Plánované aktivity

 Aktivita č.1 Sprístupňovanie autorsky chránených diel čitateľom CVTI SR na diaľku

V rámci realizácie tejto úlohy chceme ako prvý implementovať do praxe model vzdialeného elektronického vypožičiavania digitalizovaných knižničných dokumentov, ktoré sú chránených autorským zákonom.

Aktivita č.2 Pilotné skenovanie skrípt v spolupráci s akademickými knižnicami
CVTI SR plánuje komplexné zabezpečenie študijnej literatúry pre vybraný študijný odbor od prvého ročníka až po posledný ročník. Pracovný model pilotného projektu bude pozostávať zo skenovania, post processingu, OCR a importu do digitálnej knižnice CVTI SR. Prístup k digitalizovaným dokumentom bude výhradne v priestoroch akademickej knižnice.
Aktivita č.3 Spolupráca pri výmene digitalizovaných dokumentov v rámci SR
Zabezpečenie zmluvnej bezplatnej výmeny digitalizovaných dokumentov vedy a výskumu s univerzitami a štátnymi vedeckými knižnicami.
Aktivita č.4 Sprístupňovanie digitalizovaného obsahu nevidiacim
V rámci súčasného znenia autorského zákona 185/2015 je možné nevidiacim občanom neobmedzene sprístupňovať digitalizované autorsky chránené dokumenty z fondov CVTI SR
Aktivita č.5 Social humanities
CVTI SR má ambíciu ponúkať analyticko-syntetické služby na báze recyklácie importovaných dát digitálnej knižnice s vytváraním nových špecializovaných stránok s agregovaným obsahom pre podporu akademického štúdia, popularizáciu vedy a podporu vedy a výskumu.
Aktivita č.6 Register digitalizovaných diel
V rámci spolupráce s akademickými knižnicami na Slovensku a štátnymi vedeckými knižnicami v oblasti výmeny digitalizovaných dokumentov, plánujeme vytvorenie centrálnej evidencie digitalizovaných diel vedy a výskumu na Slovensku.
Aktivita č.7 Realizácia nových digitalizačných služieb pre vedu a výskum
Aktivita č.8 Spolupráca s vybranými katedrami
Máme záujem o spoluprácu v oblasti praktickej a metodickej pomoci študentom a doktorandom vybraných katedier v oblasti digitalizácie, LTP, sprístupňovania digitalizovaných knižných dokumentov, digitálnych knižníc, digitalizačného workflow, OCR,  riadenia digitalizačných projektov, social humanities, atď. CVTI SR ponúka metodickú a praktickú pomoc študentom riešiacim bakalárske a diplomové práce týkajúce sa digitalizácie, možnosť v rámci vedy a výskumu využívať technické a softvérové vybavenie digitalizačného pracoviska, konzultácie, možnosť realizácie odbornej praxe a exkurzie.
Aktivita č.9 Masová digitalizácia dokumentov z fondov CVTI SR

Aktivita č. 10 Projekty vedy a výskumu v digitalizačnom pracovisku CVTI SR

Posledný update stránky: 2018-03-06 10:25