NUKLEUS

Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu

logo

Dopytovo-orientovaný projekt

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Výška poskytnutého NFP: 7 605 091,25 €
Hlavný partner projektu SLOVENSKÉ BIOLOGICKÉ SLUŽBY, a.s.
Sídlo hlavného partnera:

Banská Bystrica, Kremnička 2, 974 05

Partneri projektu:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
DEWEX, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: SR/Bratislavský kraj/Bratislava
SR/Banskobystrický kraj/Banská Bystrica
SR/Banskobystrický kraj/Detva
SR/Banskobystrický kraj/Rimavská Sobota
SR/Košický kraj/Spišská Nová Ves
SR/Nitriansky kraj/Nitra
Realizácia: 7/2019 – 06/2023

 

Predmet výskumu:

 •  molekulárno genetická diagnostika CSN2 genotypu v stádach hovädzieho dobytka,
 • selekcia s ohľadom pozitívneho vplyvu špecifických mliečnych výrobkov na ľudské zdravie,
 • identifikácia rozdielnosti v citlivosti spermií býkov rôznych plemien na prirodzenú kapacitáciu a kryokapacitáciu,
 • využitie vplyvu vybraných biologicky aktívnych látok na bovinné spermie získané v rannom postpubertálnom období ,
 • kritériá pre genetickú kvalitu (vrátane znakov zdravia) populácií holštajnského a fleckvieh plemena,
 • výskum inovatívnych postupov efektívnej tvorby geneticky cenných embryí (experimentálne ovplyvňovanie procesov maturácie, fertilizácie a kultivácie),
 • optimalizácia odchovu geneticky najcennejších zvierat pri zachovaní vysokého zdravotného statusu a toku cenných génov z nukleusov do komerčných stád,
 • stanovenie mikrobiologického profilu podstielacieho materiálu,
 • identifikácia výskytu geneticky modifikovaných sójových bôbov a vedľajších krmív zo sójových bôbov (extrahované šroty, výlisky),
 • identifikácia vzťahov medzi faktormi: živinové zloženie, fermentačné parametre, bachorová stráviteľnosť živín (OH, NDV, škrobu), bachorová degradovateľnosť NL a technológiou zberu, druhom/odrodou krmoviny, vegetačným štádiom, a lokalitou,
 • identifikácia vzťahov medzi skupinami vzoriek na báze výživnej hodnoty v systéme frakcií sacharidov a bielkovín podľa CNCPS,
 • návrh štandardného operačného postupu monitoring silážnej zrelosti krmovín.

 

 Výstupy do praxe:

 • asociačné analýzy medzi betakazeín genotypmi a jednotlivými skupinami priamych a nepriamych úžitkových vlastností HD,
 • využiteľnosť výsledkov v klinických štúdiách vplyvu špecifických mliečnych výrobkov na ľudské zdravie,
 • determinácia úloh špecifických voľných radikálov v procese kapacitácie a kryokapacitácie, predovšetkým v súvislosti s oxidatívnymi modifikáciami štruktúr geneticky a epigeneticky identifikovaných samčích reprodukčných buniek,
 • výrazné zlepšenie genofondu, zdravia zvierat, kvality produkcie a ekonomickej efektívnosti výroby mlieka na Slovensku,
 • metodický postup ošetrovania hnojovice pre zdravotne nezávadné podstielanie dojníc separátom garantujúcim zlepšenie welfare dojníc, obmedzenie výskytu mastitíd v stáde a produkciu kvalitného mlieka,
 • databáza krmív pre zostavovanie a výpočet kŕmnych dávok so zohľadnením sacharidových a bielkovinových frakcií, bachorovej degradovateľnosti NL a stráviteľnosti NDV a jednoduchých sacharidov vrátane kinetiky,
 • štandardný operačný postup monitoring silážnej zrelosti krmovín (kukurica a VRK) pre dosahovanie maximálnej kvalitatívnej úrovne z hľadiska výnosu stráviteľných ale aj využiteľných živín,

 

Dávame do pozornosti:

 • inovatívne chovateľské postupy chovov dojníc s ohľadom na súčasné potreby a trendy (genofond, welfare, zdravie, kvalitná produkcia) – udržateľné chovateľské systémy hospodárskych zvierat,
 • inovatívne technologické postupy manipulácie, spracovania výroby v primárnej produkcii (implementácie biohospodárskych princípov, využitie kogeneračného tepla z odpadu v primárnej produkcii – zvýšenie pridanej hodnoty primárnej produkcie a implementácia biohospodárstva a obehového hospodárstva,
 • živočíšne produkty zohľadňujúce potreby spotrebiteľov i výrobcov na kvalitu a bezpečnosť (non GMO mlieko, A2 mlieko)– zvýšenie konkurencieschopnosti a adaptability agropotravinárskeho sektora.

 

Publicita:


Kontakty:

Finančný manažér: Ing. Peter Hrčka; peter.hrcka(at)cvtisr.sk

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:33