Škol(MŠVVŠ SR) 2 - 01

Výkaz o strednej škole

Zisťované ukazovatele:
Triedy, zamestnanci, národnosť, štipendiá, cudzie jazyky, učebne, študujúci podľa ročníkov, druhu, dĺžky štúdia a odborov, absolventi, novoprijatí, opakujúci, žiaci so ŠVVP, veková štruktúra a dopĺňajúce ukazovatele.

Spravodajské jednotky: stredné školy a špeciálne stredné školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: 20. 9.  
Miesto doručenia: CVTI SR Bratislava  
Spôsob vyplnenia: elektronický formulár (EXCEL)  

Súbory na stiahnutie
pre rok
2020/2021

Spracovanie 2020/2021 bolo ukončené.

Ďakujeme za spoluprácu

Najčastejšie chyby v minulom roku:

1. dohodári neboli započítaní do zamestnancov

2. nebola vyplnená súvislá prax v odboroch xxxx M xx

Pozor! Nejedná sa o predmet odborná prax, ale o súvislú prax obvykle 1 mesiac na konci 3. - 4. ročníka.

3. duálne vzdelávanie nebolo vyplnené!!!!!!!

 

SV2_2010.XLSM
SV2_2003.XLS
formulár výkazu (EXCEL2010 a EXCEL2016)
formulár výkazu (EXCEL2003 a EXCEL2007)
pre spravodajské jednotky

Ciselniky.XLS

Postup stiahnutia

súbor s číselníkmi pre vyplnenie formulára
súbor si stiahnite do rovnakého adresára ako formulár výkazu

Správny postup pri sťahovaní súboru Ciselniky.xls
pre spravodajské jednotky
SMER2.DOC
SMER2.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky
priprava.xls pomocný súbor na vytlačenie prázdnych oddielov výkazu, v ktorých si môžete pripraviť údaje pred vyplnením formulára pre spravodajské jednotky
Odporucania.DOC
Odporucania.PDF
pomocné materiály a odporúčania pre uľahčenie práce s formulármi pre spravodajské jednotky
SV2_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
Manual.DOC
V2.ZIP
kniznice
Tieto súbory nie sú pre školy, ale pre OÚ!!!
manuál pre prácu s programom
program na výstupy zo spracovania výkazu 2-01 o strednej škole
knižnice k programu
pre MŠVVaŠ SR a OÚ


Gestor výkazu - CVTI SR Bratislava

Gymnáziá a stredne športové školy Eva Hladíková 02/69 295 628 eva.hladikova@cvtisr.sk
SOŠ Jana Čabalová 02/69 295 621 jana.cabalova@cvtisr.sk
Špeciálne SŠ a konzervatóriá Zuzana Orlovská 02/69 295 620 zuzana.orlovska@cvtisr.sk

Postup pri stiahnutí súborov, práci s formulárom a odoslaní vyplneného formulára na CVTI SR
(podrobný popis je v súbore Odporúčania.doc - odporúčame stiahnuť a vytlačiť si súbor ako prvý)

1. V stĺpci Súbory na stiahnutie kliknite na príslušný súbor, ktorý chcete stiahnuť:
   - ľavým tlačidlom myši - objaví sa okno Uložiť ako - vyberte možnosť Uložiť
   - pravým tlačidlom myši - objaví sa ponuka, z ktorej vyberiete položku Uložiť cieľ ako....
2. V okne Uložiť ako... si súbory uložíte do svojho PC na ľubovoľné miesto. Súbory SV2_01.XLS a 
    Ciselníky.XLS musia byť uložené v spoločnom adresári.
3. Nastavíte úroveň zabezpečenia EXCELU pre makrá na stredná (resp. povoliť obsah v EXCEL2007)
4. Otvoríte formulár niektorým z nasledujúcich spôsobov:
    - v programe EXCEL resp. WORD (Odporucania.doc) - ponuka Súbor - otvoriť
    - dvojklikom priamo na súbor
    - kliknutím na súbor pravým tlačidlom myši a vybraním položky Otvoriť
5. Správne vyplnený formulár SV2_01.xls odošlete ako prílohu e-mailu na CVTI SR Bratislava
6. CVTI SR do 4 pracovných dní skontroluje Vami zaslané údaje a zašle Vám oznam o správnosti resp. chybách,      ktoré je potrebné odstrániť.
7. V prípade, že Vaše údaje budú správne, vytlačíte formulár a opečiatkovaný a podpísaný riaditeľom školy  
    zašlete 1 x na CVTI SR a 1 x na odbor školstva OÚ v sídle kraja.

Posledný update stránky: 2021-04-12 07:27