85vyrocie.cvtisr.sk

Protidrogová problematika

Nebezpečenstvo drog a drogových závislostí je mimoriadne závažné najmä v súvislosti s ovplyvňovaním vývoja mladej generácie. V boji proti tomuto negatívnemu fenoménu doby sa spoločnosť prioritne zameriava na účinné predchádzanie vzniku a šíreniu drogových závislostí so zameraním sa na mladú generáciu.

Základným dokumentom Slovenskej republiky v oblasti protidrogovej politiky opierajúci sa o predchádzajúce protidrogové stratégie v súlade s úrovňou súčasného poznania fenoménu drog je Národná protidrogová stratégia na roky 2009-2012 . Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009 – 2012 je prejavom politickej vôle vlády Slovenskej republiky riešiť problémy spojené s drogami.

 

NÁRODNÁ PROTIDROGOVÁ STRATÉGIA na obdobie 2013–2020 (NPDS)

Posledný update stránky: 2021-10-15 09:27
×