PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku

http://popvat.cvtisr.sk/

Národný projekt

Operačný program:

Výskum a vývoj

Projekt spolufinancuje:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky: 

14 949 307,96 €

Realizácia:

apríl 2013 – december 2015

 

Strategický cieľ projektu

Cieľom projektu je zlepšenie vnímania a postavenia vedy v spoločnosti prostredníctvom popularizácie vedy a techniky smerom k širšej verejnosti, vrátane dospievajúcej mládeže.


Špecifický cieľ projektu

Zvýšenie povedomia verejnosti, vrátane mládeže, o význame vedy a techniky a vedeckej komunity o význame popularizácie vedy.


Plánované výstupy

Zmena vnímania a postavenia slovenskej vedy a techniky v spoločnosti, prostredníctvom popularizácie vedy a techniky smerom k trom hlavným cieľovým skupinám: mládež, široká verejnosť a vedecká komunita. Implementácia projektu má významne prispieť k zvýšeniu povedomia širokej verejnosti o vedeckej činnosti, dosiahnutých výskumných výsledkoch a ich možnej aplikácie v praxi.

Kontakt na administratívny a riadiaci personál projektu PopVaT

Posledný update stránky: 2021-06-23 12:56