj pre publikáciu v oblasti life sciences, za účasti vedcov z popredných výskumných inštitúcií.

Intelligent Buildings International - skúma vývoj v dizajne, stavebných a prevádzkových procesoch inteligentných budov. Pokrýva oblasti ako integrácia dizajnu, riadenia a prevádzkových procesov, zdravé vnútorné prostredie, predpisy a normy, architektúra, inteligentné materiály, obnoviteľné zdroje energie,  inteligentné systémy, kúrenie, ventilácia, klimatizácia a iné. Publikované sú tu pôvodné výskumné práce, hodnotenia a analýzy, prípadové štúdie a stanoviská.

e-časopisy - voľne dostupné

Registrovaní používatelia CVTI SR môžu bezplatne využívať plné texty elektronický periodík na internetových pracoviskách v študovniach, ako aj cez vzdialený prístup 24 hodín denne, 7 dní v týždni. 

Informácie o možnostiach práce v študovniach poskytne konzultačná služba, bližšie informácie možno získať aj e-mailom.  

 

Kontakt

Mgr. Jana Kasáková, PhD. (vedúca)

Oddelenie periodických dokumentov
Tel.: 02/69 253 175
e-mail: jana.kasakova@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2018-01-19 12:44