Škol(MŠVVŠ SR) 4 - 01 - príloha

Prospech a dochádzka v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zisťované ukazovatele
:
Počet žiakov podľa ročníkov a prospechu, opravné skúšky, z celkového počtu žiaci so zdravotným postihnutím,  vymeškané a neospravedlnené hodiny.

Škola doplní údaje výkazu na stránke https://crinfo.iedu.sk/ . Na tejto stránke sa prihlási svojimi prístupovými údajmi v záložke ŠaŠZ a Zriaďovatelia a vyberie si záložku s príslušným výkazom.

Metodické pokyny k jednotlivým výkazom sú v záložke Výkazy (bez potreby prihlásenia) – podľa nich školy a zriaďovatelia postupujú ďalej.

Aplikácia k výkazu na CRINFO bude spustená 15.9.

Spravodajské jednotky: 1. špeciálne ZŠ
2. bežné ZŠ, ktoré majú špeciálnu triedu
 
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: do 30. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Berta Petríková 02/69 295 601 berta.petrikova@cvtisr.sk  
Súbory na stiahnutie:  
SV4_01P.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
SMER4P.DOC
SMER4P.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
Posledný update stránky: 2022-05-30 12:57