Spôsob objednávania medziknižničných služieb

Požiadavku na sprostredkovanie výpožičky / obstaranie kópie možno podať:

  • osobne (referát medziknižničných služieb, tel.: 02/ 69 253 142, Lamačská cesta 8/A, 4. poschodie, m. č. 443)
  • poštou (Centrum VTI SR, MVS, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 1)
  • e-formulárom žiadanky

Podmienkou pre poskytnutie MVS / MMVS je registrácia žiadajúcej inštitúcie za používateľa CVTI SR.
Vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú prihlášku pošlite poštou na našu adresu.

Predpokladom pre sprostredkovanie výpožičky originálu dokumentu alebo kópie je presná bibliografická citácia a identifikačné údaje objednávateľa, resp. presne a správne vyplnená žiadanka.

Medziknižničné výpožičné služby sa poskytujú za úhradu podľa Cenníka poskytovaných služieb a prác CVTI SR.

Posledný update stránky: 2019-09-04 13:12