Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR)

Formuláre, metodické pokyny, programové vybavenie, harmonogram spracovania, kontakty

Výkazy typu Škol (MŠVVŠ SR) pre rezort školstva.


VŠEOBECNÉ POKYNY

Hospodárske výkazy

Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o práci v školstve
Škol (MŠVVŠ SR) 2-04 Štvrťročný výkaz o práci vysokých škôl a ostatných organizácií priamo riadených MŠVVaŠ SR


Školské výkazy

IKT (MŠVVŠ SR) 1-01 Ročný výkaz o informačných technológiách v škole
Škol (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o materskej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 2-01 Výkaz o strednej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 2-01P Prospech a dochádzka žiakov stredných škôl
Škol (MŠVVŠ SR) 3-01 Výkaz o základnej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 3-01P Príloha k výkazu škol (MŠVVŠ SR) 3-01. Prospech a dochádzka žiakov základných škôl
Škol (MŠVVŠ SR) 4-01 Výkaz o MŠ a ZŠ pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdeláv. potrebami
Škol (MŠVVŠ SR) 4-01P Príloha k výkazu škol (MŠVVŠ SR) 4-01. Prospech a dochádzka v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdel. potrebami
Škol (MŠVVŠ SR) 5-01 Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie
Škol (MŠVVŠ SR) 10-01 Výkaz o školskej a akademickej knižnici
Škol (MŠVVŠ SR) 11-01 Výkaz o vysokej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 12-01 Výkaz o absolventoch vysokých škôl
Škol (MŠVVŠ SR) 14-01 Výkaz o špeciálnych výchovných zariadeniach
Škol (MŠVVŠ SR) 15-01 Výkaz o zariadení určenom na voľný čas a záujmovú činnosť detí a mládeže
Škol (MŠVVŠ SR) 16-01 Výkaz o vysokoškolských jedálňach
Škol (MŠVVŠ SR) 17-01 Výkaz o zariadení školského stravovania
Škol (MŠVVŠ SR) 18-01 Výkaz o jazykovej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 19-01 Výkaz o školskom internáte
Škol (MŠVVŠ SR) 20-01 Výkaz o vysokoškolských internátoch
Škol (MŠVVŠ SR) 24-01 Výkaz o základnej umeleckej škole
Škol (MŠVVŠ SR) 26-01 Výkaz o športovej škole a športovej triede
Škol (MŠVVŠ SR) 27-01 Výkaz o stredisku odbornej praxe
Škol (MŠVVŠ SR) 29-01 Výkaz o škole v prírode
Škol (MŠVVŠ SR) 30-01 Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení
Škol (MŠVVŠ SR) 31-92

Výkaz o telovýchovných zariadeniach využívaných školou

Škol (MŠVVŠ SR) 32-01

Výkaz o vzdelávacích zariadeniach v telesnej kultúre

Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 Výkaz o počte žiakov (detí) ZUŠ a škol. zariadení v územnej pôsobnosti obce
Úr (MŠVVŠ SR) 1-01 Výkaz o úrazovosti žiakov a študentov
Škol (MŠVVŠ SR) 5 - 95 Výkaz o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov
Posledný update stránky: 2022-01-07 12:11