GeoHeCo

Akronym projektu: Danube GeoHeCo

Program: Program dunajského regiónu 2021 – 2027

Celý názov projektu: Fostering the implementation of shallow geothermal hybrid heating and cooling systems in the Danube Region

Koordinátor: Medjimurje Energy Agency Ltd., Chorvátsko

Trvanie projektu: 1.1.2024 – 30.6.2026

Celkový rozpočet projektu : 2 481 000 EUR

Rozpočet CVTI SR v projekte: 179 256 EUR

 

Cieľ: Hlavným cieľom projektu Danube GeoHeCo je zvýšiť prienik plytkej geotermálnej energie v dunajskom regióne prostredníctvom iniciovania silnej nadnárodnej spolupráce a podporných akcií. Účelom navrhovaných aktivít je dosiahnuť ambiciózne energetické a klimatické ciele EÚ do roku 2030 a následne do roku 2050. Projekt podporí integráciu plytkých geotermálnych riešení do existujúcich domácich systémov kúrenia a chladenia (heating and cooling - HC) na fosílne palivá, zvýši povedomie a rozšíri kapacity.

Projekt má v úmysle zvýšiť využívanie jedného z obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorý je k dispozícii v celej Európe s veľmi malými geografickými obmedzeniami a nízkymi kapitálovými nákladmi: je to plytká geotermálna energia (shallow geothermal energy - SGE) prostredníctvom integrácie SG riešení do existujúcich systémov HC.

K očakávaným výsledkom projektu patrí intenzívna a kontinuálna spolupráca projektových partnerov a pridružených partnerov s cieľom podporiť prechod medzi regiónmi produkujúcimi fosílne palivá, integráciou plytkých geotermálnych riešení do existujúceho konvenčného vykurovania fosílnymi palivami a chladiacich systémov a odstraňovaním hlavných prekážok, ktoré bránia úspešnej realizácii takých systémov, ako aj ich prienik na existujúce trhy po ukončení projektu.

 

Kontakt:

RNDr. Ing. Anna Krivjanská  anna.krivjanska(at)cvtisr.sk

Mgr. Rudolf Pástor, PhD.  rudolf.pástor(at)cvtisr.sk

 

Posledný update stránky: 2023-12-19 10:46