Ťažiskové výskumy mládeže

Ťažiskové výskumy problémov mladých ľudí na Slovensku predstavujú dlhodobé reprezentatívne výskumy zamerané na uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí z pohľadu žiakov základných a stredných škôl a učiteľov, sociálno - patologické javy v živote mladých ľudí, konzumáciu legálnych a nelegálnych drog  a problémové správanie žiakov základných a stredných škôl, na problematiku životného štýlu a hodnotovej orientácie mládeže,  politickú a občiansku participáciu mládeže v spoločnosti a spôsob trávenia voľného času .


Výskumy konzumácie legálnych a nelegálnych drog (1997, 1998, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009)

- Analýza vývoja v oblasti konzumácie legálnych a nelegálnych drog u mladých ľudí v SR za roky 1995-2009 (2010)

- Drogy a voľný čas ako významný faktor prevencie (1997, 2007)

- Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii legálnych a nelegálnych drog v jednotlivých krajoch SR (1998, 2001, 2006)

- Názory a postoje mladých ľudí ku konzumácii drog (2000, 2003)

- Syntetické drogy z pohľadu stredoškolskej mládeže (2003)

- Rizikové a ochranné faktory konzumácie drog u mladých ľudí v SR (2004)

- Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v diagnostických centrách a reedukačných domovoch pre mládež ku konzumácii drog v SR (1998, 2005)

- Názory a postoje mladých ľudí žijúcich v detských domovoch na Slovensku ku konzumácii drog (2000)

Sociálno-patologická problematika mládeže
(1995, 1996, 1999, 2002,2005, 2008)

Sociálno-politická problematika mládeže (1995, 1996, 1999, 2002,2005)

Životný štýl a hodnotová orientácia mládeže (2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009)

- Zdravý životný štýl mládeže (2009)

- Životný štýl a hodnotová orientácia mladých ľudí v SR (2000)

- Životný štýl a hodnotová orientácia mladých ľudí v jednotlivých krajoch SR (2001)

- Životný štýl a hodnoty súčasnej slovenskej mládeže (2003)

- Mládež, životný štýl a tolerancia (2004, 2006)

- Vplyv moderných informačných technológií na životný štýl mládeže v SR (2007)

Ľudské práva (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)

- Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv žiakov základných a stredných škôl (2009)

- Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí z pohľadu učiteľa (2009)

- Monitoring uplatňovania ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí (2008)

- Uplatňovanie práv dieťaťa a ich aplikácia v rodinnom a školskom prostredí (2004)

- Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv na základných a stredných školách (2005)

- Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv na základných a stredných školách z pohľadu učiteľov (2005)

- Uplatňovanie ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí (2006)

- Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí (2007)

- Vzdelávanie a uplatňovanie ľudských práv v školskom prostredí z pohľadu učiteľov (2007)

Problémové správanie žiakov základných a stredných škôl (2001, 2003)

- Fajčenie žiakov základných a stredných škôl (2001, 2003)

- Záškoláctvo a jeho príčiny vo vybraných okresoch SR (2002)

- Šikanovanie žiakov na základných a stredných školách (2004)

- Násilie ako prejav intolerancie žiakov základných a stredných škôl (2006)

- Záškoláctvo ako prejav problémového správania žiakov základných a stredných škôl (2010)

- Prejavy intolerancie a násilia u detí a mládeže vo veku 15-19 rokov (2010)

Záujmová činnosť a voľný čas (1999, 2000, 2001, 2002, 2003)

- Záujmová orientácia mládeže v SR (1999)

- Záujmová orientácia mládeže v jednotlivých krajoch SR (2000)

- Rozvoj nadania a tvorivosti u stredoškolskej mládeže v Bratislavskom kraji (2000)

- Záujmová orientácia stredoškolskej mládeže v Bratislavskom kraji (2001)

- Faktory determinujúce spôsob využívania voľného času stredoškolskej mládeže v Bratislave a Topoľčanoch (2002)

- Vplyv rodiny na spôsob prežívania voľného času (2003)

- Voľný čas a médiá (2003)

- Voľný čas a médiá (2010)

Participácia mládeže (2004, 2005, 2006, 2007)

- Žiacke školské rady ako jedna z foriem participácie mládeže (2004)

- Voľný čas a neformálne vzdelávanie (2004)

- Dobrovoľníctvo a mládež (2005)

- Občianska a politická participácia stredoškolskej mládeže Slovenska (2005)

- Občianska a žiacka participácia samosprávnych orgánov stredoškolskej mládeže (2006)

- Dobrovoľnícka činnosť stredoškolskej mládeže (2006)

- Žiacka samospráva na stredných školách – koordinátor školskej rady (2007)

Posledný update stránky: 2021-10-15 09:30