Škol(MŠVVŠ SR) 2 - 01

Výkaz o strednej škole

Zisťované ukazovatele:
Triedy, zamestnanci, národnosť, štipendiá, cudzie jazyky, učebne, študujúci podľa ročníkov, druhu, dĺžky štúdia a odborov, absolventi, novoprijatí, opakujúci, žiaci so ŠVVP, veková štruktúra a dopĺňajúce ukazovatele.

Spravodajské jednotky: stredné školy a špeciálne stredné školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: CVTI SR Bratislava  
Spôsob vyplnenia: elektronický formulár (EXCEL)  

Súbory na stiahnutie
pre rok
2019/2020

Spracovanie 2019/2020 bolo ukončené.

Ďakujeme za spoluprácu

Najčastejšie chyby v minulom roku:

1. dohodári neboli započítaní do zamestnancov

2. nebola vyplnená súvislá prax v odboroch xxxx M xx

Pozor! Nejedná sa o predmet odborná prax, ale o súvislú prax obvykle 1 mesiac na konci 3. - 4. ročníka.

3. duálne vzdelávanie nebolo vyplnené!!!!!!!

 

SV2_2010.XLSM
SV2_2003.XLS
formulár výkazu (EXCEL2010 a EXCEL2016)
formulár výkazu (EXCEL2003 a EXCEL2007)
pre spravodajské jednotky

Ciselniky.XLS

Postup stiahnutia

súbor s číselníkmi pre vyplnenie formulára
súbor si stiahnite do rovnakého adresára ako formulár výkazu

Číselníky aktualizované 10.9.2019 13:45

Správny postup pri sťahovaní súboru Ciselniky.xls
pre spravodajské jednotky
SMER2.DOC
SMER2.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky
priprava.xls pomocný súbor na vytlačenie prázdnych oddielov výkazu, v ktorých si môžete pripraviť údaje pred vyplnením formulára pre spravodajské jednotky
Odporucania.DOC
Odporucania.PDF
pomocné materiály a odporúčania pre uľahčenie práce s formulármi pre spravodajské jednotky
SV2_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
Manual.DOC
V2.ZIP
kniznice
Tieto súbory nie sú pre školy, ale pre OÚ!!!
manuál pre prácu s programom
program na výstupy zo spracovania výkazu 2-01 o strednej škole
knižnice k programu
pre MŠVVaŠ SR a OÚ


Gestor výkazu - CVTI SR Bratislava

Gymnáziá a stredne športové školy Eva Hladíková 02/69 295 628 eva.hladikova@cvtisr.sk
SOŠ a konzervatóriá Jana Čabalová 02/69 295 621 jana.cabalova@cvtisr.sk
Špeciálne SŠ Anna Asádová 02/69 295 623 anna.asadova@cvtisr.skPostup pri stiahnutí súborov, práci s formulárom a odoslaní vyplneného formulára na CVTI SR
(podrobný popis je v súbore Odporúčania.doc - odporúčame stiahnuť a vytlačiť si súbor ako prvý)

1. V stĺpci Súbory na stiahnutie kliknite na príslušný súbor, ktorý chcete stiahnuť:
   - ľavým tlačidlom myši - objaví sa okno Uložiť ako - vyberte možnosť Uložiť
   - pravým tlačidlom myši - objaví sa ponuka, z ktorej vyberiete položku Uložiť cieľ ako....
2. V okne Uložiť ako... si súbory uložíte do svojho PC na ľubovoľné miesto. Súbory SV2_01.XLS a 
    Ciselníky.XLS musia byť uložené v spoločnom adresári.
3. Nastavíte úroveň zabezpečenia EXCELU pre makrá na stredná (resp. povoliť obsah v EXCEL2007)
4. Otvoríte formulár niektorým z nasledujúcich spôsobov:
    - v programe EXCEL resp. WORD (Odporucania.doc) - ponuka Súbor - otvoriť
    - dvojklikom priamo na súbor
    - kliknutím na súbor pravým tlačidlom myši a vybraním položky Otvoriť
5. Správne vyplnený formulár SV2_01.xls odošlete ako prílohu e-mailu na CVTI SR Bratislava
6. CVTI SR do 4 pracovných dní skontroluje Vami zaslané údaje a zašle Vám oznam o správnosti resp. chybách,      ktoré je potrebné odstrániť.
7. V prípade, že Vaše údaje budú správne, vytlačíte formulár a opečiatkovaný a podpísaný riaditeľom školy  
    zašlete 1 x na CVTI SR a 1 x na odbor školstva OÚ v sídle kraja.

Posledný update stránky: 2019-10-11 14:03