Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (DC VaV II)

 

 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Potrebné úložné a výpočtové kapacity pre vedcov

Dátové centrum poskytuje podporu pre vedecko-výskumnú komunitu poskytovaním služieb:

Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) a Antiplagiátorský systém (APS) - systém na odhaľovanie plagiátov, systém na detekciu plagiátov, kontrola originality. V CRZP sa ukladajú záverečné (bakalárske, diplomové, dizertačné) a kvalifikačné (rigorózne a habilitačné) práce. Práca sa v CRZP uchováva spolu s menom a priezviskom autora, názvom vysokej školy, ktorá prácu zaslala a ďalšími metadátami po dobu 70 rokov odo dňa registrácie v CRZP. Mieru originality prác v CRZP overuje ​Antiplagiátorský systém. l CRZP

Centrálny register publikačnej činnosti (CREPČ) a Centrálny register umeleckej činnosti (CREUČ) - bibliografickú databázu publikačnej činnosti vysokých škôl v SR, ktorej cieľom je komplexná evidencia publikácií v zmysle Zákona č. 270/2018 Z.z. a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 456/2012. l CREPČ a CREUČ

SK CRIS - informačný systém na poskytovanie služieb a informácií v oblasti výskumu a vývoja a súčasne informačný systém verejnej správy (ISVS). Informačný systém SK CRIS  v rámci registra organizácií VaV, registra projektov VaV, registra výskumníkov a registra výsledkov VaV integruje údaje o vede a výskume na Slovensku. Prostredníctvom systému je administrovaný proces hodnotenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj (paragraf 26a zákona 172/2005 Z.z.), ako aj doplnkové štatistické zisťovanie výskumno-vývojového potenciálu MŠVVaŠ SR.  Systém vytvára referenčné údaje (údaje o certifikáte spôsobilosti vykonávať VaV) a poskytuje ich relevantným subjektom, hlavne grantovým agentúram.

Údaje registrov v prevažnej miere patria medzi otvorené údaje a sú preto dostupné aj verejnosti bez nutnosti autentifikácie do systému. l SK CRIS

Integrovaný Systém Služieb CVTI SR (ISS CVTI SR) - sada verejných a bezplatných elektronických služieb predovšetkým pre ukladanie dát, pre hosting a pre prístup k rôznym softvérom. ISS CVTI SR je určený používateľom z akademickej obce SR: študentom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom inštitúcií financovaných z verejných zdrojov za účelom podpory vedy, a výskumu, vzdelávania a inovácií na Slovensku.l ISS CVTI SR

Digitalizačné pracovisko - digitalizácia, komplexný digitalizačný postprocessing, dlhodobá archivácia a sprístupňovanie digitalizovaného obsahu. l Digitalizácia

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50