85vyrocie.cvtisr.sk

Škol(MŠVVŠ SR) 2 - 01

Výkaz o strednej škole

Zisťované ukazovatele:
Triedy, zamestnanci, národnosť, štipendiá, cudzie jazyky, učebne, študujúci podľa ročníkov, druhu, dĺžky štúdia a odborov, absolventi, novoprijatí, opakujúci, žiaci so ŠVVP, veková štruktúra a dopĺňajúce ukazovatele.

Školy vyplnia údaje vo svojich ŠIS (ascAgenda, eŠkola) a exportujú ich zo ŠIS do RIS. RIS vypočíta väčšinu údajov výkazu zo zaslaných údajov. Škola skontroluje a prípadne doplní údaje výkazu na stránke https://crinfo.iedu.sk/ . Na tejto stránke sa prihlási svojimi prístupovými údajmi v záložke ŠaŠZ a Zriaďovatelia a vyberie si záložku s príslušným výkazom.

Metodické pokyny k jednotlivým výkazom sú v záložke Výkazy (bez potreby prihlásenia) – podľa nich školy a zriaďovatelia postupujú ďalej.

Aplikácia k výkazu na CRINFO bude spustená 15.9.

Spravodajské jednotky: stredné školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: do 30. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia:

WEB aplikácia

 
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Súbory na stiahnutie:    
sv2_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
SMER2.DOC
SMER2.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
WEB aplikácia vyplnenie výkazu cez CRINFO

v2_ris

programové vybavenie pre kontrolu a výstupy z RIS

pre RÚŠS


Kontakty za CVTI SR

Gymnáziá a stredne športové školy Eva Hladíková 02/69 295 628 eva.hladikova@cvtisr.sk
SOŠ a konzervatóriá Jana Čabalová 02/69 295 621 jana.cabalova@cvtisr.sk
Špeciálne SŠ  Zuzana Orlovská 02/69 295 620 zuzana.orlovska@cvtisr.sk
Posledný update stránky: 2023-08-03 08:37
×