Aktuálne výskumy mládeže

Oddelenie prevencie a výskumov v oblasti mládeže realizuje celoslovenské reprezentatívne sociologické výskumy v oblasti vzdelávania a uplatňovania ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí, výchovy k ľudským právam a multikultúrnej výchovy , konzumácie legálnych a nelegálnych drog a životného štýlu, s cieľom komparácie získaných výsledkov s predchádzajúcimi zisteniami, tvorby časových radov a vývojových trendov v predmetnej problematike.

Úlohy vyplývajú z Prioritných úloh MŠVVaŠ SR, z plnenia úloh Národného akčného plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005 – 2014, z Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv  na roky 2015-2020, z  Národnej protidrogovej stratégie na obdobie rokov 2013-2020  v súlade s Protidrogovou stratégiou EÚ, v zmysle rozpracovaných úloh MŠVVaŠ SR, zo Stratégie prevencie kriminality schválenej uznesením vlády SR zo 14.12.2011 na obdobie rokov 2012 – 2015, rozpracovanej v Akčnom pláne rezortu školstva, z Národného akčného plánu pre deti na roky 2013-2017 a z požiadaviek MŠVVaŠ SR.

Oddelenie prevencie a výskumov v oblasti mládeže vydáva v spolupráci s MŠVVaŠ SR časopis Mládež a spoločnosť a Prevencia.

Z riešených úloh v roku 2014-2015 boli vypracované nasledovné záverečné správy a komparačné štúdie:

-         Ľudské práva vo výchove v škole a rodine

-         Ľudské práva vo výchove v škole a rodine z pohľadu rodičov žiakov základných a stredných škôl

-         Multikultúrna výchova  v základných a stredných školách

-         Prieskumy názorov  riaditeľov, učiteľov a  žiakov základných a stredných škôl na riadenie a  výučbu ľudských práv

-         Šikanovanie v základných a stredných školách z pohľadu koordinátorov prevencie

-         Šikanovanie v základných a stredných školách

-         Prieskum názorov učiteľov a žiakov na preventívny program Cesta

-         Preventívny program Cesta k emocionálnej zrelosti v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015

-         Záškoláctvo u žiakov základných a stredných škôl.

-         Výchova a vzdelávanie k ľudským právam (názory žiakov a učiteľov základných a stredných škôl)

-         Implementácia multikultúrnej výchovy do výchovno-vzdelávacieho procesu (pohľad učiteľov a žiakov)

 

LP2013-učiteľ

MKV učiteľ 2013

Posledný update stránky: 2016-05-04 08:18