SciTech navigátor

SciTech navigátor - logo  - efektívny prístup do vybraných voľne dostupných zdrojov internetu, ktoré pokrývajú všetky odbory vedy a techniky.

Pri tvorbe navigátora je zvýšený dôraz na tie e-zdroje, ktoré obsahujú plnotextové dokumenty, využiteľné hlavne vo vede, výskume a vzdelávaní.

Kľúčovým kritériom výberu e-zdroja do navigátora je jeho prístupnosť (zaraďované sú len voľne prístupné zdroje a tie, ktoré vyžadujú bezplatnú registráciu), tematické zameranie a jazykové hľadisko. Medzi kvalitatívne kritéria hodnotenia vybraného zdroja patrí hlavne autorstvo a dôveryhodnosť, obsah (pokrytie témy, unikátnosť informácií, prístup k plným textom, retrospektíva, odkazy na iné zdroje), používateľské hľadisko (navigácia na stránke, spôsob vyhľadávania informácií, dizajn) a systémové hľadisko (technická funkčnosť, aktuálnosť).


SciTech navigátor
bol spustený na portáli Centra vedecko-technických informácií SR v svojej prvej verzii koncom roku 2005 vo forme e-katalógu a odbornej verejnosti predstavený na 12. ročníku konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch Inforum 2006, konanej 23.5.-25.5.2006 v Prahe.
Jeho druhá verzia na portáli CIP (Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie) a je obohatená o nové typy e-zdrojov a pokrýva v súčasnosti všetky vedné odbory.

Systematická práca na budovaní SciTech navigátora pokračuje a jeho ambíciou je uľahčiť  návštevníkom portálu orientáciu v narastajúcom informačnom bohatstve voľne dostupných internetových zdrojov, ponúknuť ich v prehľadnej používateľsky prívetivej podobe a zvýšiť ich využívanosť predovšetkým pre potreby vedy, výskumu a vzdelávania.

Novinky  -  najnovšie pridané odkazy  na informačné zdroje v navigátore.  

RSS botton

Rýchle vyhľadávanie - priamy vstup do najvýznamnejších  vyhľadávačov, tematických brán a portálov umožňuje rýchle prehľadanie veľkého množstva kvalitných informačných vedecko-technických zdrojov  z jedného miesta pre:

Posledný update stránky: 2018-01-18 14:49