Výkazy typu DALV (MŠVVŠ SR)

Rezortný štatistický výkaz o ďalšom vzdelávaní

Zber a spracovanie údajov o inštitúciách poskytujúcich ďalšie vzdelávanie v SR bolo od roku 1997 zabezpečované Ústavom informácií a prognóz školstva, pričom vplyvom organizačných zmien prešlo riešenie úlohy v roku 2014 plynulo na Centrum vedecko-technických informácií SR.
Zisťovanie sa zameriava na subjekty, ktoré realizujú vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania (osoby staršie ako 15 rokov). Za ďalšie vzdelávanie sú považované programy a aktivity, ktoré umožňujú doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, dosiahnuť kvalifikáciu v súlade s potrebami trhu práce, uspokojiť svoje záujmy alebo pripraviť sa na získanie stupňa vzdelania. Ďalšie vzdelávanie sa realizuje v školských a mimoškolských inštitúciách (prevažne za úhradu) a môže byť uskutočňované krátkodobými alebo dlhodobými organizačnými formami štúdia (Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení).

Povinnosť vyplniť výkaz vyplýva zo Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

ZBER ÚDAJOV

Preferovaný spôsob zberu údajov je prostredníctvom webovej aplikácie, ktorá je dostupná prostredníctvom tejto stránky.

 Zber údajov za rok 2018 je ukončený. 

Informácie o zbere za rok 2019 budú zverejnené koncom roka 2019.

UPOZORNENIE!

 

Forma vykazovania údajov za vzdelávacie činnosti akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z.z je rovnaká ako v predchádzajúcom roku. Údaje za vzdelanostnú štruktúru účastníkov, lektorov, organizačných pracovníkov a absolventov, zdroje financovania ďalšieho vzdelávania a vekovej štruktúry účastníkov vzdelávania a absolventov sa vykazujú aj na úrovni vzdelávacej aktivity a nie len na úrovni organizácie. Ide o tabuľky I., II. a III. podľa vzoru štatistického výkazu

V prípade neakreditovaných vzdelávacích aktivít sa forma vykazovania nemení.

Dôvodom na zavedenie tejto zmeny bola požiadavka MŠVVaŠ SR s cieľom zabezpečiť väčšiu mieru kontroly dodržiavania podmienok akreditácií a tým pádom aj zvýšenia kontroly kvality poskytovaného akreditovaného ďalšieho vzdelávania.

 

Podrobné inštrukcie k výpĺňaniu výkazu sú uvedené vždy pod konkrétnou otázkou vo webovej aplikácii.

Výkaz o ďalšom vzdelávaní za rok 2018 - vzor štatistického výkazu DALV (MŠVVaŠ SR) 1 - 01 PDF

metodické pokyny PDF

príloha 1 PDF

príloha 2 PDF


Výkaz je potrebné doručiť do 15. 2. 2019.

V prípade problémov nám zavolajte alebo sa na nás obráťte prostredníctvom e-mailu.

Kontakty: 

RNDr. Mária Fuseková:

tel. č.: 02/69 295 434

e-mail: maria.fusekova@cvtisr.sk

Mgr. František Blanár:

E-mail: frantisek.blanar@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2019-04-17 14:07