Základné informácie

Národný projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

Operačný program:

Ľudské zdroje

Projekt spolufinancuje:

Európsky sociálny fond

Celkové oprávnené výdavky:

21 046 596,77 €

Realizácia:

september 2016 – október 2020

Miesto realizácie projektu:

celé územie SR

 

CIEĽ PROJEKTU

Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

PRIJÍMATEĽ NFP: Centrum vedecko-technických informácií SR
PARTNERI: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre,  Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
ĎALŠIE SPOLUPRACUJÚCE ORGANIZÁCIE: IT Asociácia Slovenska,  klaster Košice IT Valley, Slovenská  informatická spoločnosť, Metodicko-pedagogické centrum, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav.

NADVÄZNOSŤ NA ŠPECIFICKÉ CIELE OP ĽZ:

1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Korelácia s očakávanými výsledkami a aktivitami v rámci daného špecifického cieľa:

  • zvýšenie matematických, prírodovedných a IKT zručnosti žiakov
  • podpora spolupráce v oblasti výmeny skúsenosti vo výchovno-vzdelávacom procese (sieťovanie medzi školami,…)
  • zapojenie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
  • uskutočňovanie stáží a praktickej prípravy pedagógov v nadväznosti na prepojenie teoretickej a praktickej výučby

1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Korelácia s očakávanými výsledkami a aktivitami v rámci daného špecifického cieľa:

  • zvýšenie záujmu o štúdium STEM a IT
  • podpora inovačných a riešiteľských schopnosti v rámci vyššieho vzdelávania
  • tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce
  • podpora inovatívnych a alternatívnych metód vzdelávania a vyučovacích metód
  • zapájanie odborníkov z iných sektorov do procesu vzdelávania
  • zvýšenie kvality vzdelávania a popularizácia štúdia STEM a IT v učiteľských odboroch

CIEĽOVÉ SKUPINY:

33 000  žiakov základných a stredných škôl
  3 000  študentov vysokých škôl
  2 100  pedagogických a odborných zamestnancov
      20  vysokoškolských učiteľov

Hlavné aktivity národného projektu:

Aktivita 1.
Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť:
1.1. Inovácia prírodovedného a technického vzdelávania na ZŠ a SŠ so zameraním na informatiku a IKT
1.2. Vzdelávanie učiteľov informatiky, matematiky, prírodovedných a technických predmetov ZŠ a SŠ
1.3. Motivácia žiakov a študentov pre štúdium IKT, prírodných a technických vied
1.4. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – SŠ
1.5. Vytvorenie partnerstiev a sietí základných a stredných škôl a IT firiem

Aktivita 2.
Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť:
2.1. Inovácia prípravy študentov VŠ pre zamestnanie v IT sektore
2.2. Štandardy digitálnej gramotnosti, osobnostného rozvoja a komunikačných kompetencií – VŠ
2.3. Vytvorenie partnerstiev a sietí vysokých škôl a IT firiem

www.itakademia.sk

Posledný update stránky: 2023-03-31 09:34