Zoznam platných STN

z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie

Číslo normy Triediaci znak STN
Názov normy Rok vydania
STN ISO 690 01 0197 Informácie a dokumentácia. Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie 2012
STN ISO 2788 01 0193 Dokumentácia. Pokyny na tvorbu a vývoj jednojazyčného tezauru 2011
STN ISO 11620 01 0149 Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc 2010
STN ISO 860 01 0010 Terminológia. Harmonizácia pojmov a termínov 2010
STN ISO 9707  01 0175 Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií 2010
STN ISO 2789 01 0150 Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika 2009
STN ISO 3297 01 0187 Informácie a dokumentácie. Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) 2008
STN ISO 21127  01 0157 Informácie a dokumentácia. Referenčná ontológia na výmenu informácií kultúrneho dedičstva 2008
STN EN ISO 3166-1 01 0190 Kódy názvov krajín a ich častí. Časť 1: Kódy krajín ( ISO 3166-1:2006) 2008
STN ISO/IEC 13250 01 0157 Informačné technológie. Aplikácia SGML. Mapy námetov 2007
STN ISO 12199 01 0183 Abecedné usporiadanie viacjazyčných terminologických a lexikografických dát vyjadrených v latinke 2006
STN ISO 1087-2   01 0012

Terminologická práca. Slovník. Časť 2: Počítačové aplikácie

Táto norma bola zrušená 01. 07. 2012 bez náhrady
   2006
STN ISO 639-2 01 0400 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy 2006
STN ISO 17933 01 0156 Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI) 2006
STN ISO 2108 01 0189 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) 2006
STN ISO 12616 01 0156 Informácie a dokumentácia. Prekladateľsky orientovaná terminografia 2006
STN ISO 639-1  01 0400 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy 2006
STN ISO 704 01 0013 Terminologická práca. Princípy a metódy 2005
STN ISO 8459-5 01 0155 Informácie a dokumentácia. Súpis bibliografických dátových prvkov. Časť 5: Dátové prvky na výmenu katalógových záznamov a metadát 2005
STN EN ISO 2789   01 0150 Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika (ISO 2789: 2003)
Norma bola zrušená 01. 08. 2007 bez náhrady
   2004
STN ISO 3901 01 0152 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre záznamy (ISRC) 2004
STN ISO 5127 01 0165 Informácie a dokumentácia. Slovník 2004
STN ISO 15706 01 0153 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov (ISAN) 2004
STN ISO 15707 01 0154 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela (ISWC) 2004
STN ISO 1087-1 01 0012 Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia 2003
STN ISO 2108   01 0189 Medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN)
Norma bola zrušená 01.06. 2006 a nahradená normou STN ISO 2108 (01 0189):2006
   2002
STN ISO 215 01 0177 Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií 2002
STN ISO 10444   01 0176 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo technickej správy (ISRN)
Norma bola zrušená 01. 02. 2009 bez náhrady
   2002
STN ISO 3297   01 0187 Medzinárodné štandardné číslovanie seriálových publikácií
Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 3297 (01 0187):2008
   2001
STN ISO 999 01 0192 Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov 2001
STN ISO 9707   01 0175 Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií (ISO 9707:1991)
Norma bola zrušená 01. 08. 2010 a nahradená normou STN ISO 9707 (01 0175): 2010
   2001
STN ISO 690-2   01 0197 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti
Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197):2012
   2001
STN ISO 2789   01 0150 Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika
Norma bola zrušená 01. 04. 2004 a nahradená normou STN EN ISO 2789 (01 3026):2004
   2001
STN ISO 4 01 0196 Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov názvov a názvov dokumentov 2001
STN ISO 1951  01 0503 Lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v terminografii 2001
STN ISO 10957 01 0178 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo hudobnín (ISMN) 2001
STN ISO 23950  01 0147 Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z39.50). Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu 2001
STN ISO 2709 01 0148 Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií 2000
STN ISO 10160 01 0151 Informácie a dokumentácia. Prepojenie otvorených systémov. Medziknižničná výpožičná služba, definícia a aplikácia 2000
STN ISO 11620   01 0149

Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc

Táto norma bola zrušená 01. 05. 2010 a nahradená normou STN ISO 11620 (01 0149):2010
   2000
STN ISO 10241 10 0011 Medzinárodné terminologické normy. Tvorba a úprava 2000
STN ISO 5966   01 0146 Dokumentácia. Úprava vedeckých a technických správ
Norma bola zrušená 01. 06.2005 bez náhrady
   2000
STN EN 28601   97 8601 Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena informácií. Prezentácia dátumu a času
Norma bola zrušená 01. 06. 2009 bez náhrady
   2000
STN ISO 7154 01 0181 Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia 1999
STN ISO 1086 01 0143 Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh 1999
STN ISO 18 01 0145 Dokumentácia. Obsah periodík 1999
STN ISO 832 01 0169 Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov 1998
STN ISO 860   01 0010 Terminológia. Harmonizácia pojmov a termínov
Norma bola zrušená 01.02 2010 a nahradená normou STN ISO (01 0010):2010
   1998
STN ISO 690   01 0197 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra
Norma bola zrušená 01. 05. 2012 a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197):2012
   1998
STN ISO 214 01 0194 Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu 1998
STN ISO 5963 01 0173 Dokumentácia. Metódy analýzy dokumentov, určenie ich tém a výber indexačných termínov 1997
STN ISO 2145 01 0184 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov 1997
STN ISO 6357 01 0144 Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií 1997
STN ISO 5127-1   01 0167 Dokumentácia a informácie. Slovník. Časť 1: Základné pojmy
Norma bola zrušená 01. 01. 2004 a nahradená normou STN ISO 5127 (01 0165): 2004
   1993
STN 01 0166 01 0166 Nakladateľská (vydavateľská) úprava kníh a niektorých ďalších druhov neperiodických publikácií 1993
STN ISO 5127-3a   01 0165 Informácie a dokumentácia. Slovník. Časť 3a): Akvizícia, identifikácia a analýza dokumentov a údajov
Norma bola zrušená 01. 01. 2004 a nahradená normou STN ISO 5127 (01 0165):2004
   1993
STN ISO 2384 01 0164 Dokumentácia. Formálna úprava prekladov 1992
STN 01 0172 -ISO 5964 01 0172 Pokyny pre vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov 1991
STN 01 0195   01 0195 Bibliografický záznam.
Norma bola zrušená 01. 02. 2007 bez náhrady
   1990
STN 01 0169 01 0169 Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu 1989
STN 01 0189   01 0189 Medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN)
Norma bola zrušená 01. 09. 2002 a nahradená normou STN ISO 2108 (01 0189): 2006
   1988
STN 01 0187   01 0187 Medzinárodné štandardné číslovanie seriálových publikácií
Norma bola zrušená a nahradená normou STN ISO 3297 (01 0187):2001
   1988
STN 01 0168 01 0168 Tvorba menného záhlavia 1987
STN 01 0193   01 0193 Jednojazyčný tezaurus Zloženie, usporiadanie a formálna úprava
Norma bola zrušená 01. 01. 2011 a nahradená normou STN ISO 2788 (01 0193): 2011
   1987
STN 01 0184   01 0184 Číselné označenie častí textov
Norma bola zrušená 01. 09. 1997 a nahradená normou STN ISO  2145 (01 0184):1997
   1986
STN 01 0180 01 0180 Medzinárodné desatinné triedenie (MDT) – Výber najdôležitejších znakov 1984
STN 01 0194   01 0194 Referát a anotácia
Norma bola zrušená 01. 04. 1998 a nahradená normou STN ISO 214 (01 0194): 1998
   1983
STN 01 0186   01 0186 Vyjadrovanie časových údajov
Norma bola zrušená 01. 07. 2000 a nahradená normou STN EN 28601 (97 8601): 2000
   1982
STN 01 0188   01 0188 Tvorba predmetových hesiel
Norma bola zrušená 01. 01. 2011 a nahradená normami  STN ISO 2788 (01 0193):2011; STN ISO 5963(01 0173):1997; STN 01 0172 - ISO 5964 (01 0172):1991
   1982
STN 01 0192   01 0192 Registre publikácií
Norma bola zrušená 01. 12. 2001 a nahradená normou STN ISO 999 (01 0192): 2001
   1978
STN 01 0181   01 0181 Abecedné radenie
Norma bola zrušená 01.08. 2003 bez náhrady
   1977
STN 01 0199 01 0199 Vydavateľská úprava odborných časopisov 1975
STN 01 0179   01 0179 Skratky z oblasti vedeckých, technických a ekonomických informácií, bibliografie a knihovníctva. Skratky normalizačných organizácií a označovanie technických noriem
Norma bola zrušená 01. 08. 2003 bez náhrady
   1974
STN 01 0198   01 0198 Formálna úprava rešerší
Norma bola zrušená 01. 08. 2003 bez náhrady
   1972
STN 01 0197   01 0197 Bibliografické citácie
Norma bola zrušená 01. 04. 1998  a nahradená normou STN ISO 690 (01 0197): 1998
   1970
STN 01 0196   01 0196 Skracovanie názvov časopisov a iných periodík
Norma bola zrušená 01. 12. 2001 a nahradená normou: STN ISO 4 (01 0196): 2001
   1969

Poznámka:

-       norma zrušená bez náhrady – tmavé podsvietenie

-       norma zrušená a nahradená – svetlejšie podsvietenie

-       norma platná – bez podsvietenia

Posledný update stránky: 2013-01-17 10:38