Legislatíva pre priznanie tehotenského štipendia

Výňatok z legislatívy:

Priznávanie tehotenského štipendia (TŠ) sa riadi §149a školského zákona. V súlade s ním je možné TŠ priznať žiadateľke, ktorá:

  • je v 27. týždni pred očakávaným termínom pôrodu 
  • nemá nárok na výplatu tehotenského zo Sociálnej poisťovne
  • má trvalý pobyt v SR alebo je odídencom z Ukrajiny
  • je plnoletá 
  • je žiačkou strednej školy.

V zmysle § 91 a § 92 školského zákona nie je žiakom strednej školy žiak, ktorý:

  • zanechal alebo prerušil štúdium
  • bol vylúčený zo štúdia
  • zmaturoval/vykonal záverečnú skúšku/záverečnú pomaturitnú skúšku/absolventskú skúšku - v tomto prípade prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni vykonania niektorej z vyššie uvedených skúšok (teda nie až na konci príslušného šk. roka)
  • nebolo mu povolené opakovanie ročníka, resp. maturitnej skúšky/záverečnej skúšky/záverečnej pomaturitnej skúšky/absolventskej skúšky.

Podmienečne vylúčenej žiačke TŠ nepatrí (§ 149a školského zákona).

V zmysle § 149a školského zákona sa TŠ priznáva od prvého dňa mesiaca, v ktorom oň žiačka požiada a prinesie príslušné potvrdenia.

Posledný update stránky: 2023-03-30 09:11