NISPEZ II

NISPEZ II

Národný projekt

Operačný program:

Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky: 

8 191 848,51 €

Realizácia:

marec 2013 – október 2015

predĺžená do 31. decembra 2015

 

 

 

 

 

 

 

 Strategický cieľ projektu

Strategickým cieľom projektu je spoločne s národným projektom NISPEZ zabezpečiť informačnú podporu vybraných, najkvalitnejších výskumno-vývojových inštitúcií na Slovensku, vrátane poskytovania podporných a súvisiacich aktivít. Prostriedkom tejto podpory je centralizovaný nákup prístupov k najdôležitejším elektronickým informačným zdrojom, reflektujúc aktuálnu situáciu v oblasti otvoreného prístupu k informáciám (Open Access) vo svete.

   
Špecifický cieľ projektu

Zabezpečenie informačnej podpory najvýkonnejších pracovísk výskumu a vývoja na  Slovensku.

   
Plánované výstupy

Zabezpečenie kontinuálnych prístupov k  vedeckým databázovým kolekciám od renomovaných svetových producentov pre vedeckú komunitu na Slovensku. Prístupy vedeckých inštitúcií k špecializovaným elektronickým informačným zdrojom sú nevyhnutným predpokladom pre dosahovanie požadovanej efektívnosti výskumno-vývojovej činnosti na Slovensku a najmä generovanie poznatkov využiteľných v praxi.

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:50