85vyrocie.cvtisr.sk

Škol(MŠVVŠ SR) 1 - 01

Výkaz o materskej škole

Zisťované ukazovatele:
Počet tried, detí, národnosť, zamestnanci, prípravné triedy, školy v prírode, veková štruktúra detí, individuálna integrácia detí podľa postihnutia a veku.

Školy vyplnia údaje vo svojich ŠIS (ascAgenda, eŠkola) a exportujú ich zo ŠIS do RIS. RIS vypočíta väčšinu údajov výkazu zo zaslaných údajov. Škola skontroluje a prípadne doplní údaje výkazu na stránke https://crinfo.iedu.sk/ . Na tejto stránke sa prihlási svojimi prístupovými údajmi v záložke ŠaŠZ a Zriaďovatelia a vyberie si záložku s príslušným výkazom.

Metodické pokyny k jednotlivým výkazom sú v záložke Výkazy (bez potreby prihlásenia) – podľa nich školy a zriaďovatelia postupujú ďalej.

Aplikácia k výkazu na CRINFO bude spustená 15.9.

Spravodajské jednotky: materské školy  
Dátum zisťovania: 15. 9.  
Dátum doručenia: do 30. 9.  
Miesto doručenia: RÚŠS v sídle kraja  
Spôsob vyplnenia:

WEB aplikácia

 
Gestor výkazu CVTI SR Bratislava  
Helena Breveníková 02/69 295 625 helena.brevenikova@cvtisr.sk
Súbory na stiahnutie:    
sv1_01.PDF vzor štatistického výkazu schváleného ŠÚ SR pre spravodajské jednotky
SMER1.DOC
SMER1.PDF
metodický pokyn pre vyplnenie výkazu pre spravodajské jednotky a RÚŠS
WEB aplikácia vyplnenie výkazu cez CRINFO

v1_ris

nove_exe_v1

programové vybavenie pre kontrolu a výstupy z RIS

Nové exe k V1 - 17.10.2022

pre RÚŠS
Posledný update stránky: 2022-10-17 11:48
×