Škol(MŠVVŠ SR) 3 - 01

Výkaz o základnej škole

Zisťované ukazovatele
:
Odchod žiakov zo ZŠ, triedy, žiaci, opakujúci podľa ročníkov, národnosť, rozšírené vyučovanie, cudzie jazyky, učitelia, školský klub, učebne, organizácia vyučovania, špecializované triedy, školy v prírode, veková štruktúra, individuálna integrácia.

Školy vyplnia údaje vo svojich ŠIS (ascAgenda, eŠkola) a exportujú ich zo ŠIS do RIS. RIS vypočíta väčšinu údajov výkazu zo zaslaných údajov. Škola skontroluje a prípadne doplní údaje výkazu na stránke https://crinfo.iedu.sk/ . Na tejto stránke sa prihlási svojimi prístupovými údajmi v záložke ŠaŠZ a Zriaďovatelia a vyberie si záložku s príslušným výkazom.

Metodické pokyny k jednotlivým výkazom sú v záložke Výkazy (bez potreby prihlásenia) – podľa nich školy a zriaďovatelia postupujú ďalej.

Aplikácia k výkazu na CRINFO bude spustená 15.9.

Spravodajské jednotky: základné školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: do 30. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia  
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava  

Jana Čabalová

02/69 295 621

jana.cabalova@cvtisr.sk 

Súbory na stiahnutie    

Zápis do 1. ročníka

formulár pre zápis detí do 1. ročníka 2024/2025

termín doručenia na RÚŠS do 20.6.2024

pre spravodajské jednotky

V3_RIS.PDF

vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR

pre spravodajské jednotky
SMER3.DOC
SMER3.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS

v3_ris

programové vybavenie - na kontrolu dát z RIS

pre RÚŠS
Posledný update stránky: 2024-06-05 08:25