Výskumné centrum pre analýzu a ochranu dát - II. etapa (SmartLife)

Cieľom projektu je ďalší rozvoj Centra pre analýzu a ochranu dát a posilnenie jeho pozície na medzinárodnej úrovni, a zároveň realizácia excelentného výskumu a vývoja v oblasti inteligentných IKT prostriedkov “SmartLife” s ohľadom na možnosti poskytovania služieb obyvateľom s cieľom uplatnenia v celosvetovom merítku.

 

Dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Projekt spolufinancuje: Európsky fond regionálneho rozvoja
Celkové oprávnené výdavky: 7 962 983,18 €
ITMS kód: 313021W479
Hlavný partner projektu: ASSECO Central Europe, A.S.
Partneri projektu:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Slovenská technická univerzita v Bratislave
DWC Slovakia, a.s.
Nanodesign, a.s.

Miesto realizácie projektu: SR/Bratislavský kraj/Bratislava I
SR/Bratislavský kraj/Bratislava II
SR/Bratislavský kraj/Bratislava IV
Realizácia: 1/2019 – 06/2023

 

Predmet výskumu:

 • priemyselný výskum unifikovaného dátového modelu a rozhrania SmartLife IoT platformy a experimentálnyvývoj zameraný na problematiku dátového modelu a rozhrania SmartLife IoT platformy (žiadateľ Asseco Central Europe, a. s.);
 • priemyselný výskum v oblasti špecifických vlastností a súvislostí získavaných dát z heterogénnych zdrojovIoT a experimentálny vývoj zameraný na verifikáciu modelov prevádzky SmartLife platformy vo vzťahu k životným situáciám bežného človeka (partner 2 DWC Slovakia a.s.);
 • priemyselný výskum v oblasti senzorických bodov a systémov na báze IoT a experimentálny vývoj voblasti senzorických prvkov a verifikácia ich funkčnosti (partner 3 NanoDesign, s.r.o.);
 • nezávislý výskum a vývoj v oblasti progresívnych senzorických IoT systémov (partner 4 Slovenská technická univerzita v Bratislave);
 • nezávislý výskum a vývoja v oblasti prijímania, spracovania a uchovávania veľkého množstva dát so zabezpečením princípov analýzy a ochrany dát a ochrany súkromia (partner 1  Centrum vedecko-technických informácií SR).

 

Výstupy do praxe:

 • experimentálny model konfiguračných služieb pre “Smart Life“ platformu a experimentálny model dátových štruktúr pre služby v jednotlivých vrstvách;
 • analýza rizík a bezpečnostných hrozieb nového konceptu modelu konfiguračných služieb
 • experimentálny nástroj úpravy dát z video-technológie zabezpečujúci ochranu osobných údajov;
 • komunikačné rozhrania a overená vzorka komunikačného rozhrania;
 • experimentálny model platformy „Smart Life“ s implementáciou dátového modelu, rozhraní a komunikačných protokolov;
 • prototyp SW bezpečnostných procesov pre registráciu služieb;
 • prototyp SW  umožňujúci vzájomne kooperujúce multisenzorové riešenie dát pre uplatnenie a využitie dát platformy;
 • metodika a technológia prípravy špeciálnych senzorických štruktúr a systémov pre prepojenie s platformou “Smart Life” a využitie pre obyvateľov v praxi;
 • prototypy senzorických systémov pre masové využitie a nasadenie v reálnej prevádzke;
 • podané patentové prihlášky/prihlášky registrácie práv duševného vlastníctva;
 • spolupráca v medzinárodných sieťach a účasť na medzinárodných aktivitách.

 

Dávame do pozornosti:

Súčasťou výskumno-vývojových aktivít projektu je okrem iného:

 • výskum v oblasti celkového nového funkčného a bezpečnostného poňatia platformy zberu dát z rôznych sietí;
 • výskum hľadania optimálneho konceptu komunikácie a s ňou spojenými rozhraniami z pohľadu univerzálnosti a dátovej bezpečnosti;
 • špecifický výskum konkrétnej oblasti senzoriky a detekcie.

 

Publicita:

Kontakty:

Projektový manažér: Ing. Peter Hrčka; peter.hrcka(at)cvtisr.sk

Posledný update stránky: 2021-09-24 12:32