knižničný fond

Jazykové hľadisko

Prioritne sa doplňujú dokumenty v slovenčine, ďalej v poradí čeština, angličtina, nemčina, francúzština, dokumenty v ostatných jazykoch sa doplňujú obmedzene, v mimoeurópskych jazykoch sa nezískavajú.

Časové hľadisko

Doplňujú sa iba najnovšie dokumenty. Dokumenty staršie ako 5 rokov sa získavajú iba výnimočne.

Hľadisko úplnosti

Intenzitu doplňovania možno orientačne vyjadriť nasledovne:
Pokiaľ možno v úplnosti sa získavajú domáce periodické a neperiodické dokumenty zo všetkých technických odborov, ďalej slovenské technické normy a patenty a výberovo slovenské firemné dokumenty.

V zmysle dohôd a poverení tiež materiály OECD, EÚ, patentové dokumenty EPÚ a rakúske normy.

Výberovo sa doplňujú periodické a neperiodické dokumenty z ostatných vedných odborov.

Pri získavaní dokumentov sa využívajú všetky dostupné akvizičné metódy: kúpa, povinný výtlačok, medzinárodná výmena publikácií , dar, dohody/poverenia. Pri doplňovaní sa zohľadňujú potreby a požiadavky (akvizičné návrhy) používateľov.

 

Posledný update stránky: 2012-06-13 14:21