Škol(MŠVVŠ SR) 3 - 01

Výkaz o základnej škole

Zisťované ukazovatele
:
Odchod žiakov zo ZŠ, triedy, žiaci, opakujúci podľa ročníkov, národnosť, rozšírené vyučovanie, cudzie jazyky, učitelia, školský klub, učebne, organizácia vyučovania, špecializované triedy, školy v prírode, veková štruktúra, individuálna integrácia.

Vyhodnotenie spracovania výkazov prostredníctvom WEB aplikácie z RIS 2019/2020

príloha vyhodnotenia
 

V tomto roku sa spúšťa nový spôsob vyplnenia výkazu prostredníctvom Vašich školských informačných systémov a prenosom dát do RIS a je potrebné zabezpečiť spracovanie údajov súbežne klasickou formou a novým spôsobom, aby bola zabezpečená kontrola, porovnateľnosť údajov a do budúcnosti odstránenie prípadných nedostatkov nového spôsobu zberu údajov.  Z tohto dôvodu žiadame školy, ktoré výkaz vypĺňajú, aby:

  1. vyplnili formulár výkazu vo formáte EXCEL SV3_01.XLS  a doručili ho na príslušný OŠ OÚ do 20.9.2019
  2. cez stránku http://crinfo.iedu.sk/RISPortal - Privátna zóna -  školy vyplnia údaje z výkazu prostredníctvom WEB aplikácie. Bližšie informácie budú zverejnené priamo na stránke. Prevádzka zberu dát z výkazu 3 - 01 pre základné školy začne v termíne 15.9.2019.
Spravodajské jednotky: základné školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: odbor školstva OÚ v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia: WEB aplikácia alebo formulár (EXCEL)  
Gestor výkazu: CVTI SR Bratislava  
Mária Lipská 02/69 295 627 maria.lipska@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie    

SV3_01.XLS

SV3_RIS.PDF

formulár výkazu (EXCEL)

formulár výkazu (PDF - pre RIS)

pre spravodajské jednotky
Príloha_zápis
Prílohy_ZS
údaje zo zápisu detí do 1. ročníka k 30.4. (EXCEL)
prílohy k výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 3-01(EXCEL)
pre spravodajské jednotky a OÚ
SMER3.DOC
SMER3.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a OÚ

v3_RIS

v3_ris_new 12.12.2019

programové vybavenie - nakontrolu dát z RIS pre OÚ
Program
Súbory
Knižnice
programové vybavenie - klasické ručné pre OÚ

Postup pri inštalácii programu k výkazu Škol (MŠ SR) 3 - 01 - pre OÚ
1. Je potrebné odinštalovať starú verziu programu - Štart - Programy - Výkaz V3 - odinštalovanie. Z adresára C:\VYKAZY\V3 vymažte všetky súbory.
2. Všetky súbory si stiahnite do pomocného adresára na pevnom disku a rozpakujte.
3. Ak na PC robíte inštaláciu prvý krát musíte si nainštalovať pomocné súbory - knižnice. V pomocnom adresári spustite súbor dllins.exe. Súbor zabezpečí inštaláciu pomocných knižníc (dllins*.bin), potrebných pre prácu programu (program je vytvorený vo VISUAL FOXPRO). Inak prejdite k bodu 4.
4. V pomocnom adresári spustite súbor v3inst.exe. Súbor zabezpečí inštaláciu programu na spracovanie výkazu (v3inst* bin). Pri inštalácii je sprievodca, ktorý priamo ponúka vytvorenie adresára C:\VYKAZY\V3. V zásade stačí v rámci inštalácie potvrdzovať len tlačítko "ďalej". V poslednom kroku inštalácie sa program pýta, či má spustiť aplikáciu v3. Nakoľko ešte nemáte nainštalované databázové súbory program by Vám zhavaroval, takže túto možnosť Vám neodporúčam zvoliť.
5. Po ukončení inštalácie si do vytvoreného adresára C:\VYKAZY\V3 rozpakujte databázové súbory.
6. Na ploche máte vytvorenú ikonu na spustenie programu v3.

Posledný update stránky: 2020-01-31 07:04