Výkazy typu DALV (MŠVVŠ SR)

Rezortný štatistický výkaz o ďalšom vzdelávaní

Zber a spracovanie údajov o inštitúciách poskytujúcich ďalšie vzdelávanie v SR bolo od roku 1997 zabezpečované Ústavom informácií a prognóz školstva, pričom vplyvom organizačných zmien prešlo riešenie úlohy v roku 2014 plynulo na Centrum vedecko-technických informácií SR.
Zisťovanie sa zameriava na subjekty, ktoré realizujú vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania (osoby staršie ako 15 rokov). Za ďalšie vzdelávanie sú považované programy a aktivity, ktoré umožňujú doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, dosiahnuť kvalifikáciu v súlade s potrebami trhu práce, uspokojiť svoje záujmy alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania. Ďalšie vzdelávanie sa realizuje v školských a mimoškolských inštitúciách (prevažne za úhradu) a môže byť uskutočňované krátkodobými alebo dlhodobými organizačnými formami štúdia (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení).

Povinnosť vyplniť výkaz vyplýva zo Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

ZBER ÚDAJOV

Preferovaný spôsob zberu údajov je prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je dostupná prostredníctvom tejto stránky.

 Vstup do aplikácie na zber údajov za rok 2019

UPOZORNENIE!

 

Forma vykazovania údajov za vzdelávacie činnosti akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z.z je rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Údaje za vzdelanostnú štruktúru účastníkov, lektorov, organizačných pracovníkov a absolventov, zdroje financovania ďalšieho vzdelávania a vekovej štruktúry účastníkov vzdelávania a absolventov sa vykazujú aj na úrovni vzdelávacej aktivity a nie len na úrovni organizácie. Ide o tabuľky I., II. a III. podľa vzoru štatistického výkazu

V prípade neakreditovaných vzdelávacích aktivít sa forma vykazovania nemení.

Drobná zmena bola urobená u vykazovania vzdelávacích aktivít akreditovaných podľa iných predpisov:

Ak vzdelávací subjekt realizoval v roku 2019 vzdelávacie aktivity, ktoré majú akreditáciu podľa iných predpisov ako zákon č. 568/2019, tak v rámci formuláru online výkazu sa táto skutočnosť uvádza. K uvedenému kroku sme pristúpili na základe porady so zástupcami ministerstva školstva, nakoľko sa strácala informácia o iných typoch akreditácií. Rozsah vykazovaných údajov za takéto vzdelávacie aktivity je však rovnako ako v minulých rokoch v obmedzenej podobe, rovnako ako u neakreditovaných programov.

 

Podrobné inštrukcie k výpĺňaniu výkazu sú uvedené vždy pod konkrétnou otázkou vo webovej aplikácii.

Výkaz o ďalšom vzdelávaní za rok 2019 - vzor štatistického výkazu DALV (MŠVVaŠ SR) 1 - 01 PDF

metodické pokyny PDF

príloha 1 PDF

príloha 2 PDF


Výkaz je potrebné doručiť do 15. 2. 2020.

V prípade problémov nám zavolajte alebo sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu.

Kontakty: 

Mgr. Kristína Petríková:

e-mail: kristina.petrikova@cvtisr.sk

tel. č.: 02/69 295 434

Mgr. František Blanár:

E-mail: frantisek.blanar@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2019-12-17 06:55