Škol(MŠVVŠ SR) 30 - 01

Výkaz o športe pri škole a školskom zariadení

Výkaz sa od roku 2012 ZRUŠIL
Údaje sú súčasťou výkazu Škol(MŠVVŠ SR) 15-01 a spracovávajú s k 15.9.


Zisťované ukazovatele
:
Počet žiakov, novoprijatých, žiakov, ktorí ukončili návštevu, zanechali športovú činnosť, trénerov podľa druhu športu a kvalifikácie.

Spravodajské jednotky: základné školy, stredné školy, školské zariadenia
so športovou činnosťou (CVČ, strediská)
 
Dátum zisťovania: 31. 12.  
Dátum doručenia: 20. 1.  
Miesto doručenia: územne príslušný ObÚ  
Spôsob vyplnenia: papierový nosič alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu ÚIPŠ Bratislava  
Helena Breveníková 02/69 295 625 helena.brevenikova@uips.sk

Súbory na stiahnutie
   
SV30_01.XLS formulár výkazu (EXCEL) pre spravodajské jednotky
SMER30.DOC
SMER30.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a ObÚ
V30.ZIP programové vybavenie pre ObÚ
Posledný update stránky: 2016-08-24 10:32