85vyrocie.cvtisr.sk

Škol(MŠVVŠ SR) 40 - 01

Výkaz o počte žiakov ZUŠ, detí MŠ a ŠZ a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce

Zisťované ukazovatele:
Počet žiakov ZUŠ, detí v MŠ, vých. vzdel. zariadeniach, poslucháčov jazykových škôl a potenciálni stravníci v územnej pôsobnosti obce.

Školy vyplnia údaje vo svojich ŠIS (ascAgenda, eŠkola) a exportujú ich zo ŠIS do RIS. RIS vypočíta väčšinu údajov výkazu zo zaslaných údajov. Škola skontroluje a prípadne doplní údaje výkazu na stránke https://crinfo.iedu.sk/ . Na tejto stránke sa prihlási svojimi prístupovými údajmi v záložke ŠaŠZ a Zriaďovatelia a vyberie si záložku s príslušným výkazom.

Metodické pokyny k jednotlivým výkazom sú v záložke Výkazy (bez potreby prihlásenia) – podľa nich školy a zriaďovatelia postupujú ďalej.

Školy, ktoré majú povinnosť zasielať každý mesiac údaje zo ŠIS (ZŠ, MŠ, SŠ, okrem škôl pri zdravotníckych zariadeniach) vyplnia údaje vo svojich ŠIS (ascAgenda, eŠkola) a exportujú ich zo ŠIS do RIS. RIS vypočíta väčšinu údajov výkazu zo zaslaných údajov.

Škola skontroluje a prípadne doplní údaje výkazu na stránke https://crinfo.iedu.sk/ .

Školy a školské zariadenia, ktoré neposielajú údaje zo ŠIS na stránke https://crinfo.iedu.sk/ vyplnia údaje výkazu ručne. Na tejto stránke sa škola/školské zariadenie prihlási svojimi prístupovými údajmi v záložke ŠaŠZ a Zriaďovatelia a vyberie si záložku s výkazom V40.

Metodické pokyny k výkazu sú na https://crinfo.iedu.sk/vykazy/V40 (bez potreby prihlásenia) – podľa nich školy a zriaďovatelia postupujú ďalej.

Posledný update stránky: 2021-08-25 15:17
×