Vývoj ukazovateľov vysokého školstva

Výsledky systémového (modelového) skúmania kvantitatívnych vzťahov medzi veličinami charakterizujúcimi výkonnosť slovenského vysokého školstva. Obsahujú vývoj v uplynulom období a výhľad budúceho vývoja vybraných ukazovateľov do roku 2020.

Vývoj ukazovateľov slovenského vysokého školstva v rokoch 1990 - 2005 a výhľad do roku 2020

Analyticko-prognostická štúdia zameraná na stav a vývoj ukazovateľov o prijímaní na vysoké školy, o študujúcich a absolventoch vysokých škôl, a to za celý súbor a osobitne za denné a externé štúdium.

Vývoj ukazovateľov externého štúdia na slovenských vysokých školách v rokoch 1990 - 2020

Analyticko-prognostická štúdia, zameraná na stav a vývoj ukazovateľov, týkajúcich sa externého štúdia na vysokých školách. Prognóza je spracovaná pre verejné vysoké školy.

Vývoj ukazovateľov bakalárskeho vzdelávacieho stupňa podľa hlavných skupín študijných odborov v rokoch 1992 - 2006 a výhľad do roku 2020

Analyticko-prognostická štúdia zameraná na stav a vývoj ukazovateľov týkajúcich sa prvého bakaklárskeho vzdelávacieho stupňa. Ukazovatele sú analyzované na úrovni hlavných skupín študijných odborov, predmetom skúmania sú verejné vysoké školy, zahrnutá je denná forma štúdia.
Posledný update stránky: 2014-12-02 22:17