Výskumy mládeže

Aktuálne výskumy a prieskumy mládeže

Oddelenie prevencie a výskumov v oblasti mládeže realizuje celoslovenské reprezentatívne sociologické výskumy v oblasti vzdelávania a uplatňovania ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí, výchovy k ľudským právam a multikultúrnej výchovy , konzumácie legálnych a nelegálnych drog a životného štýlu, s cieľom komparácie získaných výsledkov s predchádzajúcimi zisteniami, tvorby časových radov a vývojových trendov v predmetnej problematike.

Úlohy vyplývajú z Prioritných úloh MŠVVaŠ SR, z plnenia úloh Národného akčného plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014, z Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv  na roky 2015-2020, z  Národnej protidrogovej stratégie na obdobie rokov 2013-2020  v súlade s Protidrogovou stratégiou EÚ, v zmysle rozpracovaných úloh MŠVVaŠ SR, zo Stratégie prevencie kriminality schválenej uznesením vlády SR zo 14.12.2011 na obdobie rokov 2012 – 2015, rozpracovanej v Akčnom pláne rezortu školstva, z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 a z požiadaviek MŠVVaŠ SR.

 

Ťažiskové výskumy mládeže

Ťažiskové výskumy problémov mladých ľudí na Slovensku predstavujú dlhodobé reprezentatívne výskumy zamerané na uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí z pohľadu žiakov základných a stredných škôl a učiteľov, sociálno - patologické javy v živote mladých ľudí, konzumáciu legálnych a nelegálnych drog  a problémové správanie žiakov základných a stredných škôl, na problematiku životného štýlu a hodnotovej orientácie mládeže,  politickú a občiansku participáciu mládeže v spoločnosti a spôsob trávenia voľného času .

 
Prezentácie výsledkov výskumov a prieskumov

Analyza udajov z vyskumov zameranych na skusenosti, postoje a nazory ziakov na extremizmus a rasizmus
Monitoring o vzdelavani a dodrziavani LP za roky 2004-2019
Prevencia a riesenie sikanovania a kybersikanovania v ZŠ a SŠ z pohladu koordinatorov prevencie
Vychova a vzdelavanie k dobrovolnictvu v ZŠ a SŠ
Vzor tolerantného správania mladých ľudí v rodine a v škole
Žiacka samospráva na stredných školách
Porušovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí
Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí
Prejavy násilia na základných a stredných školách
Deti, mládež a drogy
Názory riaditeľov základných a stredných škôl na predčasné ukončenie povinnej školskej dochádzky
Prejavy intolerancie a násilia u žiakov základných a stredných škôl na slovensku
Žiacka samospráva na stredných školách
Názory žiakov stredných škôl na činnosť žiackej školskej rady
Porušovanie ľudských práv v školách  a ich riešenie
Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných škôl
Porušovanie  ľudských práv žiakov základných a stredných škôl v rodinnom prostre
Ekologické zmýšľanie mladých ľudí
Násilné televízne obsahy a potreba mediálnej výchovy
Vzťah žiakov k škole
Publikácia ZSR 2017
Vyhodnotenie uplatnenia Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Posledný update stránky: 2021-10-15 09:17