Číselníky študijných a učebných odborov

Kódy odborov sa uvádzajú v 7-miestnom číselnom tvare (xxxxxxx). Prvé štyri pozície kódu (XXXXxxx) triedia odbory do skupín, podľa systémového usporiadania vied a náuk a vymedzujú odbor vzdelania v rámci skupiny. Piata pozícia kódu odboru (xxxxXxx) určuje stupeň dosiahnutého vzdelania. Šiesta a siedma pozícia kódu (xxxxxXX) umožňuje podrobnejšie členenie na zamerania študijného alebo učebného odboru.

Popis Súbor vo formáte EXCEL
Úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou ODB_GYM.XLS
Úplné stredné odborné vzdelanie UPLN_STR_VZD.XLS
Odborné a stredné odborné vzdelanie ODB_STR_ODB_VZD.XLS
Číselníky študijných a učebných odborov na špeciálnych stredných školách ODB_SPEC.XLS
Vyššie odborné vzdelanie (absolventský diplom) VYS_ODB_VZD.XLS
Číselník študijných odborov končiacich maturitnou skúškou ODB_MAT.XLS
Číselník študijných odborov na vysokých školách, 1. a 2. stupeň ODB_VS_1_2.XLS
Číselník študijných odborov na vysokých školách, 3. stupeň ODB_VS_3.XLS


Bližšie informácie:
CVTI SR - Oddelenie štatistiky a služieb
Ing. Oto Turan
tel.: 02/69 295 611
e-mail: oto.turan(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-07-22 11:49