Škol(MŠVVŠ SR) 4 - 01

Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zisťované ukazovatele
:
Ukončenie dochádzky žiakov, školy v prírode, triedy, žiaci, opakujúci, novozaradení, národnosť, zamestnanci, cudzie jazyky, kluby, učebne, veková štruktúra.

Školy vyplnia údaje vo svojich ŠIS (ascAgenda, eŠkola) a exportujú ich zo ŠIS do RIS. RIS vypočíta väčšinu údajov výkazu zo zaslaných údajov. Škola skontroluje a prípadne doplní údaje výkazu na stránke https://crinfo.iedu.sk/ . Na tejto stránke sa prihlási svojimi prístupovými údajmi v záložke ŠaŠZ a Zriaďovatelia a vyberie si záložku s príslušným výkazom.

Metodické pokyny k jednotlivým výkazom sú v záložke Výkazy (bez potreby prihlásenia) – podľa nich školy a zriaďovatelia postupujú ďalej.

Aplikácia k výkazu na CRINFO bude spustená 15.9.

Spravodajské jednotky: 1. špeciálne MŠ a špeciálne ZŠ
2. bežné MŠ a ZŠ, ktoré majú špeciálnu triedu
Dátum zisťovania: 15. 9.
Dátum doručenia: do 30. 9.
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava
Jozef Petrík

02/69 295 622

jozef.petrik@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie  

SV4_RIS.PDF

vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR

pre spravodajské jednotky
SMER4.DOC
SMER4.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS

v4_RIS

v4_ris_new

programové vybavenie na výstupy

nové exe do v4_ris 7.12.2023

pre RÚŠS
Posledný update stránky: 2023-12-07 14:42