Škol(MŠVVŠ SR) 5 - 01

 Výkaz o zariadeniach poradenstva a prevencie

Zisťované ukazovatele
:
Počet klientov evidovaných v poradenskom zariadení podľa veku, zdravotného znevýhodnenia, spôsobu vzdelávania, dôvodu príchodu, poskytnutej odbornej starostlivosti, za zamestnancov, preventívnu, odbornú a metodickú činnosť, za odbornú činnosť v domácom prostredí.

Spravodajské jednotky: zariadenia poradenstva a prevencie
Dátum zisťovania: 31. 8.
Dátum doručenia: 15. 9.
Miesto doručenia: 2x RÚŠS v sídle kraja a 1x CVTI SR
Spôsob vyplnenia: štatistický výkaz je výstupnou zostavou údajov za zariadenia poradenstva a prevencie generovaný z Informačného systému EvuPP, ktorý  eviduje informácie o klientoch a odborných činnostiach
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava
Visokai, Lukáš, Ing. Kontakt: evupp@cvtisr.sk lukas.visokai@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:

Pre rok 2022/2023

(podľa stavu k 31.8.2023)

SV5_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky

Výstupy zo spracovania štatistického výkazu Škol(MŠVVŠ SR) 5 - 01

Posledný update stránky: 2023-06-06 13:48