Škol(MŠVVŠ SR) 3 - 01 - príloha

Prospech a dochádzka žiakov základných škôl

Zisťované ukazovatele
:
Počet žiakov podľa ročníkov a prospechu, opravné skúšky, z celkového počtu žiaci so zdravotným postihnutím, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, vymeškané a neospravedlnené hodiny.

Škola doplní údaje výkazu na stránke https://crinfo.iedu.sk/ . Na tejto stránke sa prihlási svojimi prístupovými údajmi v záložke ŠaŠZ a Zriaďovatelia a vyberie si záložku s príslušným výkazom.

Metodické pokyny k jednotlivým výkazom sú v záložke Výkazy (bez potreby prihlásenia) – podľa nich školy a zriaďovatelia postupujú ďalej.

Aplikácia k výkazu na CRINFO bude spustená 15.9.

Spravodajské jednotky: základné školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: do 30. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava  
Berta Petríková 02/69 295 601 berta.petrikova@cvtisr.sk

Súbory na stiahnutie
 
SV3_01P.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
SMER3P.DOC
SMER3P.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
Posledný update stránky: 2022-05-30 12:55