Zoznamy škôl a školských zariadení

Zoznamy (vo formáte EXCEL) obsahujú adresu školy/školského zariadenia, kontaktné údaje (na základe pokynu MŠVVaM SR sa aktuálne neposkytujú) , celkové počty žiakov denného štúdia, klientov resp. ubytovaných.

V každom zozname je uvedený
na hárku 1 - zoznam škôl/školských zariadení, ktoré k termínu zisťovania boli v prevádzke
na hárku 2 - príslušné číselníky
Súbory sa aktualizujú vždy po ukončení štatistického zisťovania (približne mesiac od termínu, ku ktorému sa údaje zisťujú).
V zoznamoch sú uvedené len tie školy a školské zariadenia, ktoré predkladajú štatistický výkaz.

Druh školy, školského zariadenia Termín
zisťovania
Údaje v súbore sú
za školský rok (rok)
Materské školy 15. 9. 2023/2024
Špeciálne materské školy 15.9. 2023/2024
Základné školy 15.9. 2023/2024
Špeciálne základné školy 15.9. 2023/2024
Školy pri zdravotníckych zariadeniach 15.9. 2023/2024
Gymnáziá 15.9. 2023/2024
Konzervatóriá 15.9. 2023/2024
Stredné odborné školy 15.9. 2023/2024
Špeciálne stredné školy 15.9. 2023/2024
Vysoké školy 31.10. 2023/2024
Základné umelecké školy 15.9. 2023/2024
Centrá špeciálnopedagogického poradenstva 15.9. posledné údaje 
za školský rok 2021/2022
Zariadenia výchovnej prevencie a náhradnej výchovy 15.9. 2023/2024
Zariadenia pre voľný čas a záujmovú činnosť 1.11. 2023/2024
Jazykové školy 15. 9. 2023/2024
Školské internáty 15. 9. 2023/2024
Internáty vysokých škôl 31.12. 2023
Strediská odbornej praxe 15.9. 2023/2024
Školy v prírode 31.12. 2023
Zariadenia školského stravovania 31.12. 2023
Vysokoškolské jedálne 31.12. 2023

Všetky súbory je možné si vyžiadať aj vo formáte DBF.

Oddelenie štatistiky a služieb, 02/69 295 621, Ing. Čabalová (jana.cabalova@cvtisr.sk )

Posledný update stránky: 2024-05-13 19:09