Škol(MŠVVŠ SR) 4 - 01

Výkaz o materskej škole a základnej škole pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Zisťované ukazovatele
:
Ukončenie dochádzky žiakov, školy v prírode, triedy, žiaci, opakujúci, novozaradení, národnosť, zamestnanci, cudzie jazyky, kluby, učebne, veková štruktúra.

V tomto roku sa znovu spúšťa nový spôsob vyplnenia výkazu prostredníctvom Vašich školských informačných systémov a prenosom dát do RIS a je potrebné zabezpečiť spracovanie údajov súbežne klasickou formou a novým spôsobom, aby bola zabezpečená kontrola, porovnateľnosť údajov a do budúcnosti odstránenie prípadných nedostatkov nového spôsobu zberu údajov.  Z tohto dôvodu žiadame školy, ktoré výkaz vypĺňajú, aby:

  1. vyplnili formulár výkazu vo formáte EXCEL SV4_01.XLSX  a doručili ho elektronicky na príslušný OŠ OÚ do 20.9.2019
  2. cez stránku http://crinfo.iedu.sk/RISPortal - Privátna zóna -  školy vyplnia údaje z výkazu prostredníctvom WEB aplikácie. Bližšie informácie budú zverejnené priamo na stránke. Prevádzka zberu dát z výkazu 4 - 01 pre špeciálne MŠ, ZŠ a špeciálne triedy pri bežných MŠ a ZŠ začne v termíne 15.9.2019.

Najčastejšie kladené otázky

a)      Formulár EXCEL:

  1. prvá strana výkazu v hlavičke KODSKO – vpísať 9 miestny kód podľa číselníka a potvrdiť klávesou ENTER
  2. prvá strana výkazu v časti Druh postihu a Jazyk triedy – použiť výber (šipka na konci bunky) resp. vpísať kód postihu a kód jazyku (napr. 531 – pozri číselník 9. strana Metodického pokynu)

 b)      RIS – WEB aplikácia V4-01 - škola vyplní manuálne tie oddiely, ktoré sú zobrazené. Len III. oddiel doťahuje údaje z RIS-u (na základe údajov zo ŠIS) – ak sú neúplné alebo nepresné, tak škola musí opraviť údaje v ŠIS a zaslať novú aktualizačnú dávku. Manuálne údaje doplní le škola pri zdravotníckom zariadení (POZOR – nie je tu členenie na postihy variant A, B, C – je to celkový počet žiakov za školu vr. EP). Ak sú všetky oddiely vyplnené, tak potom tlačidlo – Kontrolovať, Uložiť, Odoslať. Údaje v zobrazených  oddieloch by mali byť rovnaké s údajmi vo výkaze V4-01 EXCEL formulár (ktorý bol odoslaný  na OŠ OÚ).

Spravodajské jednotky: 1. špeciálne MŠ a špeciálne ZŠ
2. bežné MŠ a ZŠ, ktoré majú špeciálnu triedu
 
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia a formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava  
Anna Asádová
Jozef Petrík

02/69 295 623
02/69 295 622

anna.asadova@cvtisr.sk
jozef.petrik@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie    

SV4_RIS.PDF

formulár (PDF - pre RIS)

pre spravodajské jednotky
Priloha_SZS.XLS príloha k výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER4.DOC
SMER4.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ

v4_RIS_new 20.12.2019

programové vybavenie pre OÚ
Posledný update stránky: 2020-04-21 13:49