Výkazy typu DALV (MŠVVŠ SR)

Rezortný štatistický výkaz o ďalšom vzdelávaní

Zber a spracovanie údajov o inštitúciách poskytujúcich ďalšie vzdelávanie v SR bolo od roku 1997 zabezpečované Ústavom informácií a prognóz školstva, pričom vplyvom organizačných zmien prešlo riešenie úlohy v roku 2014 plynulo na Centrum vedecko-technických informácií SR.
Zisťovanie sa zameriava na subjekty, ktoré realizujú vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania (osoby vo veku 15 rokov a staršie). Za ďalšie vzdelávanie sú považované programy a aktivity, ktoré umožňujú doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, dosiahnuť kvalifikáciu v súlade s potrebami trhu práce, uspokojiť svoje záujmy alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania. Ďalšie vzdelávanie sa realizuje v školských a mimoškolských inštitúciách (prevažne za úhradu) a môže byť uskutočňované krátkodobými alebo dlhodobými organizačnými formami štúdia (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení).

Povinnosť vyplniť výkaz vyplýva zo Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

ZBER ÚDAJOV

Preferovaný spôsob zberu údajov je prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je dostupná prostredníctvom tejto stránky.

 ZBER ÚDAJOV ZA ROK 2023

WEBOVÝ FORMULÁR

 

Forma vykazovania údajov za vzdelávacie činnosti akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z.z je rovnaká ako v predchádzajúcom roku. V prípade vzdelávacích aktivít, ktoré nie sú akreditované podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní sa zisťuje informácia, či nemajú akreditáciu podľa iného predpisu. V minulosti bolo množstvo vzdelávacích programov vykazovaných ako neakreditované, nakoľko neboli akreditované podľa zákona o celoživotnom vzdelávaní. Programy s takýmito akreditácia sa naďalej vykazujú iba so základnými údajmi (ako neakreditované).

Údaje za vzdelanostnú štruktúru účastníkov, lektorov, organizačných pracovníkov a absolventov, zdroje financovania ďalšieho vzdelávania a vekovej štruktúry účastníkov vzdelávania a absolventov sa vykazujú aj na úrovni vzdelávacej aktivity a nie len na úrovni organizácie. Ide o tabuľky I., II. a III. podľa vzoru štatistického výkazu, ktorý je zverejnený vo formáte PDF nižšie. 

V prípade neakreditovaných vzdelávacích aktivít sa forma vykazovania nemení.

 

Ak vzdelávací subjekt realizoval v predchádzajúcom kalendárnom roku vzdelávacie aktivity, ktoré majú akreditáciu podľa iných predpisov ako zákon č. 568/2009, tak v rámci formuláru online výkazu sa táto skutočnosť uvádza. K uvedenému kroku sme pristúpili na základe porady so zástupcami ministerstva školstva, nakoľko sa strácala informácia o iných typoch akreditácií. Rozsah vykazovaných údajov za takéto vzdelávacie aktivity je však rovnako ako v minulých rokoch v obmedzenej podobe, rovnako ako u neakreditovaných programov.

 

Podrobné inštrukcie k výpĺňaniu výkazu sú uvedené vždy pod konkrétnou otázkou vo webovej aplikácii.

Výkaz o ďalšom vzdelávaní za rok 2023 - vzor štatistického výkazu DALV (MŠVVaŠ SR) 1 - 01 PDF

metodické pokyny PDF

príloha 1 PDF

príloha 2 PDF


Výkaz je potrebné doručiť do 15. 2. 2024.

V prípade problémov alebo otázok súvisiacich so zberom údoajov sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu.

Kontakty: 

e-mail: dalv@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2023-12-13 13:23