Výskum a vývoj v oblasti rozvoja videokonferenčných a streamingových nástrojov pre potreby akademickej komunity


Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program:

Integrovaná infraštruktúra

Projekt spolufinancuje:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové oprávnené výdavky:

498 678,60 €

Realizácia:

1/2016 – 12/2019

 

 

 

 

 

Cieľ projektu:

Projekt je zameraný na výskumno-vývojové aktivity v oblasti rozvoja informačno-komunikačných technológií, nástrojov a služieb, ktoré prispejú k rozvoju ekosystému pre efektívnu kolaboráciu medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami na Slovensku ale aj v rámci medzinárodných výskumných skupín. Tým sa umožní efektívne zdieľanie poznatkov, výmena informácií, ako aj vytváranie a uplatnenie progresívnych aplikácií informačných a komunikačných technológií v oblasti výskumu a vývoja

Predmet výskumu:

 • multimediálnych inteligentných priestoroch s videokonferenčnými a streamingovými komponentami
 • Výskum metód systémovej integrácie v heterogénnych multimediálnych infraštruktúrach s integráciou videokonferenčných a streamingových komponentov
 • Výskum v oblasti efektívneho doručovania multimediálneho obsahu a prístupu k multimediálnym video archívom
 • Výskum metód vizualizácie a publikovania multimediálnych video objektov vo webových archívoch
 • Výskum v oblasti bezpečného prenosu živého vysielania a foriem zabezpečeného streamingu
 • Výskum metód prenosu, enkódingu a enkapsulácie streamingového toku s ohľadom na efektivitu využitia zdrojov
 • Analýza požiadaviek vedeckej a akademickej komunity na smerovanie rozvoja videokonferenčných a streamingových služieb
 • Výskum v oblasti prepojenia videokonferenčných a streamingových brán, spracovania video signálu a premostenia do webových a videokonferenčných služieb
 • Výskum v oblasti rezervačných a plánovacích mechanizmov videokonferenčných a streamingových služieb
 • Výskum v oblasti vzdialeného prístupu a riadenia videokonferenčných a streamingových zdrojov v rozsiahlych infraštruktúrachVýskum v oblasti integrácie a spracovanie sekundárnych tokov videokonferenčných spojení z heterogénnych koncových zariadení.
 • Výskum v oblasti zvýšenia atraktivity využívania videokonferenčných služieb pomocou budovania efektívnejšej správy

 
Výstupy do praxe:

 • Vytvorenie inovovaného konceptu streamingových služieb na báze zabezpečeného prenosu a jeho overenie v infraštruktúre NTI ( metódy prenosu a enkapsulácie video streamu v sieťi,
 • metódy zabezpečenia sieťového toku, komparatívna analýza streamingových protokolov, komparatívna analýza streamingových kodek z ohľadom na efektivitu prenosu )
 • Vytvorenie inovovaného konceptu prístupu k multimediálnemu archívu a jeho overenie v infraštruktúre NTI ( metódy publikovania multimediálneho obsahu vo webovom formáte, metódy zabezpečenia prístupu k multimediálnym archívom, metódy vizualizácie multimediálnych video objektov, komparatívna analýza video kodekov a štandardov pre VOD)
 • Vytvorenie inovovaných konceptov používateľských rozhraní a metód integrácie v multimediálnych videokonferenčných miestnostiach a ich overenie v infraštruktúre NTI ( metódy systémovej integrácie v heterogénnych multimediálnych infraštruktúrach, metódy vizualizácie ovládacích prvkov v používateľských rozhraniach pre správu multimediálnych miestností).

Publikácie:

 1. EXTENDING TELEPRESENCE TECHNOLOGY AS A MIDDLE STAGE BETWEEN HUMANS TO AI ROBOTS TRANSITION IN THE WORKPLACE OF THE FUTURE 
 2. SIGNING THE DOCUMENTS USING NATIONAL TELEPRESENCE INFRASTRUCTURE 


Tieto publikácie vznikli vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Výskum a vývoj v oblasti rozvoja videokonferenčných a streamingových nástrojov pre potreby akademickej komunity, kód ITMS: 313011T508, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Publikácie nájdete v zborníku ICETA 2019.


Publicita:

Plagát


Kontakty:

Projektový manažér: Ing. Jana Kováčová; jana.kovacova@cvtisr.sk

Finančný manažér: Ing. Peter Hrčka; peter.hrcka@cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2020-06-02 13:42