IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

 

Vzdelávame objavovaním

Vytvárame model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Partnerom IT Akadémie môžu byť základné školy, stredné školy, vysoké školy, IT firmy, združenia, subjekty verejnej správy a ďalšie subjekty, ktoré participujú na realizácii národného projektu. l Ako sa stať IT Akadémia partner?

CVTI SR je prijímateľom nenávratného finančného príspevku a projekt implementuje spolu s partnerskými univerzitami:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Realizujeme aktivity pre žiakov, študentov aj učiteľov:

inovujeme prírodovedné a technické vzdelávania na ZŠ a SŠ; bezplatne ponúkame  nové metodiky, vytvárame nové informatické a motivačné predmety a novú koncepciu tried pre gymnáziá;

poskytujeme aktualizačné a inovačné vzdelávanie pre učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ;

organizujeme exkurzie, stáže a konzultácie v IT firmách pre učiteľov ZŠ a SŠ;

motivujeme žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied realizovaním popularizačných podujatí Veda v meste, krúžkov, denných IT táborov a letných pobytových táborov, súťažami, korešpondenčnými seminármi a workshopmi;

umožňujeme bezplatne získať medzinárodne uznávaný systém certifikačných programov ECDL a Eco C na SŠ a VŠ

inovujeme prípravu študentov vysokých škôl pre zamestnanie v IT sektore s účasťou všetkých partnerov projektu  v štyroch oblastiach odborného zamerania – Dátová veda (Data Science), Internet vecí (Internet of Things), Počítačové siete (Computer Networks) a Podnikovo-informačné systémy (Business Information Systems), a to s ohľadom na potreby praxe v IT sektore pri rešpektovaní kvalifikačných štandardov podľa Národnej sústavy kvalifikácií;

inovujeme vysokoškolské predmety a študijné programy  pre informatikov a neinformatikov na vysokých    školách;

lektorujeme predmety pre informatikov a pilotnú výučbu predmetov pre neinformatikov na vysokých školách,;

koordinujeme obsah a metódy vzdelávania so súkromným IT sektorom – konzultujeme s expertmi v IT firmách, bakalárske a diplomové práce. l Kalendár podujatí

Aktuálne informujeme cez oficiálnu webovú stránku a sociálnu sieť    l www.itakademia.sk  

Posledný update stránky: 2023-03-31 09:34