Podmienky využívania e-zdrojov

CVTI SR a jeho používatelia sa zaväzujú dodržiavať licenčné podmienky pre prístup a využívanie e-zdroje.

V dokumente „Všeobecné zmluvné podmienky CVTI SR pre prístup a využívanie elektronických informačných zdrojov v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k elektronickým informačným zdrojom“ pdf súbor sú podrobne a záväzne upravené práva a povinnosti, oprávnenia a záväzky zmluvných strán a ich oprávnených používateľov, ktoré sa týkajú prístupu k e-zdrojov a poskytovania podpory ich využívania.
 

Používateľ sa zaväzuje, že bude tieto podmienky dodržiavať. Ide hlavne o dodržiavanie nasledovných zásad:
 

  • získané dáta je povolené využívať výhradne pre výučbové, študijné alebo vedecké účely a iba pre osobnú potrebu používateľa
  • nie je dovolené systematicky sťahovať celé EIZ, alebo ich podstatné časti a najmä kopírovať celé čísla e-periodík;
  • získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely, alebo ich ďalej rozmnožovať, kopírovať, distribuovať alebo iným spôsobom reprodukovať a ani sprístupňovať tretím osobám.

                                                      Podrobnejšie informácie: Knižničný a výpožičný poriadok CVTI SR

Posledný update stránky: 2024-02-22 09:43