Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky: 997 400,-€
Realizácia: august 2019 – jún 2021
Predĺženie realizácie  do: jún 2023

Cieľ projektu

Zlepšovanie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.

Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami.

Obsahom projektu je zavedenie systematického manažmentu údajov v rámci Centra vedecko-technických informácií SR v rozsahu Informačný systém pre oblasť vedy a výskumu SK CRIS,  Registra verejných výskumných inštitúcií a Mapy výskumnej infraštruktúry.

Úlohy a procesy, ktoré realizuje CVTI SR v súvislosti s dotknutými informačnými systémami, resp. registrami budú rozšírené o:

  • systematický manažment údajov, to znamená nastavenie príslušných procesov a metodík pre   správu celého životného cyklu údajov dotknutých informačných systémov a registrov,
  • zverejňovanie otvorených údajov,
  • zriadenie referenčného registra verejných výskumných inštitúcií,
  • zavedenie princípu „jeden-krát a dosť“ v rámci agendy hodnotenia spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj.

Z dôvodu potreby zavedenia systematického manažmentu údajov, dohľadu nad manažmentom dát a stanovením zodpovednosti za proces manažmentu dát bude v rámci organizácie zavedená rola dátového kurátora a následne vytvorenie dátovej kancelárie.

Realizácia aktivity projektu bude rozdelená do nasledujúcich častí:

1. Analýza a dizajn

2. Implementácia

3. Testovanie

4. Nasadenie

 

Kontakty:

Projektový manažér: Mgr. Soňa Futoova; sona.futoova(at)cvtisr.sk

Finančný manažér: Ing. Milena Peeva; milena.peeva(at)cvtisr.sk

Odborný garant aktivity: Ing. Danica Zendulková; danica.zendulkova(at)cvtisr.sk

Asistent projektu: Janka Némethyová; janka.nemethyova(at)cvtisr.sk

Manažment údajov pre oblasť vedy a výskumu (MUVV)

Posledný update stránky: 2022-01-19 16:04