CPPPaP

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa názvy všetkých Pedagogicko-psychologických poradní menia na Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s účinnosťou od 1.9.2008.

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. V spolupráci s rodinou, školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť deťom a žiakom od narodenia až do ukončenia prípravy na povolanie a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu a porúch správania a výskytu sociálnopatologických javov v populácii detí.
obr

Centrum výchovnej a psychologickej prevencie
sa môže členiť na oddelenia
a) poradenstva osobnostného vývinu,
b) poradenstva vzdelávacieho vývinu,
c) poradenstva sociálneho vývinu a prevencie,
d) poradenstva v kariérovom vývine,
e) psychoterapie,
f) metodiky výchovného poradenstva,
g) špeciálnopedagogického poradenstva.
 
Adresár štátnych a súkromných CPPPaP za SR
 
Výkazy CPPPaP 5-01 za rok 2021/2022 - prezentujúce
Štátne CPPPaP[pdf] Súkromné CPPPaP[pdf]
 
Výkazy CPPPaP 5-01 za rok 2020/2021 - prezentujúce
Štátne CPPPaP[pdf] Súkromné CPPPaP[pdf]

Posledný update stránky: 2022-11-08 09:13